σε ,

Θέμα: Έργα οδοποιίας μέσα στο δάσος του Σέιχ Σου

5 Αυγούστου 2009

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S-D) προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Έργα οδοποιίας μέσα στο δάσος του Σέιχ Σου

Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, η αναλογία χώρων πρασίνου ανά κάτοικο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται κατά πολύ κάτω από τα αποδεκτά όρια που έχει θέσει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Το περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου παρά την καταστροφική πυρκαγιά του 1997, παραμένει ο ουσιαστικά μοναδικός πνεύμονας πρασίνου ολόκληρου του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.

Τους πρώτους μήνες του 2009, άρχισαν να εκτελούνται με ευθύνη του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης έργα οδοποιίας για την διαπλάτυνση 18 υφιστάμενων δασικών δρόμων στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα του δάσους.

Κατά την εκτέλεση των έργων παρατηρήθηκε η είσοδος μέσα στο δάσος δεκάδων φορτηγών και βαρέων οχημάτων και επιπλέον η ρήψη τόνων χαλικιού για την εκτέλεση έργων οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης δασικού δρόμου. Επιπλέον οι εκτελούμενες εργασίες (διαπλάτυνση από 9 έως 15 μέτρα, ευθυγραμμίσεις με την μέθοδο του εκβραχισμού και του μπαζώματος, τοποθέτηση σωληνωτών οχετών), παρέπεμπαν σε τεχνικά έργα κύριας οδοποιίας και ασφαλτόστρωσης.

Μετά από προσφυγή πολιτών, συλλόγων και κινήσεων της Θεσσαλονίκης, το ελληνικό ανώτατο διοικητικό δικαστήριο (Συμβούλιο της Επικρατείας) ανέστειλε προσωρινά τις εκτελούμενες εργασίες. Με δεδομένο ότι τα ανωτέρω έργα οδοποιίας χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια, η Επιτροπή ερωτάται:
(α) εάν έχει ενημερωθεί για την αναστολή των εργασιών που εκτελούνται μέσα στο δάσος του Σέιχ Σου από το Συμβούλιο της Επικρατείας∙ και
(β) εάν προτίθεται να ζητήσει εξηγήσεις από την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με την ανωτέρω αναστολή εργασιών και την ενδεχόμενη παραβίαση κανόνων του κοινοτικού δικαίου.

 

E-3893/2009 Απάντηση του κ. Samecki εξ ονόματος της Επιτροπής

Το σχέδιο «Προστασία του Δάσους Σέιχ Σου στη Θεσσαλονίκη» χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, σύμφωνα με την απόφαση C (2003) 5153 της 16ης Δεκεμβρίου 2003. Το έργο υποδιαιρείται σε 11 επιμέρους έργα, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών για τη βελτίωση και τη δημιουργία δασικών δρόμων.

Στο πλαίσιο της από κοινού διαχείρισης, οι εθνικές αρχές έχουν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν την ολοκληρωμένη εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων σε ό,τι αφορά τις τεχνικές λεπτομέρειες. Ωστόσο, η Επιτροπή ενημερώθηκε για την αναστολή, από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ορισμένων εργασιών που εκτελούνται στο δάσος του Σέιχ Σου.

Η Επιτροπή παρακολουθεί το έργο κατά την υλοποίησή του και αξιολογεί τη λειτουργικότητα και τη βιωσιμότητα του έργου στο σύνολό του, καθώς και τη συμμόρφωσή του με τους όρους της απόφασης για τη χρηματοδότηση και με τη νομοθεσία της ΕΕ. Σε περίπτωση που το έργο δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της απόφασης χορήγησης και δεν συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της ΕΕ, η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής των απαιτούμενων δημοσιονομικών διορθώσεων, σύμφωνα με το άρθρο Η, παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συμβουλίου(1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1265/99 του Συμβουλίου.

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ταμείου Συνοχής, ΕΕ L 130 της 25.5.1994.