σε ,

Θέμα: Αδειοδότηση μονάδας χρυσού στη Βουλγαρία

24 Νοεμβρίου 2009

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Stavros Lambrinidis (S&D) και Kriton Arsenis (S&D) προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Αδειοδότηση μονάδας χρυσού στη Βουλγαρία

H Βουλγαρική Κυβέρνηση αποφάσισε να αδειοδοτήσει τη λειτουργία μονάδας εξόρυξης και επεξεργασίας χρυσού στην πόλη Κίρτζαλι, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Οι τοπικοί φορείς εκφράζουν την αντίθεσή τους με το έργο και ζητούν την άμεση ανάκληση της απόφασης από τη Βουλγαρική Κυβέρνηση, καθώς εκτιμάται πώς υπάρχει μεγάλος περιβαλλοντικός κίνδυνος και αυτό διότι τα λήμματα του εργοστασίου θα χύνονται σε έκταση πολύ κοντά στην όχθη του ποταμού Άρδα. Επίσης εκφράζονται φόβοι ότι ενδεχόμενο ατύχημα θα προκαλέσει μόλυνση των υδάτων των ποταμών Άρδα και Έβρου.

Λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 2006/21/ΕΚ(1) για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, η οποία προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι κάθε νέο έργο εξόρυξης θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού, τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, τη λήψη ειδικών προληπτικών μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, τη σύσταση της χρηματικής εγγύησης, μέτρα περιορισμού και διαχείρισης των αποβλήτων, μέτρα πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων και διασυνοριακές διαβουλεύσεις σε περίπτωση διασυνοριακών επιπτώσεων, ερωτάται η Επιτροπή εάν θεωρεί ότι η εν λόγω απόφαση αδειοδότησης της Βουλγαρικής Κυβέρνησης τηρεί την κοινοτική νομοθεσία;

(1) ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 15.

 

E-5748/09 Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να σχολιάσει τις λεπτομέρειες της απόφασης των βουλγαρικών αρχών. Η τήρηση των κανόνων, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης για τη χωροθέτηση της μονάδας, εναπόκειται στις αρμόδιες αρχές της Βουλγαρίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι σήμερα παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ.

Όσον αφορά την αδειοδότηση της μονάδας στην εν λόγω περιοχή, η Επιτροπή ζήτησε από τις βουλγαρικές αρχές να της διαβιβάσουν συμπληρωματικές πληροφορίες για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/21/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, καθώς και για την τήρηση των σχετικών απαιτήσεων.