σε , ,

Ανάγκη για μέτρα προστασίας των ψαριών μεγάλου βάθους

Βρυξέλες, 13 Μαρτίου 2012

Το ρόλο των αρνητικών επιπτώσεων της αλιείας στα βαθιά νερά των ωκεανών θέτει υπόψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κρίτων Αρσένης, με γραπτή ερώτησή του. Η αλιεία βαθέων υδάτων, όπως εφαρμόζεται σήμερα, έχει σοβαρές και εκτεταμένες περιβαλλοντικές συνέπειες για τα οικοσυστήματα των ωκεανών. Συγκεκριμένα, η αλιεία σε αυτά τα βάθη βλάπτει ευπαθή οικοσυστήματα μέσω της υπεραλίευσης ιδιαίτερα ευάλωτων ειδών και των ενδιαιτημάτων τους. Επιπλέον, παρουσιάζει υψηλά ποσοστά παρεμπιπτόντων αλιευμάτων που οδηγούν σε μεγάλα ποσοστά απορρίψεων.

Με αφορμή την κατάθεση της ερώτησης ο Κρίτων Αρσένης έκανε τις εξής δηλώσεις:

«Διάφορες έρευνες δείχνουν ότι το υφιστάμενο καθεστώς διαχείρισης αυτού του είδους αλιείας της ΕΕ είναι ανεπαρκές, δεν εφαρμόζεται σωστά και δε συνάδει με τις διεθνείς συμφωνίες και τις νομικές υποχρεώσεις για τη βιώσιμη διαχείριση της αλιείας. Επιπλέον, το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES) υπολογίζει ότι η αλίευση ιχθύων βαθέων υδάτων στο βορειοανατολικό Ατλαντικό από στόλους της ΕΕ είναι εντελώς «εκτός των ασφαλών βιολογικών ορίων» και συστήνει ότι η αλιεία αυτού του είδους θα πρέπει να μειωθεί σημαντικά ή να παύσει εξ ολοκλήρου. Η γρήγορη και σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτη επέκταση της αλιείας βαθέων υδάτων είναι μια μη βιώσιμη δραστηριότητα γιατί ασκεί δυσανάλογη πίεση στον πλούτο της θαλάσσιας ζωής. Αν δε διαχειριστούμε σωστά αυτού του είδους την αλιεία, τα είδη των βαθέων υδάτων είναι εξαιρετικά αμφίβολο ότι θα αντεπεξέλθουν στην πίεση που ασκεί η εμπορική αλιεία και είναι πιθανό πολλά νέα για την επιστήμη είδη, να αντιμετωπίσουν την εξαφάνιση, πριν καν προσδιοριστούν. Συνεπώς, η υιοθέτηση της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση των ειδών των βαθέων υδάτων και των ενδιαιτημάτων τους είναι απαραίτητη για να παραμείνουν τα εμπορικά είδη βιώσιμα και να μην απειληθούν κάποια άλλα με εξαφάνιση, ως αποτέλεσμα της περαιτέρω αλιευτικής δραστηριότητας. Η μελλοντική ανάπτυξη των αλιευτικών πόρων βαθέων υδάτων θα πρέπει να εξαρτάται από την πλήρη και διαφανή αξιολόγηση των κινδύνων.»