σε , ,

Ανεπαρκείς οι τράπεζες σπόρων για την διατήρηση των απειλούμενων φυτών

Πρόσφατη ευρωπαϊκή έρευνα (Godefroid et al., 2011) καταδεικνύει τις ελλείψεις των συλλογών στις τράπεζες σπόρων με αποτέλεσμα την ανεπιτυχή διατήρηση των ευρωπαϊκών απειλούμενων φυτικών ειδών. Η έρευνα αποκαλύπτει τη φτωχή αντιπροσώπευση των απειλούμενων ειδών στις συλλογές, παρά το γεγονός ότι το 70% της ευρωπαϊκής χλωρίδας είναι αποθηκευμένο στις τράπεζες σπόρων. Συγκεκριμένα, μόνο το 27% των ταξινομικών ομάδων (taxa) του χλωριδικού κατάλογου απειλούμενων ειδών και το 44% των ταξινομικών ομάδων του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ είναι αποθηκευμένα σε τράπεζες σπόρων. Την ίδια στιγμή υπό-εκπροσωπούνται ταξινομικές ομάδες που διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο εξαφάνισης όπως τα πτεριδόφυτα (Pteridophytes) και τα ορχιδεοειδή (Orchidaceae).

Η έρευνα τονίζει επίσης, ότι τουλάχιστον τα δύο τρίτα των αποθηκευμένων απειλούμενων ειδών παρουσιάζουν χαμηλή γενετική ποικιλότητα. Επιπλέον, ένας δυσανάλογα υψηλός αριθμός ειδών προέρχεται κυρίως από τη Δυτική Μεσόγειο και τις περιοχές του Ατλαντικού, ενώ άλλες περιοχές με υψηλή φυτική ποικιλότητα, όπως η Ανατολική Μεσόγειος εκπροσωπούνται με μικρό αριθμό ειδών στις ορχιδεοειδή. Δεδομένης της σημασίας των τράπεζων σπόρων για τη διατήρηση των απειλούμενων φυτικών ειδών στον ευρωπαϊκό χώρο, η Επιτροπή καλείται να υποστηρίξει την ερευνητική προσπάθεια για την ex situ διατήρηση στις τράπεζες σπόρων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε οι τράπεζες σπόρων να εξασφαλίζουν την επιτυχή ex situ διατήρηση των απειλούμενων ειδών σε όλα τα κράτη μέλη;
  2. Σκοπεύει να υποστηρίξει την περαιτέρω έρευνα για την ex situ διατήρηση στις τράπεζες σπόρων?
  3. Υπάρχει μέριμνα για την αποτροπή της χρήσης του γενετικού υλικού των τραπεζών σπόρων για άλλους σκοπούς πέρα από τη διατήρηση των ειδών, όπως η βιοπειρατεία;