σε

Θέμα: Απαγόρευση του καπνίσματος στην Ελλάδα

5 Αυγούστου 2009

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Stavros Lambrinidis (S-D) και Kriton Arsenis (S-D) προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Απαγόρευση του καπνίσματος στην Ελλάδα

Από την 1η Ιουλίου 2009, η Ελλάδα έθεσε σε εφαρμογή εθνική νομοθεσία για την απαγόρευση του καπνίσματος. Ως μέρος της σύμβασης-πλαισίου για την καταπολέμηση του καπνίσματος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (Framework Convention on Tobacco Control – FCTC), η Κοινότητα έχει τη νομική υποχρέωση να αναλάβει δράση για περιβάλλον χωρίς καπνό. Σύμφωνα με το άρθρο 8 της FCTC, κάθε μέρος δεσμεύτηκε να «εκδώσει και να εφαρμόσει (…) αποτελεσματικά νομοθετικά, εκτελεστικά, διοικητικά και/ή άλλα μέτρα, για την προστασία από την έκθεση στον καπνό σε εσωτερικούς χώρους εργασίας, στις δημόσιες συγκοινωνίες, στους εσωτερικούς δημόσιους χώρους και, κατά περίπτωση, σε άλλους δημόσιους χώρους.»

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
Πώς αξιολογεί τα μέτρα που έλαβε η Ελλάδα για την απαγόρευση του καπνίσματος; Οι διατάξεις του ελληνικού νόμου συνάδουν με την πρόσφατη Σύσταση του Συμβουλίου για περιβάλλον χωρίς καπνό (Ανακοίνωση 328/2009); Σε περίπτωση που παρατηρηθούν ανισότητες στην εσωτερική αγορά στους τομείς οι οποίοι καλύπτονται από την εν λόγω Σύσταση, τι περαιτέρω δράση προτίθεται να αναλάβει η Επιτροπή;

 

E-3975/2009 Απάντηση της κ. Βασιλείου εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή χαιρετίζει τους νέους κανόνες καταπολέμησης του καπνίσματος που θεσπίστηκαν από την Ελλάδα και που ενισχύουν τις προγενέστερες διατάξεις του 2003.

Προκειμένου να παράσχει στήριξη στα κράτη μέλη με σκοπό τη θέσπιση συνεκτικών διατάξεων για την καταπολέμηση του καπνίσματος σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις τους δυνάμει της σύμβασης-πλαισίου για τον έλεγχο του καπνού (FCTC), η Επιτροπή ενέκρινε στις 30 Ιουνίου 2009 πρόταση σύστασης του Συμβουλίου για περιβάλλον χωρίς καπνό(1). Οι συζητήσεις στο πλαίσιο του Συμβουλίου συνεχίζονται.

Η θέσπιση της νομοθεσίας για περιβάλλον χωρίς καπνό αποτελεί εθνική αρμοδιότητα, η οποία δεν θίγεται από την πρόταση της Επιτροπής.

 

(1) COM (2009) 328 τελικό