σε ,

Αναθεώρηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας και απαγόρευση των πλαστικών σακουλών με χειρολαβή

Τον Μάρτιο του 2011, το Συμβούλιο Περιβάλλοντος της ΕΕ συζήτησε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πλαστικών σακουλών με χειρολαβή, επισημαίνοντας ότι απαιτείται αποτελεσματική δράση σε επίπεδο ΕΕ. Τον Μάιο του 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση, θέτοντας στους πολίτες ερωτήσεις σχετικά με τους βέλτιστους τρόπους μείωσης της χρήσης πλαστικών σακουλών με χειρολαβή. Οι ερωτήσεις αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την αποτελεσματικότητα ή μη της επιβολής τελών και φορολογίας ή τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα ενδεχομένως άλλων επιλογών, όπως η πανευρωπαϊκή απαγόρευση των πλαστικών σακουλών με χειρολαβή. Ζητήθηκε επίσης η άποψη των πολιτών σχετικά με τον τρόπο αύξησης της προβολής των βιοαποικοδομήσιμων προϊόντων συσκευασίας, καθώς και σχετικά με τον τρόπο αναβάθμισης των κριτηρίων βιοαποικοδομησιμότητας για τις συσκευασίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Επιτροπή, ελήφθησαν συνολικά 15 538 απαντήσεις, το 96,9 % των οποίων προέρχονταν από πολίτες. Τουλάχιστον το 78 % των ερωτηθέντων τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης μέτρων σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωση της χρήσης πλαστικών σακουλών με χειρολαβή. Άνω του 71 % των ερωτηθέντων εξέφρασαν θετική άποψη για τον καθορισμό κοινοτικών στόχων πρόληψης παραγωγής αποβλήτων για τις πλαστικές σακούλες με χειρολαβή, ενώ ποσοστό μεγαλύτερο του 70 % αναγνώρισε την ανάγκη επιβολής κοινοτικής απαγόρευσης των πλαστικών σακουλών με χειρολαβή. Ο εξαιρετικά μεγάλος αριθμός απαντήσεων από πολίτες και η ευρεία στήριξή τους για τη λήψη μέτρων σε κοινοτικό επίπεδο καταδεικνύουν την ανάγκη να ληφθούν επειγόντως μέτρα για τη δραστική μείωση της χρήσης πλαστικών σακουλών.Λαμβάνοντας υπόψη τον εξαιρετικά μεγάλο αριθμό απαντήσεων από πολίτες και την ευρεία στήριξή τους για τη λήψη μέτρων σε κοινοτικό επίπεδο όσον αφορά τη δραστική μείωση της χρήσης πλαστικών σακουλών, καλείται η Επιτροπή να παράσχει τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

  1. Πότε θα προτείνει η Επιτροπή την ταχεία αναθεώρηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ ώστε να συμπεριληφθεί η απαγόρευση των μη βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών σακουλών μίας χρήσης;
  2. Θα περιλαμβάνει η αναθεώρηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ συγκεκριμένους στόχους πρόληψης παραγωγής αποβλήτων για τις μη βιοαποικοδομήσιμες πλαστικές σακούλες μίας χρήσης;
  3. Σκοπεύει η Επιτροπή να προτείνει επίσης νομοθετικά μέτρα για την περαιτέρω προώθηση της παραγωγής και χρήσης συσκευασιών που μπορούν να βιοαποδομηθούν ή να πολτοποιηθούν σύμφωνα με το πρότυπο EN 13432 CEN;
  4. Προτίθεται η Επιτροπή να κινήσει διαδικασίες κατά των κρατών μελών τα οποία δεν προσδιορίζουν με ακρίβεια τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο κλάδος ώστε να διασφαλισθεί η διάθεση συσκευασιών στην αγορά μόνο εφόσον πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 94/62/ΕΚ;