σε ,

Θέμα: Ανάκτηση και εναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων αστικών υγρών αποβλήτων

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή Σπύρος Δανέλλης, Κρίτων Αρσένης S&D προς την Επιτροπή

Θέμα: Ανάκτηση και εναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων αστικών υγρών αποβλήτων

Στα συμπεράσματα του πρόσφατου Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ (11/6/2010), αναγνωρίζεται ότι η λειψυδρία και οι ξηρασίες αποτελούν ήδη ένα σοβαρό πρόβλημα για πολλές περιφέρειες της Ευρώπης, ιδιαίτερα αυτές του νότου, ενώ η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί ως συνέπεια της Κλιματικής Αλλαγής, εάν δεν αντιμετωπιστεί κατάλληλα η αύξηση στη ζήτηση του νερού.

Ταυτόχρονα επισημαίνονται οι αναμενόμενες δυσμενείς επιπτώσεις στην ποιότητα και τη διαθεσιμότητα των υδάτινων πόρων και οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και την ανθρώπινη υγεία. Ένα από τα αντικείμενα αιχμής στη διαχείριση των υδατικών πόρων είναι η ανάπτυξη και χρήση μη συμβατικών πόρων, όπως η ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων υδατικών αναγκών.

Πολλές χώρες του αναπτυγμένου κόσμου, καθώς και διεθνείς οργανισμοί έχουν θεσπίσει κριτήρια ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης των εκροών των αστικών υγρών αποβλήτων, ανάμεσά τους οι ΗΠΑ (Πολιτεία της Καλιφόρνια), το Ισραήλ, η Αυστραλία, o Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) και η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA). Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτη η απουσία νομοθετικών ρυθμίσεων σε επίπεδο ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την απαιτούμενη ποιότητα των προς επαναχρησιμοποίηση λυμάτων. Μία γενική αναφορά στο ζήτημα γίνεται στην Οδηγία 91/271 της ΕΕ (άρθρο 12 παρ.1), ενώ παράλληλα πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν θεσπίσει τα δικά τους κριτήρια για την επαναχρησιμοποίηση των υγρών λυμάτων. Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή ερωτάται:

(α) προτίθεται να προβεί στη θέσπιση ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου για την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων αστικών αποβλήτων, που θα συμβάλει στην προστασία του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, αλλά και στην αειφόρο ανάπτυξη γεωργικών περιοχών με δεδομένο ότι η κατανάλωση για γεωργική χρήση σε παγκόσμιο επίπεδο υπερβαίνει το 70% της συνολικής κατανάλωσης νερού;

 

 

E-6023/10EL Απάντηση του κ. Potočnik, εξ ονόματος της Επιτροπής

Σε πρώτη φάση, η Επιτροπή ασχολήθηκε με την πρόκληση της λειψυδρίας και της ξηρασίας στην ανακοίνωσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, του 2007 , στην οποία υπογράμμισε μεταξύ άλλων τη σημασία της επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία ως μέτρου αντιμετώπισης της λειψυδρίας και των ξηρασιών. Κατόπιν του ψηφίσματος που εξέδωσε το Κοινοβούλιο το 2008, καθώς και των συμπερασμάτων του Συμβουλίου τα οποία υποστηρίζουν τους βασικούς άξονες της ανακοίνωσης, η Επιτροπή δημοσίευσε δύο εκθέσεις μεταπαρακολούθησης, το 2008 και το 2010 , ετοιμάζοντας επισκόπηση της ασκούμενης πολιτικής για το 2012. Η εν λόγω επισκόπηση πολιτικής στηρίζεται σε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη, μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), εμπλεκόμενους παράγοντες και με την επιστημονική κοινότητα, ενώ πραγματοποιήθηκε συνάντηση εμπλεκόμενων παραγόντων νωρίτερα εντός του 2010 .

Στο πλαίσιο αυτό, έχει προβληθεί η σημασία της επαναχρησιμοποίησης υγρών απόβλητων, αν μη τι άλλο για να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να μελετήσουν και να υλοποιήσουν τα αναγκαία μέτρα, εντάσσοντάς τα στα προγράμματα που καταρτίζουν βάσει της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα .

Μετά από την ολοκλήρωση της ανωτέρω υπό εξέλιξη διαδικασίας, η Επιτροπή θα υποβάλει το 2010 «Προσχέδιο για τη διαφύλαξη των ευρωπαϊκών υδάτων», όπως εξήγγειλε ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος τον Μάιο του 2010 .