σε ,

Αναστολή των αδειών χρήσης νεονικοτινοειδών στην ΕΕ

Σύμφωνα με την Οδηγία 91/414/ΕΟΚ, οι μέλισσες χρησιμοποιούνται ως δείκτης για τις επιδράσεις των φυτοφαρμακευτικών ουσιών σε ασπόνδυλα μη στόχους. H επικινδυνότητα των φυτοφαρμακευτικών ουσιών στις μέλισσες καθορίζεται από τους συντελεστές κινδύνου (ΣΚ), οι οποίοι υπολογίζονται από τη μέγιστη συγκέντρωση της δραστικής ουσίας του σκευάσματος που εφαρμόζεται σε ένα εκτάριο, διαιρούμενη με τη μέση θανατηφόρα δόση δι’ επαφής ή δια στόματος. Όταν ο ΣΚ είναι κάτω του 50, τότε το σκεύασμα θεωρείται ακίνδυνο. Ωστόσο, το imidaclopid έχει Σ.Κ μόλις 1,85 και το clothianidin 4,95-20,85 παρόλο που η τοξικότητά τους για τις μέλισσες έχει τεκμηριωθεί. Με βάση τους χαμηλούς αυτούς δείκτες τα νεονικοτινοειδή έλαβαν άδεια κυκλοφορίας στην ΕΕ.Ωστόσο, οι Συντελεστές Κινδύνου για τα νεονικοτινοειδή εντομοκτόνα είναι ελλιπείς, κυρίως για τρεις λόγους:

Πρώτον, υπολογίζουν μόνο την οξεία τοξικότητα και όχι τη χρόνια. Οι μέλισσες συλλέγουν γύρη με υπολείμματα νεονικοτινοειδών σε υποθανατηφόρες δόσεις, την οποία μεταφέρουν στην κυψέλη τους. Η χρήση αυτής της γύρης προκαλεί χρόνια τοξικότητα η οποία εκφράζεται, μεταξύ άλλων, με μειωμένη ικανότητα αναζήτησης και κατανάλωσης τροφής, θανάτωση του γόνου κ.α.

Δεύτερον, τα νεονικοτινοειδή είναι ιδιαίτερα σταθερά στο έδαφος. Η διάρκεια ημιζωής του imidacloprid στο έδαφος είναι 1 000 ημέρες και του clothianidin 1 155 ημέρες. Έτσι, οι ουσίες αυτές παραμένουν στο έδαφος μέχρι την επόμενη σοδειά με την οποία θα ανανεωθούν, ενώ μεταφέρονται και στην αυτοφυή βλάστηση, τη γύρη της οποίας θα συλλέξουν οι μέλισσες. Τρίτον, οι Σ.Κ. δεν λαμβάνουν υπόψη τους τη συνεργιστική δράση, που έχουν οι φαινομενικά μικρές συγκεντρώσεις των νεονικοτινοειδών στη γύρη, με τα χημικά σκευάσματα που χρησιμοποιεί ο μελισσοκόμος μέσα στη κυψέλη.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ερωτάται η Επιτροπή:

Σκοπεύει να αναστείλει τις άδειες χρήσης των νεονικοτινοειδών στην ΕΕ, όπως άλλωστε έχει γίνει στη Γερμανία, Σλοβενία, Γαλλία και Ιταλία, έως ότου γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις στους ΣΚ, ώστε να ανταποκρίνονται στην αποτελεσματική προστασία των μελισσών;

Απάντηση του κ. Dalli εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή παραπέμπει τον αξιότιμο βουλευτή στις απαντήσεις της επί των γραπτών ερωτήσεων E-011166/2011(1) και E-001297/2012 (1).

1 http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB