σε , ,

Ελληνικό: Παρασκευή 6 Μαρτίου η εκδίκαση προσφυγής στο ΣτΕ

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Ελληνικό: Παρασκευή 6 Μαρτίου η εκδίκαση προσφυγής στο ΣτΕ»
Την Παρασκευή 6 Μαρτίου ( περίπου 10 πμ) δικάζεται από τη Μείζονα Ολομέλεια του ΣτΕ η προσφυγή μας  κατά της ΚΥΑ (ΦΕΚ 3687 Β 3-10-2019) που αφορά την “Εγκριση πολεοδομικών μελετών των περιοχών προς πολεοδόμηση…”.

Κύριο θέμα  της προσφυγής είναι η πρωτοφανής και αντισυνταγματική παραχώρηση των κοινόχρηστων και κοινωφελών  χώρων των πολεοδομούμενων εκτάσεων προς την  εταιρεία “Hellinikon Global I S.A” θυγατρική της  “Lamda Development SA” (οι οποίες έχουν υπογράψει τη “Σύμβαση Αγοραπωλησίας των μετοχών της “Ελληνικό Α.Ε.” ως Αγοραστής η πρώτη και ως εγγυητής του Αγοραστή η δεύτερη) είτε απευθείας είτε μέσω του “Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων”.

Σε συνεργασία με την “Ευρεία Επιτροπή για την υπεράσπιση του Ελληνικού”, την “Πράσινη Μετάβαση” του ΜΕΡΑ25 ( με τομεάρχη τον Γιάννη Χαραλαμπάκη) και κατοίκους της περιοχής, έχουμε καταθέσει 4 προσφυγές στο ΣτΕ κατά των ισάριθμων  εφαρμοστικών του Σχεδίου Ανάπτυξης ΚΥΑ και η μία από αυτές δικάζεται την Παρασκευή.

Οι άλλες τρεις προσφυγές δικάζονται την 1η Απριλίου από το Ε΄ τμήμα του ΣτΕ.

Η αγοραπωλησία δεν μπορεί  να ολοκληρωθεί μέχρι να τελεσιδικήσουν οι προσφυγές αυτές και αυτός είναι ο κύριος λόγος που δεν μπορεί να ξεκινήσει το έργο.

Γιατί η σύμβαση τελεί  υπό 11 αναβλητικές  αιρέσεις  Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο  2, παρ 2 της Σύμβασης

“Η αγοροπωλησία των Πωλούμενων Μετοχών δυνάμει της παρούσας σύμβασης τελεί υπό τον όρο πλήρωσης των κάτωθι αιρέσεων (οι αναβλητικές αιρέσεις)
……………………………………………………………………………………………………..…
iii) τη θέση σε ισχύ των κοινών υπουργικών αποφάσεων  (ΚΥΑ) (ή οποιασδήποτε άλλης πράξης τυχόν προβλέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία κατά την ημερομηνία έκδοσης της) (α)περί έγκρισης των πολεοδομικών μελετών που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του ν  4062/2012, και (β) περί ρύθμισης των θεμάτων  που αναφέρονται στις παραγράφους 3  (α), (αα), (ββ) και (γγ)  του άρθρου 3 του  ν. 4062/2012.”
…………..……………………………………………………………………………….
ix) τη μη ύπαρξη εκκρεμούς αίτησης ακύρωσης κατά οποιασδήποτε εκ των διοικητικών πράξεων που αναφέρονται στα σημεία iii, iv, ν, vi, με εξαίρεση τα προεδρικά διατάγματα

Αγωνιζόμαστε ενάντια στο μεγαλύτερο περιβαλλοντικό , οικονομικό και κοινωνικό έγκλημα

Το Ελληνικό με τη δόμηση 3,2 εκατομμυρίων τετραγωνικών δεν θα καταστρέψει μόνο την Αττική αλλά θα έχει επιπτώσεις και στην Κλιματική Αλλαγή . Η ΣΜΠΕ του ΣΟΑ που συνέταξε η Εταιρεία βαθμολόγησε την επίδραση του σχεδίου στην κλιματικής αλλαγής με -2

Το 2018, με βάση δημοσιευμένα  από την εταιρεία στοιχεία, τα ίδια κεφάλαια της Lamda Develoment είναι 434,6 εκ ευρώ ενώ τα χρέη 446,8 εκ ευρώ. Με την προπαγάνδα για  την “εμβληματική” επένδυση επιτυγχάνει  αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 650 εκ .

Η  Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς θα δώσουν στην Lamda  879 εκατ. ευρώ πλέον κοινοπρακτικού τραπεζικού δανεισμού ύψους έως 303 εκατ. ευρώ για κάλυψη ΦΠΑ δαπανών του έργου. Επίσης, οι τράπεζες θα χορηγήσουν στη Lamda  δύο εγγυητικές επιστολές ( με άγνωστους όρους), μία 345 εκατ. ευρώ για την πρώτη δόση στο ΤΑΙΠΕΔ και μία  150 εκατ. ευρώ για τη δεύτερη δόση.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο οικονομικό σκάνδαλο εις βάρος του Ελληνικού λαού. Διότι ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο παίρνει χωρίς να πληρώσει σχεδόν τίποτε και την έκταση του Ελληνικού και τα χρήματα που θα επενδύσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τράπεζες πληρώνουν ακόμη και τον ΦΠΑ την ίδια στιγμή που αναμένονται ανθρώπινες τραγωδίες με τις κατασχέσεις και τις εξώσεις που θα επιβάλλουν οι τράπεζες στους οφειλέτες στεγαστικών δανείων.

Το δάνειο αφορά την ανάπτυξη δύο εμπορικών κέντρων (Malls) στη Λ. Βουλιαγμένης και εντός της μαρίνας Αγ. Κοσμά.

Και μόνο η αναφορά των παραπάνω θα έπρεπε να ξεσηκώσει όλο τον εμπορικό κόσμο. Με το κτίσιμο των νέων εμπορικών εγκαταστάσεων δεν πρόκειται να βρεθούν θέσεις εργασίας. Αντιθέτως, θα μακρύνει ο κατάλογος  των χρεοκοπημένων εμπορικών επιχειρήσεων.

Τα βασικά νομικά επιχειρήματα της προσφυγής 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία με την έγκριση της ΚΥΑ που εχει ισχύ σχεδίου πόλης  οι κοινόχρηστοι χώροι της έκτασης  περιέρχονται αυτομάτως στον εκάστοτε Δήμο και ανήκουν στη  Δημόσια Περιουσία του Κράτους.

Αρχικά προβλεπόταν η παραχώρηση των  κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων στον  Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων ένα  ΝΠΙΔ  στον οποίο βάσει της σύμβασης και του νόμου  4549/2018
“Η σύσταση του Φορέα εξυπηρετεί την ομαλή λειτουργία της επένδυσης για την αξιοποίηση του ακινήτου, η οποία έχει χαρακτήρα έντονου δημοσίου συμφέροντος,

Ένας ιδιωτικού δικαίου φορέας υποκαθιστά στα τμήματα  του ακινήτου του Ελληνικού, που ανήκουν στους δήμους Ελληνικού- Αργυρούπολης, Αλίμου, Γλυφάδας, τις αιρετές δημοτικές αρχές  σε όλες  τις   αρμοδιότητες και τα έσοδα των Δήμων, παίρνει λεφτά ακόμη και από την Ε.Ε. και μπορεί να χρησιμοποιεί δημόσιους υπαλλήλους .Πρόκειται για μια ιδιωτική πόλη στην οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες δήμων, δηλ. αποκεντρωμένου κράτους, η οποία,  όμως, δεν λειτουργεί με δαπάνες του ιδιώτη αλλά με δαπάνες του κράτους , των δήμων και άλλων μη ιδιωτικών πηγών, που επιδοτούν ευθέως τη λειτουργία της επένδυσης.

Το τρίτο εδάφιο της περ.β΄ του άρθρου 3 του ν4062/12 προέβλεπε : «Από την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης, οι κοινόχρηστοι χώροι περιέρχονται σε κοινή χρήση, χωρίς να απαιτείται ρητή παραίτηση των κυρίων των ακινήτων από την κυριότητα, νομή και κατοχή τους».

Με το άρθρο πέμπτο της από 30.9.2019 Π.Ν.Π.”Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητα των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας”, ΦΕΚ  Α 145/30.9.2019,  η οποία επικυρώθηκε με το άρθρο 2,ν 4638 /19 (ΦΕΚ Α 145) το εδ 3 αντικαταστάθηκε ως εξής:

«Οι καθοριζόμενοι στις πολεοδομικές μελέτες κοινόχρηστοι χώροι παραμένουν στη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία της Ελληνικό Α.Ε., έως την παράδοσή τους στον Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων του άρθρου 1 του ν. 4549/2018 (Α’ 105), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του ιδίου ως άνω νόμου, οπότε και περιέρχονται σε κοινή χρήση. Κατά τον χρόνο περιέλευσης των χώρων σε κοινή χρήση επέρχονται και οι σχετικές εμπράγματες μεταβολές ως προς αυτούς, χωρίς να απαιτείται ρητή παραίτηση των κυρίων των ακινήτων από την κυριότητα, νομή και κατοχή τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία διαδικασία και λεπτομέρεια, που αφορά στην κατά τα ανωτέρω παράδοση και τις συνέπειες αυτής.».

2. Στο τέλος της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 4062/2012, όπως ισχύει, προστίθενται δύο εδάφια ως εξής:

«Οι καθοριζόμενοι στις πολεοδομικές μελέτες του παρόντος άρθρου χώροι κοινής ωφέλειας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας παραμένουν στη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία της Ελληνικό Α.Ε., έως την κατά περίπτωση παράδοσή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πρόγραμμα ανάπτυξης της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 4062/2012, οπότε και επέρχονται οι σχετικές εμπράγματες μεταβολές ως προς αυτούς. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία διαδικασία και λεπτομέρεια, που αφορά στην κατά τα ανωτέρω παράδοση και τις συνέπειες αυτής».

Δηλ. οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι των πολεοδομούμενων εκτάσεων παραμένουν επ’ αόριστο στη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία της Ελληνικό Α.Ε δηλ στην Hellinikon Global II SA.

Με το άρθρο 30 του ιδίου νόμου:

1. Στην παράγραφο 1  (και 2)του άρθρου πέμπτου της από 30.09.2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (Α΄ 145) που κυρώνεται με το άρθρο 2 του παρόντος νόμου, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με την ίδια απόφαση, καθορίζεται η καταληκτική ημερομηνία, κατά την οποία η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. υποχρεούται να παραδώσει τους χώρους αυτούς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην από 14.11.2014 Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από19.7.2016 τροποποιητικής σύμβασης, όπως αυτές κυρώθηκαν με τον ν. 4422/2016 και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4549/2018. Οι χώροι αυτοί περιέρχονται στην κυριότητα των δικαιούχων τους αμέσως μετά τη διανομή του ακινήτου.»

Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι το άρθρο 30 προβλέπει την παράδοση της κυριότητας στους δικαιούχους αμέσως μετά τη διανομή του ακινήτου, παρόλο που δεν το προβλέπει αυτοτελώς αλλά το παραπέμπει στην ΚΥΑ που θα ρυθμίσει την παράδοση.

Με το άρθρο 68 του 4663 /20  από την παρ 1  καταργείται το εδάφιο   Κατά τον χρόνο περιέλευσης των χώρων σε κοινή χρήση επέρχονται και οι σχετικές εμπράγματες μεταβολές ως προς αυτούς, χωρίς να απαιτείται ρητή παραίτηση των κυρίων των ακινήτων από την κυριότητα, νομή και κατοχή τους. Και από την παρ 2  οπότε και επέρχονται οι σχετικές εμπράγματες μεταβολές ως προς αυτούς.

Τούτο σημαίνει ότι θα πρέπει να παραιτηθεί ρητά η “Hellinikon Global II SA” από την κυριότητα νομή και κατοχή των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων προκειμένου αποδοθούν σε οιονδήποτε.
Ουσιαστικά η διάταξη αυτή τα παραδίδει επ άπειρον τα κοινόχρηστα και κοινωφελή πράγματα σε ιδιώτες

Λόγοι αντισυνταγματικότητας
1. Αντισυνταγματικότητα των εξουσιοδοτικών νόμων, άρθρο 2 του ν4638 /19  (ΦΕΚ Α 145) (κύρωση του άρθρου 5 της από 30.9.2019 Π.Ν.Π «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας κλπ») όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 30 του ιδίου νόμου  και  το σύνολον  του ν.4549/2018 (Α’ 105) καθώς παραχωρούν κοινόχρηστα και ιδιόχρηστα πράγματα σε ιδιώτες.

Η ιδιαίτερη προστασία των κοινόχρηστων και ιδιοχρηστων πραγμάτων, το βασικά αναπαλλοτρίωτο και ακατάσχετο, πρέπει να θεωρηθεί ότι προκύπτει ερμηνευτικά από το συνδυασμό των ακόλουθων συνταγματικών ρυθμίσεων και αρχών.

α) Από την αρχή της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας κατά τη διάταξη του άρθρου 5 παρ.1 Σ.
β) Από την εισαχθείσα ρητώς με την αναθεώρηση 2001 αρχή του κοινωνικού κράτους κατά το άρθρο 25 παρ,1 εδ. α΄ Σ. 1975/1985/2001 («αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου»).
γ) εν τέλει ,όμως, και από την ίδια την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας ως
βάσης του δημοκρατικού πολιτεύματος (άρθρο 1 παρ. 2 Σ.).

2  Ο εξουσιοδοτικός νόμος 4549/2018 (Α 105)  της προσβαλλομένης  παραβιάζει ακόμη το άρθρο 102 του Συντάγματος το οποίο αναθέτει στους εκλεγμένους εκπροσώπους των ΟΤ Α τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων.

*  Κατετέθησαν 4 προσφυγές στο ΣτΕ , μία για την ΚΥΑ  “ Έγκριση χωρικής οργάνωσης της Ζώνης Ανάπτυξης Α-Α1 “ Γειτονιά Τουρισμού Αναψυχής και Επιχειρηματικού Πάρκου” τ“ Γειτονιά Τουρισμού Αναψυχής και Επιχειρηματικού Πάρκου” του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού- Αγ. Κοσμά και των περιβαλλοντικών όρων αυτού” (ΦΕΚ 3347 Β 29.08.2019)
( Καζίνο), μία για την ΚΥΑ  “Εγκριση χωρικής οργάνωσης των  Ζωνών Ανάπτυξης ΠΜ Α1 “Γειτονιά  Μαρίνας Αγίου Κοσμά” και ΠΜ Α2 “ Γειτονιά Ενυδρείου Αγίου Κοσμά”  του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού- Αγ. Κοσμά και των περιβαλλοντικών όρων αυτού “ΦΕΚ 3405 Β 5-9-2019 ΄(Παράκτιο) , μία για την ΚΥΑ  “’Εγκριση  γενικής οργάνωσης Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής   του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού- Αγ. Κοσμά και των περιβαλλοντικών όρων αυτού”(ΦΕΚ  2792 Β 4.07.2019 ) και την τροποποίηση της ( ΦΕΚ 3687 Β 3-10-2019) (Πάρκο) και μία “ Εγκριση Πολεοδομικών Μελετών των Περιοχών προς πολεοδόμηση Α-Π1, Α-Π2. Α-Π3, Α-Π4. Α-Π5, Α-Π6 και ΠΜ-Π1του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού- Αγ. Κοσμά και των περιβαλλοντικών όρων της  Εφαρμογής του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης ως προς τις περιοχές αυτές” ( ΦΕΚ 3687 Β 3-10-2019) (Πολεοδόμηση)