σε , ,

Διακοπή παροχής νερού σε ανέργους

Στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα έχουν καταγγελθεί πολλά περιστατικά διακοπής υδροδότησης σε μακροχρόνια ανέργους που αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους σύμφωνα με ανακοινώσεις εργατικών συνδικάτων του Πειραιά.Επιπλέον, σύμφωνα με δημοσιεύματα η εταιρεία ύδρευσης της Αθήνας πρόσφατα κίνησε διαδικασίες κατάσχεσης του σπιτιού άνεργου μεταλλεργάτη για οφειλή 831 ευρώ. Παρά τα αυξανόμενα περιστατικά διακοπής της υδροδότησης για οφειλές πολιτών που αδυνατούν να πληρώσουν, η ελληνική κυβέρνηση προωθεί σθεναρά τις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης του νερού.

Στην αιτιολογική σκέψη 15 της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/EK) ορίζεται ότι «η ύδρευση συνιστά υπηρεσία κοινής ωφέλειας». Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής (EE C 281 της 26.9.1996) για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας επιβάλλονται ειδικές υποχρεώσεις παροχής στους πολίτες, και ειδικότερα όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. H πρόσβαση όλων των πολιτών σε καθαρό νερό ορίζεται επίσης ως υποχρέωση για τις εταιρείες παροχής νερού από το σημείο 37 της πρόσφατης έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας για το νερό. Επιπλέον, η ίδια έκθεση αναγνωρίζει ότι το νερό αποτελεί κοινό πόρο της ανθρωπότητας και δημόσιο αγαθό και ότι η πρόσβαση σε αυτό πρέπει να συνιστά θεμελιώδες και καθολικό δικαίωμα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

Είναι σύμφωνη με το άρθρο 9 της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ), στο οποίο υπάρχει ειδική αναφορά για τα κοινωνικά αποτελέσματα των λογαριασμών νερού, όπως είναι η διακοπή της πρόσβασης σε υπηρεσίες νερού σε άνεργους πολίτες που λόγω της δυσχερούς οικονομικής τους κατάστασης δεν μπoρούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς του νερού;

Απάντηση του κ. Potočnik εξ ονόματος της Επιτροπής

Το άρθρο 9 της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα(1) (ΟΠΥ) προβλέπει ότι τα κράτη μέλη, όταν καθορίζουν τα τιμολόγια για το νερό, μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις του κόστους ανάκτησης, καθώς και τις γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες της οικείας περιοχής ή των οικείων περιοχών. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το εάν ο πάροχος υπηρεσιών είναι δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση ή σύμπραξη δημόσιας και ιδιωτικής επιχείρησης. Σε ορισμένα κράτη μέλη, προκειμένου να προστατευθούν οι χρήστες ύδατος που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση, ισχύουν κλιμακωτά τιμολόγια, σύμφωνα με τα οποία οι χρήστες πληρώνουν ανάλογα με το πόσο καταναλώνουν. Τα τιμολόγια αυτά προβλέπουν μια ελάχιστη ποσότητα νερού για την ικανοποίηση των βασικών αναγκών, για την οποία η χρέωση είναι ελάχιστη ή μηδενική.

Το θέμα της διακοπής της υδροδότησης, όταν οι λογαριασμοί νερού δεν εξοφλούνται, δεν καλύπτεται από την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και, ως εκ τούτου, αποτελεί ζήτημα πολιτικής των κρατών μελών.

(1) Οδηγία 2000/60/ΕΚ, ΕΕ L 327 της 22.12.2000.

 

P-006180/2013 Απάντηση του κ. Potočnik εξ ονόματος της Επιτροπής

Το άρθρο 9 της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα(1) (ΟΠΥ) προβλέπει ότι τα κράτη μέλη, όταν καθορίζουν τα τιμολόγια για το νερό, μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις του κόστους ανάκτησης, καθώς και τις γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες της οικείας περιοχής ή των οικείων περιοχών. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το εάν ο πάροχος υπηρεσιών είναι δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση ή σύμπραξη δημόσιας και ιδιωτικής επιχείρησης. Σε ορισμένα κράτη μέλη, προκειμένου να προστατευθούν οι χρήστες ύδατος που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση, ισχύουν κλιμακωτά τιμολόγια, σύμφωνα με τα οποία οι χρήστες πληρώνουν ανάλογα με το πόσο καταναλώνουν. Τα τιμολόγια αυτά προβλέπουν μια ελάχιστη ποσότητα νερού για την ικανοποίηση των βασικών αναγκών, για την οποία η χρέωση είναι ελάχιστη ή μηδενική.

Το θέμα της διακοπής της υδροδότησης, όταν οι λογαριασμοί νερού δεν εξοφλούνται, δεν καλύπτεται από την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και, ως εκ τούτου, αποτελεί ζήτημα πολιτικής των κρατών μελών.

(1) Οδηγία 2000/60/ΕΚ, ΕΕ L 327 της 22.12.2000.