σε , ,

Θέμα: Έγκριση καλλιέργειας της γενετικώς τροποποιημένης ποικιλίας πατάτας Amflora

10 Μαρτίου 2010

P-1617/10

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S&D) προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Έγκριση καλλιέργειας της γενετικώς τροποποιημένης ποικιλίας πατάτας Amflora

Στις 2 Μαρτίου, η Επιτροπή ενέκρινε για πρώτη φορά μετά το 1998 την καλλιέργεια γενετικώς τροποποιημένου οργανισμού (ΓΤΟ) εντός της ΕΕ. Συγκεκριμένα, επιτρέπει στα κράτη μέλη την καλλιέργεια της γενετικώς τροποποιημένης ποικιλίας πατάτας Amflora, η οποία σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις περιέχει γονίδιο που αυξάνει την αντίσταση σε αντιβιοτικά ευρείας χρήσης. Επιπλέον, επέτρεψε τη χρήση υποπροϊόντων της συγκεκριμένης ποικιλίας στις ζωοτροφές καθιστώντας σχεδόν σίγουρο ότι το συγκεκριμένο γονίδιο θα εισέλθει στην ανθρώπινη τροφική αλυσίδα.

Σε ανακοίνωσή της, η Επιτροπή διαβεβαιώνει ότι έλαβε υπόψη «επανειλημμένες θετικές επιστημονικές γνωμοδοτήσεις». Ωστόσο, στο παρελθόν, εξαιτίας πιθανολογούμενων επιστημονικών ανακολουθιών μεταξύ των γνωμοδοτήσεων της EFSA, η Επιτροπή ζήτησε, δημιουργώντας αμφιβολίες ως προς την επάρκεια των γνωμοδοτήσεων αυτών, να διατυπώσει η EFSA, σε στενή συνεργασία με τον ΕΜΕΑ, νέα ενοποιημένη επιστημονική γνώμη σχετικά με την ασφάλεια του γονιδίου.

Επιπλέον, το διάχυτο κλίμα αδιαφάνειας ενισχύεται από το γεγονός ότι λίγες ημέρες πριν την ανακοίνωση της έγκρισης, στις 17 Φεβρουαρίου, αποφασίστηκε από την Επιτροπή η μεταφορά της αρμόδιας για τη βιοτεχνολογία και τους ΓΤΟ Μονάδας από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος στην Γενική Διεύθυνση Υγείας. Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή: 1. Ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν στη συγκεκριμένη διοικητική αναδιάρθρωση με μεταφορά της αρμόδιας για τους ΓΤΟ Μονάδας από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος στην Γενική Διεύθυνση Υγείας;

  1. Ποιες ήταν οι αιτίες που οδήγησαν την Επιτροπή να ζητήσει από την EFSA και τον ΕΜΕΑ τη διατύπωση νέας ενοποιημένης επιστημονικής γνώμης σχετικά με την ασφάλεια του γονιδίου;
  2. Εάν οι γνωμοδοτήσεις που διαθέτει η Επιτροπή αποκλείουν την ύπαρξη γονιδίου στην ποικιλία πατάτας Amflora που αυξάνει την αντίσταση σε αντιβιοτικά;
  3. Ποιες συγκεκριμένες επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία και τη βιοποικιλότητα εντόπισαν οι ανωτέρω γνωμοδοτήσεις ότι πιθανά θα έχει η καλλιέργεια του συγκεκριμένου προϊόντος;

 

P-1617/2010 Απάντηση του κ. Dalli εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή αποφάσισε να προβεί στην αναδιοργάνωση πολλών υπηρεσιών ώστε να αντανακλώνται καλύτερα οι πολιτικές της προτεραιότητες αλλά και να εξορθολογιστεί η χρήση των περιορισμένων πόρων της και να βελτιωθεί ο εσωτερικός της συντονισμός. Οι περισσότερες αιτήσεις ΓΤΟ υποβάλλονται πλέον βάσει του κανονισμού 1829/2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές(1) για τον οποίο η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών είναι αρμόδια από το 2003. Επιπλέον, η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών είναι η υπηρεσία της Επιτροπής που είναι αρμόδια για την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), η οποία διαδραματίζει βασικό ρόλο στην έγκριση των ΓΤΟ. Επομένως, η μεταφορά της διαχείρισης της νομοθεσίας για τους ΓΤΟ από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών ήταν η πιο ορθολογική προσέγγιση. Άλλες Γενικές Διευθύνσεις θα συνεχίσουν να συμμετέχουν στη διαμόρφωση της πολιτικής για τους ΓΤΟ στο πλαίσιο του υφιστάμενου συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής.

Η γνώμη που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2009 σχετικά με τα γονίδια σήμανσης της ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά (Antibiotic Resistance Marker Genes – ARM) σε γενετικώς τροποποιημένα φυτά είναι γνώμη της EFSA που εκπονήθηκε σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMEA) και από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Αυτή η ενοποιημένη γνώμη ζητήθηκε από την Επιτροπή το 2008. Η ενοποιημένη γνώμη του 2009 αναγνώριζε τη θεραπευτική αξία της καναμυκίνης και της νεομυκίνης και κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα με τις προηγούμενες ευνοϊκές γνώμες της για την πατάτα Amflora.

Οι γνώμες της EFSA δεν αποκλείουν την παρουσία του γονιδίου nptII στην πατάτα Amflora. Αντιθέτως, σε αυτές τις γνώμες αξιολογείται η παρουσία του γονιδίου nptII στην πατάτα Amflora και οι συνέπειές της για την υγεία των ανθρώπων, την υγεία των ζώων και για το περιβάλλον. Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι είναι ασφαλής η παρουσία του γονιδίου nptII στην πατάτα Amflora. Αυτό οφείλεται στη χαμηλή πιθανότητα μεταφοράς του γονιδίου από φυτά σε βακτήρια και στο γεγονός ότι το εν λόγω γονίδιο σήμανσης της ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά στα βακτήρια είναι ήδη ευρέως διαδεδομένο στο περιβάλλον.

Στη γνώμη της σχετικά με τη διάθεση στην αγορά της πατάτας Amflora για καλλιέργεια, που δημοσιεύθηκε το Φεβρουάριο του 2006 και στη γνώμη της του Ιουνίου του 2009, η EFSA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το προϊόν δεν αναμένεται να έχει δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία του ανθρώπου και των ζώων ή στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας, στο πλαίσιο των προτεινόμενων χρήσεών της.

(1) Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές, ΕΕ L 268 της 18.10.2003.