GR | EN
26/06/2014

Σοκ και άγνοια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα τεκταινόμενα στις Σκουριές


Αθήνα, 26 Ιουνίου 2014

Η κυβέρνηση δεν ενημερώνει ως όφειλε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας κατά την εξόρυξη χρυσού στις Σκουριές.

Όπως απάντησε σε δύο κοινοβουλευτικές ερωτήσεις του Ευρωβουλευτή Κρίτων Αρσένη: «δεν είναι ενήμερη για τα περιστατικά έκλυσης και ρύπανσης των υπόγειων υδάτων» αναφερόμενη στη λιθογόμωση της στοάς του μεταλλείου «μαύρων Πετρών» στη Χαλκιδική, που έγινε με μεταλλευτικά απόβλητα της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός τα οποία περιέχουν αρσενικό και άλλα βαρέα μέταλλα, θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Οι λιθογομωμένες με αδρανή υλικά στοές παρουσιάζουν προβλήματα έκλυσης αρσενικού, γεγονός που επιβάλλει συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο. Κατ’ επανάληψη έχουν επισημανθεί περιστατικά ρύπανσης των υδάτων με αρσενικό στα παρακείμενα χωριά (Νεοχώρι, Ολυμπιάδα κ.α.)

Όπως επίσης απάντησε η Επιτροπή στην ερώτηση του Ευρωβουλευτή για την αποστράγγιση του ορεινού όγκου του Στρατωνικού, που ανήκει στο δίκτυο ΝΑΤURA 2000 προκειμένου να κατασκευαστει η συνδετήρια στοά Μάντεμ Λάκκου-Ολυμπιάδας, μήκους 8.800 μ.: « η Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της υποβάθμισης της περιοχής και την επίτευξη των στόχων διατήρησης»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι: «Η Επιτροπή θα ζητήσει από τις ελληνικές αρχές να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω ζητήματα.»

 

Για το θέμα ο Κρίτων Αρσένης δήλωσε

 

"Η ελληνική κυβέρνηση “κάνει πλάτες” σε μια ιδιωτική καταστροφική εξόρυξη χρυσού στις Σκουριές. Ζητώ τον άμεσο τερματισμό των εργασιών εξόρυξης στις Σκουριές. Ζητώ από την ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει να κωφεύει μπροστά στα δίκαια αιτήματα των κατοίκων της Χαλκιδικής που υπερασπίζονται τη ζωή τους, το νερό τους, τον αέρα και τη γη τους, το δικαίωμα να παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες στον τόπο τους και να ζουν εκεί. " 

 

 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005269/2014

προς την Επιτροπή

Άρθρο 117 του Κανονισμού

KritonArsenis (S&D)

Θέμα:         Ρύπανση υπόγειων υδάτων στη Β.Α Χαλκιδική από τις δραστηριότητες της εταιρείας "Ελληνικός Χρυσός"

Η προβλεπόμενη από την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων λιθογόμωση της στοάς του μεταλλείου «μαύρων Πετρών» στη Χαλκιδική, που έγινε με μεταλλευτικά απόβλητα της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός τα οποία περιέχουν αρσενικό και άλλα βαρέα μέταλλα, θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Οι λιθογομωμένες με αδρανή υλικά στοές παρουσιάζουν προβλήματα έκλυσης αρσενικού, γεγονός που επιβάλλει συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο. Κατ’ επανάληψη έχουν επισημανθεί περιστατικά ρύπανσης των υδάτων με αρσενικό στα παρακείμενα χωριά (Νεοχώρι, Ολυμπιάδα κ.α.)

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Είναι σε γνώση της το συγκεκριμένο περιστατικό;
  2. Θεωρεί ότι η ρύπανση των υπογείων υδάτων από τις δραστηριότητες της Ελληνικός Χρυσός συνιστά παραβίαση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ;
  3. Προτίθεται να ζητήσει από τις ελληνικές αρχές στοιχεία για τυχόν ενέργειες και ελέγχους που έχει διενεργήσει για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας στις παρακείμενες περιοχές;

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005268/2014

προς την Επιτροπή

Άρθρο 117 του Κανονισμού

KritonArsenis (S&D)

Θέμα:         Αποστράγγιση του Στρατωνικού όρους από τις δραστηριότητες της "Ελληνικός Χρυσός"

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ», στις Σκουριές Χαλκιδικής, εντάσσεται και η κατασκευή συνδετήριας στοάς Μάντεμ Λάκκου-Ολυμπιάδας, μήκους 8.800 μ. Η στοά αυτή διαπερνά το Στρατωνικό όρος, που ανήκει στο δίκτυο ΝΑΤURA 2000. Οι εργασίες διάνοιξης της στοάς έχουν εδώ και λίγο καιρό σταματήσει λόγω της έκλυσης υδάτων που, σύμφωνα με πληροφορίες, φτάνει και τα 300 κυβικά την ώρα, φαινόμενο το οποίο η «Ελληνικός Χρυσός» αδυνατεί να αντιμετωπίσει. Η εξέλιξη αυτή συνεπάγεται την ταχύτατη και άμεση αποστράγγιση του ορεινού όγκου του Στρατωνικού, που εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς προστασίας.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:

- Είναι σε γνώση της το συγκεκριμένο περιστατικό;

- Θεωρεί ότι η αποστράγγιση του Στρατωνικού όρους από τις δραστηριότητες της «Ελληνικός Χρυσός» συνιστά παραβίαση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα ύδατα και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ περί οικοτόπων;

- Προτίθεται να ζητήσει από τις ελληνικές αρχές στοιχεία για τυχόν ενέργειες αναφορικά με το εν λόγω περιστατικό;

EL

E-005268/2014

E-005269/2014

Απάντηση του κ. Potočnik

εξ ονόματος της Επιτροπής

(16.6.2014)

 

Η Επιτροπή δεν είναι ενήμερη για τα περιστατικά έκλυσης και ρύπανσης των υπόγειων υδάτων που αναφέρθηκαν από τον κ. βουλευτή.

 

Λόγω των περιορισμένων πληροφοριών που παρασχέθηκαν, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προβεί σε λεπτομερή αξιολόγηση του κατά πόσο το περιστατικό συνιστά παραβίαση της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα[1] ή της οδηγίας για τους οικοτόπους[2].

 

Όπως προκύπτει από τις εν λόγω πληροφορίες, η έκλυση οφείλεται σε ατύχημα. Η οδηγία πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα ύδατα επιβάλλει στα κράτη μέλη να λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη της υποβάθμισης της κατάστασης των υδατικών συστημάτων. Επομένως, εναπόκειται στις ελληνικές αρχές να διασφαλίσουν οτι λαμβάνονται μέτρα για την πρόληψη της μόνιμης υποβάθμισης των σχετικών υδατικών συστημάτων και των συναφών προστατευόμενων περιοχών, εάν υπάρχουν.

 

Το Στρατωνικό όρος περιλαμβάνεται στο δίκτυο Natura 2000 ως ειδική ζώνη διατήρησης, βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους. Ως εκ τούτου, η περιοχή υπόκειται στις διατάξεις περί προστασίας και διαχείρισης που καθορίζονται στο άρθρο 6 της οδηγίας και η Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της υποβάθμισης της περιοχής και την επίτευξη των στόχων διατήρησης.

 

Η Επιτροπή θα ζητήσει από τις ελληνικές αρχές να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω ζητήματα.

 

 

 

 

Επικοινωνία: [email protected]

Γραφείο Αθήνας: 210 3248779, 210 3248222

[1]     Οδηγία 2000/60/ΕΚ, ΕΕ L 327 της 22.12.2000

[2]     Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, ΕΕ L 206 της 22/07/1992.