σε ,

Η ΕΕ οφείλει να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της θανάτωσης θαλασσοπουλιών από αλιευτικές δραστηριότητες

Βρυξέλλες, 14 Σεπτεμβρίου 2010

Την προετοιμασία ενός Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για τη μείωση της θανάτωσης θαλασσίων πτηνών, ζητά με γραπτή ερώτηση του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κρίτων Αρσένης.

Βάση του Κώδικα Συμπεριφοράς για μια Υπεύθυνη Αλιεία και του Διεθνούς Σχεδίου Δράσης του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) για τη μείωση της παρεμπίπτουσας παγίδευσης θαλασσίων πτηνών από αλιευτικά παραγάδια, η ΕΕ έπρεπε από το 1999 να έχει αναπτύξει ένα Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τα θαλάσσια πτηνά. Περισσότερο από 10 χρόνια μετά όμως, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει θέσει σε ισχύ το εν λόγω Σχέδιο Δράσης.

Με αφορμή την κατάθεση της ερώτησης, ο Κρίτων Αρσένης δήλωσε τα εξής:

“Κάθε χρόνο που η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτυγχάνει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση της παρεμπίπτουσας παγίδευσης θαλάσσιων πτηνών, τουλάχιστον 200.000 πουλιά πεθαίνουν, πολλά από τα οποία αποτελούν προστατευόμενα είδη και απειλούνται με εξαφάνιση. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, ανάμεσα στα θαλασσοπούλια που πεθαίνουν λόγω αλιευτικών δραστηριοτήτων συγκαταλέγονται και απειλούμενα είδη όπως ο Αρτέμης, ο Αιγαιόγλαρος, ο Θαλασσοκόρακας και ο Μύχος. Ο Αιγαιόγλαρος μάλιστα, που αποτελεί το μόνο ενδημικό είδος γλάρου της Μεσογείου, καταγράφεται ως “κινδυνεύον” στο Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο Απειλούμενων Σπονδυλόζωων και περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ για την προστασία των πουλιών. Το 2010 είναι μια χρονιά ορόσημο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο και η ΕΕ οφείλει να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα, εξασφαλίζοντας τη διατήρηση αυτών των τόσο σημαντικών ειδών για τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Πολλές φορές μικρές και αμελητέου κόστους αλλαγές στις αλιευτικές πρακτικές, μπορούν να έχουν σημαντικά αποτελέσματα στην αποφυγή της ακούσιας θανάτωσης θαλάσσιων πουλιών. Η ΕΕ έχει την υποχρέωση να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις αλιευτικών δραστηριοτήτων στον πληθυσμό θαλάσσιων πτηνών και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίσει την αποτελεσματική προστασία τους. “