σε , ,

Αλιευτικές δυνατότητες για το 2012

Στις 16 Δεκεμβρίου 2011, το Συμβούλιο αποφάσισε σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων για το επόμενο έτος. Τα αλιευτικά όρια ορίσθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα από εκείνα που συνιστούν τα επιστημονικά στοιχεία και, για 53 αποθέματα ιχθύων, συμπεριλαμβανομένων ειδών που υπόκεινται επί του παρόντος σε υπεραλίευση και ακόμα και για είδη που χαρακτηρίζονται απειλούμενα, η διαφορά είναι άνω του 10 %.Για παράδειγμα, η ποσόστωση για το χάλιμπατ του Ατλαντικού (Hipoglossus hipoglossus), το οποίο έχει χαρακτηρισθεί απειλούμενο είδος από τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN), αυξήθηκε για το 2012 κατά 12 % στις ζώνες V και XIV των υδάτων της Γροιλανδίας και κατά 167 % στις ζώνες NAFO 0&1 των υδάτων της Γροιλανδίας.

Με δεδομένα τα ανωτέρω, θα μπορούσε το Συμβούλιο:

1.να διευκρινίσει ποιες μελέτες συμβουλεύτηκε προκειμένου να αποφασίσει σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων·

2.να εξηγήσει τους λόγους και τα επιστημονικά στοιχεία στα οποία βάσισε την απόφασή του να αυξήσει το συνολικό επιτρεπόμενο αλίευμα για το χάλιμπατ του Ατλαντικού (Hipoglossus hipoglossus) για το 2012·

3.να διευκρινίσει αν διεξάγεται παρακολούθηση και, εάν ναι, να αναφέρει ποια μορφή παρακολούθησης έχει χρησιμοποιηθεί όσον αφορά την κατάσταση των αποθεμάτων του χάλιμπατ του Ατλαντικού στις προαναφερθείσες αλιευτικές ζώνες