σε ,

Θέμα: Ανεξέλεγκτες αμμοληψίες στις λίμνες των Πρεσπών

29 Σεπτεμβρίου 2009

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S-D) προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Ανεξέλεγκτες αμμοληψίες στις λίμνες των Πρεσπών

Στα τέλη Αυγούστου του 2008, η «Εταιρία Προστασίας Πρεσπών» με ανακοίνωση – καταγγελία επισήμανε ότι λόγω ανεξέλεγκτων αμμοληψιών η περιοχή ανάμεσα στην Μικρή και την Μεγάλη Πρέσπα αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο και καθίσταται πιθανή η ενοποίηση των δύο λιμνών με μεγάλη ενδεχόμενη περιβαλλοντική καταστροφή. Η εν λόγω περιοχή είναι ενταγμένη στο Δίκτυο NATURA 2000, έχει μεγάλη ορνιθολογική αξία, η Mικρή Πρέσπα είναι προστατευόμενη από την συνθήκη Ραμσάρ και στις αρχές του 2009 το ΥΠΕΧΩΔΕ ανακοίνωσε τη θέσπιση του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών.

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή ερωτάται:
1. Είναι ενήμερη σχετικά με την λήψη μέτρων αποτροπής της παράνομης αμμοληψίας και αποκατάστασης του υγροτόπου από την ελληνική κυβέρνηση;
2. Είναι σύμφωνη με την οδηγία 92/43/EEK για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και την οδηγία 79/709/EEK για τα πτηνά η ανεξέλεγκτη αμμοληψία χωρίς την προηγούμενη ύπαρξη σχεδίου διαχείρισης της περιοχής;
3. Έχει σημειωθεί βελτίωση στην στάθμη των υδάτων της Μικρής Πρέσπας ως αποτέλεσμα του εκσυγχρονισμού θυροφράγματος, τομέας δράσης έργου LIFE το οποίο δέχτηκε κοινοτική συγχρηματοδότηση;

 

E-4614/09 Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής

  1. Μετά από προηγούμενη γραπτή ερώτηση για το ίδιο θέμα(1) η Επιτροπή επικοινώνησε με τις ελληνικές αρχές, για να λάβει περισσότερες πληροφορίες επ ‘αυτού του θέματος. Με την απάντησή τους οι ελληνικές αρχές την ενημέρωσαν σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται από την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το φορέα διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου και του Δήμου Πρεσπών, ώστε να σταματήσει η ανεξέλεγκτη αμμοληψία, να αποκατασταθούν τα πληγέντα εδάφη και να βελτιωθεί η εποπτεία της περιοχής. Ανέφεραν επίσης ότι, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο Ερευνών, δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος μεταφοράς νερού μεταξύ των δύο λιμνών. Η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών έχει επιπλέον επιβεβαιώσει ότι η ανεξέλεγκτη αμμοληψία έχει λήξει από το καλοκαίρι του 2008 και η τοποθεσία εξόρυξης έχει ισοπεδωθεί με χωματουργικές εργασίες και έγινε όπως ήταν κατά το παρελθόν.
  2. Ο τόπος του Natura 2000 στην περιοχή των λιμνών Πρεσπών υπόκειται στις διατάξεις προστασίας και διαχείρισης που προβλέπει το άρθρο 6 της οδηγίας για τα οικολογικά ενδιαιτήματα (οικοτόπους) 92/43/ΕΟΚ(2). Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας, οι δραστηριότητες που συνεπάγονται υποβάθμιση των οικοτόπων ή διαταραχή των βιολογικών ειδών πρέπει να αποφεύγονται, ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3, κάθε νέα εξέλιξη που ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στον τόπο πρέπει να υπόκειται σε κατάλληλη εκτίμηση ως προς τις περιβαλλοντικές της αξίες και μπορεί να επιτραπεί μόνον εφόσον δεν αλλοιώνει την ακεραιότητά του. Οι εν λόγω διατάξεις εφαρμόζονται ανεξάρτητα από την ύπαρξη σχεδίου διαχείρισης για την περιοχή.
  3. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβαμε από την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (στην οποία έχει ανατεθεί το σχετικό πρόγραμμα LIFE), το φράγμα είναι σε πολύ καλή κατάσταση και λειτουργεί όπως προβλέπεται, δηλαδή η διαχείριση της στάθμης του νερού στη λίμνη Μικρή Πρέσπα πραγματοποιείται με βάση την επιστημονική παρακολούθηση (π.χ. την άνοιξη του 2007 και του 2008, που οι βροχοπτώσεις ήταν ελάχιστες, οι πύλες του φράγματος δεν άνοιξαν καθόλου με συνέπεια να μείνει αρκετό νερό στη Μικρή Πρέσπα). Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες άλλα μέτρα διαχείρισης (κοπή καλαμώνων, βόσκησης βουβαλιών), συνεχίζονται και μετά το τέλος του προγράμματος.

(1) E-4735/08 του κ. Παπαδημούλης , http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/home.jsp?language=fr
(2) ΕΕ αριθ. L 206, 22.7.1992