σε ,

Επιτακτική η ανάγκη καθορισμού βιώσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων

Κάθε χρόνο ορίζονται από το Συμβούλιο υπουργών αλιευτικές ποσοστώσεις και όρια αλιευτικής προσπάθειας για τον στόλο της ΕΕ. Σκοπός του καθορισμού τους είναι να διασφαλιστεί η οικολογική, οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα της αλιείας στην ΕΕ. Τα μέτρα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ), το βασικό εργαλείο της ΕΕ για την προστασία των αλιευτικών αποθεμάτων από την υπεραλίευση και για τη διασφάλιση των πόρων διαβίωσης των αλιέων.

Τον Δεκέμβριο του 2011 το Συμβούλιο υπουργών καθόρισε τις αλιευτικές δυνατότητες για το επόμενο έτος. Τα όρια αλιείας που ορίστηκαν είναι υψηλότερα από τα όρια που υποδείκνυαν οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, ακόμη και για είδη που υπεραλιεύονται ή και για είδη που χαρακτηρίζονται ως παγκοσμίως απειλούμενα όπως για παράδειγμα  η γλώσσα του ατλαντικού.

Με αφορμή την κατάθεση της ερώτησης ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Κρίτων Αρσένης, έκανε τις εξής δηλώσεις:

«Οι υπουργοί είχαν την ευκαιρία να κάνουν ένα βήμα προς τη διασφάλιση της βιώσιμης εκμετάλλευσης των ευρωπαϊκών αλιευτικών πόρων. Για άλλη μια φορά, όμως, δεν κατάφεραν να λάβουν μια απόφαση προς αυτή την κατεύθυνση. Αντίθετα, έλαβαν μια απόφαση που θέτει όρια αλιείας  υψηλότερα από αυτά  που υποδεικνύουν ως βιώσιμα οι επιστημονικές μελέτες. Αυτή η απόφαση αγνοεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και συμβάλει στην κατάρρευση ή και την εξαφάνιση ακόμη των ιχθυοαποθεμάτων στερώντας τους αλιείς και τις παράκτιες κοινότητες από τους πολύτιμους πόρους τους.

Αποφάσεις  που βασίζονται σε πολιτικές πιέσεις υπονομεύουν τους στόχους  μιας ισχυρής Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Καταδεικνύουν την αποτυχία μας να κατανοήσουμε ότι ενθαρρύνοντας την υπεραλίευση αδειάζουμε τις θάλασσές μας από ψάρια και οδηγούμαστε στην απώλεια των θέσεων εργασίας στις παράκτιες κοινότητες. Ο στόχος για υγιείς, αειφόρες, πλούσιες σε αποθέματα θάλασσες  μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν διαχειριστούμε τα αποθέματα σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία και εφαρμόσουμε τις αρχές της βιώσιμης αλιείας.

Βιώσιμη αλιεία σημαίνει πρακτικά οφέλη για τους ψαράδες, αφού θα αλιεύονται οι ίδιες ή μεγαλύτερες ποσότητες με λιγότερη προσπάθεια, μικρότερο αντίκτυπο στο θαλάσσιο περιβάλλον αλλά και λιγότερες απορρίψεις.

Σημαντικό εργαλείο στην επίτευξη αυτού του στόχου μπορεί να είναι και η δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού δικτύου καταφύγιων αλιευμάτων, περιοχές δηλαδή που θα τροφοδοτούν συνεχώς τις θάλασσές μας με ψάρια»