σε ,

Επανυποβολή φυτοφαρμάκων

Έκθεση του PAN-Europe που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο υποστηρίζει ότι τα κράτη μέλη και η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών (DG SANCO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιτρέπουν, μέσω παρεκκλίσεων την κυκλοφορία δραστικών ουσιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων παρόλο που τα δεδομένα αναφορικά με την εκτίμηση του κινδύνου για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον είναι ανεπαρκή. Συγκεκριμένα με τη διαδικασία της επανυποβολής (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 33/2008), οι ουσίες που δεν έχουν καταχωρηθεί στο Παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ μπορούν να λάβουν περίοδο χάριτος και να παραμείνουν στην αγορά κατά τη διάρκεια μιας δεύτερης εκτίμησης κινδύνου.Μέσω της επανυποβολής, περίπου 64 δραστικές ουσίες που δεν έχουν καταχωρηθεί στο Παράρτημα Ι συνεχίζουν να έχουν πρόσβαση στην αγορά από το 2008 έως σήμερα. Παράλληλα, το καθεστώς των επιβεβαιωτικών δεδομένων επιτρέπει την έγκριση φυτοφαρμάκων, με ελλιπή δεδομένα, με την προϋπόθεση ότι οι εταιρείες σε μεταγενέστερη φάση θα υποβάλλουν δεδομένα που να επιβεβαιώνουν ότι τα προϊόντα τους είναι ασφαλή.

Από τους ελέγχους που διεξήγαγε η PAN-Europe προκύπτει ότι φυτοφάρμακα μπορούν να λάβουν έγκριση παρόλο δεν έχει ολοκληρωθεί η εκτίμηση κινδύνου για την υγεία. Την ίδια στιγμή, οι κίνδυνοι για το περιβάλλον δεν αποτελούν λόγο απαγόρευσης ενός φυτοφαρμάκου. Η επανυποβολή και τα επιβεβαιωτικά δεδομένα επιτρέπουν την απελευθέρωση φυτοφαρμάκων στο περιβάλλον με άγνωστες συνέπειες για τη δημόσια υγεία, τη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον εν γένει. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την οδηγία 91/414/ΕΟΚ και κατ’ επέκταση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, καθώς, όπως ισχυρίζεται η έκθεση της PAN-Europe, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, το άρθρο 4.1.β.iv) (παρόμοιο με το άρθρο 4.3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009) παραβιάζεται.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Μπορεί να επιβεβαιώσει ότι τα φυτοφάρμακα που εγκρίνονται μέσω της επανυποβολής καθώς και τα επιβεβαιωτικά δεδομένα δεν έχουν επιβλαβείς επιδράσεις στον άνθρωπο και το περιβάλλον και επομένως δεν παραβιάζουν το άρθρο 4.1.β.iv) της 91/414 και το άρθρο 4.3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009;
  2. Σκοπεύει κατά τη διαδικασία έγκρισης των φυτοφαρμάκων να καταργήσει τις παρεκκλίσεις που υπονομεύουν τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον;