σε , ,

Θέμα: Ανανέωση της άδειας για την καλλιέργεια του γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού

5 Αυγούστου 2009

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Stavros Lambrinidis (S-D) και Kriton Arsenis (S-D) προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Ανανέωση της άδειας για την καλλιέργεια του γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού

Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) εξέδωσε γνωμοδότηση υπέρ της ανανέωσης της δεκαετούς άδειας για την καλλιέργεια του γενετικά τροποποιημένου σπόρου καλαμποκιού MON810. Παράλληλα, σε επίπεδο Συμβουλίου, 11 κράτη μέλη ζητούν την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ώστε κάθε κράτος μέλος να αποφασίζει, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, σχετικά με την αδειοδότηση των γενετικά τροποποιημένων σπόρων στην επικράτειά του.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποια θα είναι η πρότασή της προς το Συμβούλιο σχετικά με το ζήτημα της ανανέωσης της δεκαετούς άδειας του γενετικά τροποποιημένου σπόρου καλαμποκιού MON810;

 

E-3976/2009 Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή θα σταθμίσει τα επόμενα βήματα όσον αφορά την αίτηση ανανέωσης της άδειας για τον αραβόσιτο MON810 υπό το φως της θετικής επιστημονικής γνωμοδότησης της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), των σχολίων που υποβλήθηκαν στην υπό εξέλιξη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη γνωμοδότηση, της επικείμενης αξιολόγησης των ανωτέρω σχολίων από την EFSA και των εκθέσεων παρακολούθησης όσον αφορά την καλλιέργεια του MON810 στην ΕΕ.

Η διαδικασία αυτή διεξάγεται όπως προβλέπεται στη συναφή νομοθεσία και αντικατοπτρίζει τον διαχωρισμό μεταξύ της εκτίμησης κινδύνου που διενεργείται από την EFSA και της διαχείρισης κινδύνου που πραγματοποιεί η Επιτροπή. Προκειμένου να αποφασίσει σχετικά με τα επόμενα βήματα, σεβόμενη τις θεσμικές και διεθνείς υποχρεώσεις της, η Επιτροπή θα συνεκτιμήσει επίσης τις θέσεις των κρατών μελών, όπως εκφράστηκαν στο Συμβούλιο Γεωργίας τον Μάρτιο 2009 και στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος τον Ιούνιο 2009, καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Περιβάλλοντος του Δεκεμβρίου 2008.