σε , ,

Απόρριψη της έγκρισης του γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού Bt-1507

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στη γνωμοδότησή της το 2005 για την τοξικότητα της τοξίνης Cry1F του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού (ΓΤΟ) Bt – καλαμπόκι 1507 (Bt-1507) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η καλλιέργεια του συγκεκριμένου ΓΤΟ δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Ωστόσο, το 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέβαλε την απόφαση έγκρισης του καλαμποκιού Bt-1507 επικαλούμενη την αρχή της προφύλαξης, ζητώντας από την EFSA επαναξιολόγηση. Αυτό ήταν αποτέλεσμα νέων επιστημονικών μελετών που συνέδεαν τη συγκεκριμένη τοξίνη με αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, ενώ παράλληλα εξέφραζαν ανησυχία για τις πιθανές αρνητικές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο περιβάλλον εν γένει. Η EFSA το 2008 απέρριψε τα επιπρόσθετα αυτά επιστημονικά στοιχεία, ισχυριζόμενη ότι δεν υφίσταται κίνδυνος από την καλλιέργεια του καλαμποκιού Bt-1507. Το 2011, η EFSA γνωμοδοτεί πάλι θετικά παρόλο που για πρώτη φορά δέχεται ότι η έκθεση στην τοξίνη Cry1F μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της ανθεκτικότητας των εντόμων στόχων και άρα στην ολοένα και αυξανόμενη χρήση εντομοκτόνων και παρόλο που αναγνωρίζει ότι το καλαμπόκι Bt-1507 μπορεί όντως να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα λεπιδόπτερα. Επιπλέον, πειράματα έχουν δείξει μειώσεις στα λευκά και ερυθρά αιμοσφαίρια ποντικών που τράφηκαν με καλαμπόκι Bt-1507, γεγονός που υποδηλώνει ότι είναι πιθανό να έχει δυσμενείς επιπτώσεις και στην υγεία. Δεδομένης της αβεβαιότητας για τις επιπτώσεις του Bt-1507 στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, η Επιτροπή πρέπει όπως και το 2007 να μην εγκρίνει το καλαμπόκι Bt-1507 για καλλιέργεια στην ΕΕ σεβόμενη την αρχή της προφύλαξης.Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Το 2007 η Επιτροπή ανέβαλε την έγκρισή του καλαμποκιού Bt-1507 παρά το γεγονός ότι η EFSA δεν αναγνώριζε κανένα κίνδυνο. Με βάση τη γνωμοδότηση του 2011, στην οποία η EFSA παραδέχεται ότι μπορεί να υπάρξουν δυσμενείς επιπτώσεις, η Επιτροπή προτίθεται να επιτρέψει την καλλιέργεια του καλαμποκιού Bt-1507;

 

Απάντηση του κ. Dalli εξ ονόματος της Επιτροπής

Η γνώμη της ΕΑΑΤ(1) για το καλαμπόκι 1507, που εκδόθηκε το Νοέμβριο 2011, συνιστά επικαιροποίηση προηγούμενων γνωμοδοτήσεων της ΕΑΑΤ για το καλαμπόκι 1507. Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το καλαμπόκι 1507 θα μπορούσε να έχει δυσμενείς επιπτώσεις σε ορισμένα ευαίσθητα είδη λεπιδόπτερων που δεν αποτελούν στόχο όταν μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού τους εκτίθεται επί σειρά ετών σε υψηλά επίπεδα γύρης καλαμποκιού 1507 που εναποτίθενται σε ξενιστές και στο περιβάλλον σε περίπτωση ενδεχόμενης αύξησης της ανθεκτικότητας των εντόμων-στόχο στην πρωτεΐνη Cry1F και στην χρήση τροποποιημένων πρακτικών καταπολέμησης παρασίτων με υψηλότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Η γνώμη αυτή υποβλήθηκε από την ΕΑΑΤ σε σύσκεψη των αρμόδιων αρχών στο πλαίσιο της οδηγίας 2001/18/EΚ(2), και τώρα ευρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης από τους αξιολογητές του κινδύνου (Επιτροπή και κράτη μέλη).

Παράλληλα, η Επιτροπή εργάζεται για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής παρακολούθησης μετά από τη διάθεση στην αγορά, βάσει πρόσφατα εγκριθείσας από την ΕΑΑΤ γνώμης επί του ιδίου θέματος.