σε ,

Εξέταση από το Υπουργείο Ανάπτυξης συγκεκριμένων περιβαλλοντικών πληροφοριών για την επένδυση «ΙΤΑΝΟΣ ΓΑΙΑ»

Σε συνέχεια της ερώτησής μου αναφορικά με την προσφυγή κατοίκων κατά της απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΥΣΕ) για το επενδυτικό σχέδιο «ΙΤΑΝΟΣ ΓΑΙΑ», ερωτάται η Επιτροπή:— Σύμφωνα με την 17/20.9.2012 (ΦΕΚ 3294-10.12.2012) απόφαση της ΔΥΣΕ, οι περιβαλλοντικές πληροφορίες, που εξέτασε σχετικά με την επένδυση και στις οποίες βασίστηκε για να εγκρίνει την ένταξή της στο «fast track», είναι «οι δεσμεύσεις της εταιρείας “LOYALWARD LTD” ως προς το φυσικό καθώς και πολιτιστικό και το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον», «το γεγονός ότι το επενδυτικό σχέδιο “ΙΤΑΝΟΣ ΓΑΙΑ” έχει σχεδιαστεί με αειφορική θεώρηση ενώ η χρήση καινοτόμων τεχνολογιών εξασφαλίζει τη μηδενική επιβάρυνση των διαθέσιμων υδατικών πόρων» και «το γεγονός ότι η εταιρεία “LOYALWARD LTD” έχει δεσμευτεί εγγράφως για τη δημιουργία, πιστοποίηση, υλοποίηση, διαχείριση και συνεχή βελτίωση ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης προκειμένου να εξασφαλίζεται η προστασία όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων του Έργου».

— Η άρνηση του Υπουργείου Ανάπτυξης να παράσχει στους κατοίκους σειρά συγκεκριμένων περιβαλλοντικών πληροφοριών, στις οποίες η ΔΥΣΕ βασίστηκε για να καταλήξει στην έγκριση και ένταξη της συγκεκριμένης επένδυσης στις διαδικασίες «fast track», παραβιάζει τις διατάξεις της οδηγίας 2003/4/EK για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και τις αντίστοιχες της συνθήκης του Άαρχους;