σε ,

Θέμα: Αντιμετώπιση Ευρωπαϊκής επιδημίας πλατανιών

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-6943/2010 προς την Επιτροπή, Άρθρο 117 του Κανονισμού, Kriton Arsenis (S&D)

Θέμα: Αντιμετώπιση Ευρωπαϊκής επιδημίας πλατανιών

Το μεταχρωματικό έλκος (canker stain), που προκαλείται από τον μύκητα Ceratocystis platani, είναι η πλέον καταστρεπτική ασθένεια του πλατάνου διεθνώς, προκαλώντας ολική νέκρωση των δένδρων. Η ασθένεια αυτή πιθανολογείται πως έχει εισαχθεί στην Ευρώπη από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. Σε ορισμένες από τις πόλεις της Γαλλίας και Ιταλίας η ασθένεια έχει λάβει επιδημικές διαστάσεις και έχει καταστρέψει το 80-90% των δέντρων πλατάνου (P. x acerifolia). Ο παθογόνος μύκητας έχει καταγραφεί επίσης στην Ελβετία, το Βέλγιο, την Αρμενία (Panconesi, 1999), τελευταία και στην Ελλάδα (Tsopelas & Angelopoulos, 2004), ενώ υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για την παρουσία του στην Ισπανία, την Τουρκία και την Αλγερία. Τα πλατάνια αποτελούν σημαντικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής βιοποικιλότητας και ειδικά της Μεσογείου, βάσει των οικοσυστημικών υπηρεσιών που παρέχουν, ενώ σημαντικός θεωρείται και ο καλλωπιστικός τους ρόλος για το ευρωπαϊκό αστικό τοπίο.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Προστασίας Φυτών (EPPO), ο πιο πιθανός τρόπος διάδοσης του μύκητα, που έχει χαρακτηριστεί ως παθογόνο καραντίνας (EPPO, 1986), σε νέες χώρες είναι μέσω της διακίνησης πολλαπλασιαστικού υλικού. Σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, η Επιτροπή πρέπει να έχει ενεργό ρόλο στους υγειονομικούς ελέγχους των φυτών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Ποια μέτρα έχει λάβει για τον περιορισμό της εξάπλωσης του φαινομένου; Υπάρχει εκτίμηση για τις επιπτώσεις της εξάπλωσης του μύκητα στην ευρωπαϊκή βιοποικιλότητα;
  2. Ποια μέτρα έχει υιοθετήσει για το συντονισμό των κρατών μελών για την αντιμετώπιση του φαινομένου, που έχει λάβει διαστάσεις επιδημίας στην ΕΕ;
  3. Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, θεωρεί πως η επιδημία βρίσκεται σε ύφεση ή σε έξαρση;
  4. Ποια επιπλέον μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να αποτρέψει την περαιτέρω εξάπλωσή της και να εξαλείψει τον θανάσιμο για τα πλατάνια μύκητα, στα πλαίσια προστασίας της βιοποικιλότητας;