σε ,

Δικαιότερη και εφαρμόσιμη η πρόταση της Eπιτροπής για την μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2011

Παρέμβαση κατά την πρώτη δημόσια παρουσίαση της πρότασης της Επιτρόπου Δαμανάκη

Δικαιότερη και εφαρμόσιμη χαρακτήρισε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), Κρίτων Αρσένης, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής κατά την ειδική συζήτηση στο ΕΚ. Η πρόταση που παρουσιάστηκε σήμερα στην Επιτροπή Αλιείας του ΕΚ από την Επίτροπο Αλιείας Μαρία Δαμανάκη, περιλαμβάνει μέτρα-κλειδί για την ανάσχεση της κατάρρευσης των ευρωπαϊκών ιχθυαποθεμάτων, όπως η εξάλειψη των απορριπτόμενων αλιευμάτων και των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων μέσω της υποχρέωσης της εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων συγκεκριμένων ιχθυοαποθεμάτων που αλιεύονται στα νερά της ΕΕ ή από αλιείς της ΕΕ, είτε μπορούν να διατεθούν στην αγορά είτε όχι.

Στα προτεινόμενα μέτρα συμπεριλαμβάνονται η ελάττωση και η θέσπιση μεταβιβαζόμενων αλιευτικών δικαιωμάτων μέχρι το τέλος του 2013 για όλα τα σκάφη μεγέθους άνω των 12 μέτρων και η αύξηση της δυνατότητας λήψης αποφάσεων σε περιφερειακό επίπεδο μέσω πολυετών σχεδίων, ενώ τονίζεται η ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνει το στόχο της ΕΕ να αποκαταστήσει και να διατηρήσει τους πληθυσμούς των αλιευτικών αποθεμάτων σε επίπεδα υψηλότερα από αυτά που απαιτούνται για να παράγουν την Μέγιστη Βιώσιμη Απόδοση μέχρι το 2015 και τονίζει την ανάγκη επίτευξης καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος της ΕΕ μέχρι το 2020 και τη διασφάλιση ενός περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμου ευρωπαϊκού αλιευτικού στόλου.

Το νομοθετικό πακέτο για την Αναθεώρηση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ), αποτελείται από έναν βασικό κανονισμό, έναν κανονισμό για τις αγορές, μία ανακοίνωση για την εξωτερική διάσταση της ΚΑλΠ, μία γενική ανακοίνωση και ένα δημοσιονομικό κανονισμό που θα εγκριθεί χωριστά.

Ακολουθούν αποσπάσματα της παρέμβασης του Κρίτωνα Αρσένη προς την Επίτροπο Μαρία Δαμανάκη κατά την διάρκεια της Επιτροπής Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

“72% όλων των ιχθυοαποθεμάτων της ΕΕ υπεραλιεύονται, με το 25% αυτών των αποθεμάτων να βρίσκεται εκτός των ασφαλών βιολογικών ορίων, που σημαίνει ότι δεν θα είναι σε θέση να ανανεωθούν. Μια ριζοσπαστική μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής δεν είναι μόνο αναγκαία, είναι και επείγουσα. Η οικοσυστημική προσέγγιση στη διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος πρέπει να αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο της επερχόμενης αναθεώρησης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Η διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των αποθεμάτων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού αλιευτικού στόλου. Αν αποτύχουμε τα υχθυοαποθέματα μας θα αρχίσουν να εξαφανίζονται το ένα μετά το άλλο και μόνο 9% των αλιευμάτων μας θα βρίσκεται σε βιώσιμα επίπεδα μέχρι το 2022. Σημαντικό εργαλείο σε αυτό τον αγώνα θα πρέπει να είναι η θέσπιση περιοχών προστασίας ιχθυαποθεμάτων, που θα επιτρέψουν και την προστασία των κοπαδιών αλλά και την αύξηση της παραγωγικότητας της αλιείας γύρω από αυτές. Ένα δίκτυο τέτοιων περιοχών ετοιμάζεται αυτή την στιγμή στις Κυκλάδες με πρωτοβουλία των τοπικών αλιέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης θα πρέπει να στραφούμε προς την αύξηση της επιλεκτικότητας όλων των τύπων αλιείας και των αλιευτικών εργαλείων, ώστε να σταματήσουμε να σκοτώνουμε ψάρια χωρίς εμπορικό ενδιαφέρον, χελώνες, φώκιες, δελφίνια και πουλιά κατά την αλιεία. Τέλος, κλειδί είναι ο πλήρης σεβασμός των τεκμηριωμένων επιστημονικών συμβουλών και δεδομένων στην λήψη αποφάσεων σχετικά με τα επίπεδα επιτρεπόμενης αλιείας”.