σε , ,

Γενετική τροποποίηση των ζώων

Η Επιτροπή παρέλαβε μια έκθεση και συστάσεις για τη χάραξη πολιτικής από το πρόγραμμα Πήγασος για τη γενετική τροποποίηση ζώων. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων ενέκρινε μια επιστημονική γνωμοδότηση δια της οποίας παρέχονται κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αξιολόγηση του κινδύνου στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές από γενετικώς τροποποιημένα (ΓΤ) ζώα καθώς και την υγεία και ευζωία των ζώων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα γνωρίζει ότι υφίστανται σοβαρές ανησυχίες σχετικά με ευζωία των ζώων όπως και δεοντολογικού χαρακτήρα, όσον αφορά τη γενετική τροποποίηση των ζώων. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι αρχές των ΗΠΑ πρόκειται σύντομα να καταλήξουν σε κάποια απόφαση σχετικά με το εάν θα επιτρέπεται η είσοδος του γενετικά τροποποιημένου σολομού ιχθυοτροφείου στην ανθρώπινη διατροφική αλυσίδα. Η ΕΕ πρέπει αναλόγως και επειγόντως να διαμορφώσει τη δική της πολιτική σε σχέση με την ανάπτυξη και τη χρήση των γενετικά τροποποιημένων ζώων.Υπό το πρίσμα των ανωτέρω και των ευρύτερων ανησυχιών κοινωνικού, πολιτικού και οικονομικού χαρακτήρα σχετικά με τα ΓΤ ζώα, ποια είναι η πολιτική θέση της Επιτροπής όσον αφορά:

  1. την ανάπτυξη και
  2. τη χρήση των ΓΤ ζώων;

 

E-005290-13 Απάντηση του κ. Borg εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε νομοθετικά μια αυστηρή διαδικασία εκτίμησης της επικινδυνότητας και έγκρισης των ΓΤΟ, η οποία εφαρμόζεται σε περίπτωση εκούσιας ελευθέρωσης ΓΤ ζώων στο περιβάλλον, ή για τρόφιμα και ζωοτροφές που προέρχονται από ΓΤ ζώα. Επιπλέον, η νομοθεσία σχετικά με τους ΓΤΟ διασφαλίζει την πλήρη ενημέρωση των καταναλώτων, μέσω ειδικής επισήμανσης σχετικά με το αν τα τρόφιμα ή οι ζωοτροφές προέρχονται από ΓΤΟ, δινοντάς τους τη δυνατότητα να επιλέγουν πιο συνειδητοποιημένα τις αγορές τους.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αιτήσεις για τη διάθεση στην αγορά ΓΤ ζώων ή προϊόντων που προέρχονται από ΓΤ ζώα. Ωστόσο, η Επιτροπή γνωρίζει ότι έχει πραγματοποιηθεί έρευνα στον εν λόγω τομέα. Η Επιτροπή, προκειμένου να προετοιμαστεί για πιθανές αιτήσεις για έγκριση, ζήτησε από την EFSA να εκπονήσει έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με τις προναφερόμενες πτυχές καθώς και την καλή μεταχείριση των ζώων. Τα έγγραφα καθοδήγησης της EFSA σχετικά με την εκτίμηση της επικινδυνότητας των ΓΤ ζώων και των τροφίμων και ζωοτροφών που προέρχονται από ΓΤ ζώα για το περιβάλλον, την υγεία των ανθρώπων και των ζώων δημοσιεύτηκαν τον Ιανουάριο του 2012 και αναφέρονται διεξοδικά στους προβλήματισμούς σχετικά με την υγεία και την καλή μεταχείριση των ΓΤ ζώων σε δοκιμές, σε στάδια αναπαραγωγής και χρήσης(1). Η καθοδήγηση είναι σαφής ως προς το ότι ο αιτών πρέπει να αποδείξει ότι τόσο οι εκούσιες όσο και οι ακούσιες συνέπειες της γενετικής τροποποίησης δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την καλή διαβίωση του ΓΤ ζώου. Η αναπαραγωγή και η χρήση ΓΤ ζώων θα πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με τα ελάχιστα πρότυπα που ορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των ζώων που εκτρέφονται και κατέχονται για σκοπούς γεωργικής εκμετάλλευσης(2), καθώς και με τις οδηγίες της ΕΕ σχετικά με την καλή διαβίωση των μόσχων(3), των χοίρων(4) και των ορνίθων ωοπαραγωγής(5).

Η Επιτροπή βρίσκεται επί του παρόντος στη διαδικασία επανεξέτασης της τελικής έκθεσης του σχεδίου PEGASUS και θα λάβει πλήρως υπόψη τις συστάσεις που περιέχει η εν λόγω έκθεση.

(1) Τμήμα 3.9; http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2501.pdf
(2) Οδηγία 98/58/EΚ του Συμβουλίου.
(3) Οδηγία 91/629/EΟΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 97/2/EΚ και την απόφαση 97/182/EΚ της Επιτροπής.
(4) Οδηγία 91/630/EΟΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2001/88/EΚ και την οδηγία 2001/93/EΚ.
(5) Οδηγία 99/74/EΚ.