σε , ,

Θέμα: Αδυναμία ελέγχου στη διασπορά και επιμόλυνση μη εγκεκριμένων γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή, Άρθρο 117 του Κανονισμού,Kriton Arsenis (S&D)

Θέμα: Αδυναμία ελέγχου στη διασπορά και επιμόλυνση μη εγκεκριμένων γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

Το πρόσφατο περιστατικό ελευθέρωσης στο περιβάλλον, διαμέσου της σποράς, της μη εγκεκριμένης γενετικά τροποποιημένης ποικιλίας (ΓΤΠ) πατάτας Αmadea, της εταιρίας BASF, έρχεται να προστεθεί σε πλήθος άλλων αντίστοιχων περιστατικών εντός και εκτός ΕΕ. Η συγκεκριμένη ποικιλία βρέθηκε να καλλιεργείται μαζί με την εγκεκριμένη ΓΤ πατάτα Amflora σε εκτάσεις της Σουηδίας, χωρίς να έχουν διερευνηθεί πλήρως οι επιπτώσεις της στο περιβάλλον και την υγεία. Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη αρκετά περιστατικά επιμολύνσεων από την ελευθέρωση ΓΤΟ. Αυτές αφορούν ακούσιες ή εκούσιες επιμολύνσεις γειτονικών καλλιεργειών, τροφίμων, σπόρων, ζωοτροφών κ.α. από εγκεκριμένες ή μη ΓΤΠ. Αντίστοιχες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ανεξαρτήτως της τυχαιότητας ή μη του κάθε συμβάντος που καταγράφεται, προκύπτει θέμα ασφάλειας για το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών στην ΕΕ, σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης και τη νομική υποχρέωση των υπευθύνων που απορρέει από την Οδηγία 2001/18/ΕΚ και τον Κανονισμό 1829/2003/EK, και θα έπρεπε να επιβληθούν άμεσα κυρώσεις στους υπευθύνους και έως ότου υπάρξουν αξιόπιστες απαντήσεις στα παραπάνω ζητήματα, να επιβληθεί μορατόριουμ στην καλλιέργεια και εμπορία ΓΤΟ. Με βάση τα προαναφερθέντα, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Πως προτίθεται να αντιμετωπίσει τις τυχαίες ή σκόπιμες ελευθερώσεις μη εγκεκριμένων ΓΤΟ, τις επιμολύνσεις και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και την υγεία των πολιτών της ΕΕ, σύμφωνα με την Αρχή της Προφύλαξης;
  2. Προτίθεται να προβεί σε προσωρινή αναστολή της έγκρισης καλλιέργειας και εμπορίας ΓΤΟ, έως ότου διασφαλισθεί η αποτροπή και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των συμβάντων αυτών;
  3. Έχει προβεί σε κυρώσεις έναντι εταιριών ή Κρατών Μελών που ευθύνονται για τα έως σήμερα καταγραφέντα συμβάντα ελευθέρωσης μη εγκεκριμένων ΓΤΟ ή επιμόλυνσης; Αν όχι, προτίθεται να προβεί στην επιβολή κυρώσεων;
  4. Θεωρεί ότι το υπάρχον νομικό πλαίσιο της ΕΕ είναι επαρκές σε θέματα ασφάλειας που προκύπτουν από τυχαίες ή σκόπιμες ελευθερώσεις μη εγκεκριμένων ΓΤΟ και επιμολύνσεις καλλιεργειών και τροφίμων; Αν ναι τότε πως εξηγεί το μεγάλο αριθμό τέτοιων συμβάντων που καταγράφεται;