σε ,

Θέμα: Απειλή της βιοποικιλότητας των νησιωτικών συστημάτων εξαιτίας της ανεξέλεγκτης δόμησης – το παράδειγμα της Πάρου

8 Οκτωβρίου 2009ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S-D) προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Απειλή της βιοποικιλότητας των νησιωτικών συστημάτων εξαιτίας της ανεξέλεγκτης δόμησης – το παράδειγμα της Πάρου

Εστία Βιοποικιλότητας χαρακτηρίζεται από τους επιστήμονες η περιοχή στην οποία ενδημούν τουλάχιστον 1.500 από τα 300.000 είδη φυτών του πλανήτη. Μάλιστα οι Κυκλάδες και η Κρήτη αποτελούν τον ομφαλό της μεσογειακής «εστίας βιοποικιλότητας». Σύμφωνα με σχετικά πρόσφατη έρευνα της Σχολής Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν για τη Βιοποικιλότητα στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα οικοσυστήματα, με τη σταδιακή απώλεια και καταστροφή δεκάδων μορφών ζωής, μικρών ζώων και σπάνιων φυτών, διαμορφώνονται έπειτα από άμεσες ή έμμεσες ανθρωπογενείς παρεμβάσεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μελέτη, η οικιστική ανάπτυξη, ειδικά στις παραλιακές ζώνες, έχει πλήξει καίρια τους περισσότερους βιοτόπους και ιδιαίτερα τους υγροτόπους, ενώ σε συνδυασμό με την εγκατάλειψη των καλλιεργητικών εκτάσεων και τη μετατροπή τους σε οικόπεδα έχει οδηγήσει σε ανησυχητική επέκταση της διάβρωσης χιλιάδων στρεμμάτων γης, στην απώλεια πολύ μεγάλων ποσοτήτων γόνιμου εδάφους και στην ποιοτική και ποσοτική υποβάθμιση των υπογείων υδάτων τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Νήσος Πάρος και συγκεκριμένα οι υγρότοποι της Πάρου που επιχωματώνονται και κτίζονται, η Λιμνοθάλασσα της Σάντα Μαρία όπου μειώνεται σταθερά η παρουσία ερωδιών και άλλων πουλιών, η Αλυκή στην Αγκαιριά που έxει κατά το ήμισυ επιχωματωθεί και κατά το υπόλοιπο δέχεται τα υγρά απόβλητα των τουριστικών μονάδων. Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή ερωτάται:
1. Είναι ενήμερη σχετικά με την υποβάθμιση των νησιωτικών οικοσυστημάτων, την έλλειψη μέτρων προστασίας τους και τη μη εκπόνηση ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης σε αρκετά από αυτά;
2. Κρίνει ότι τηρούνται οι προβλεπόμενες από το κοινοτικό δίκαιο προστατευτικές διατάξεις και ιδιαίτερα οι σχετικές με την πολεοδομική αδειοδότηση και τον έλεγχο της ήδη υφιστάμενης δόμησης εντός των προστατευόμενων περιοχών;

 

E-4817/09 Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής

Τα ελληνικά νησιά φιλοξενούν μεγάλο αριθμό περιοχών υπό προστασία, στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000, γεγονός που τονίζει την αξία τους από πλευράς βιοποικιλότητας. Η Επιτροπή έχει συνείδηση των απειλών στα ευαίσθητα οικοσυστήματα των εν λόγω περιοχών, ιδίως λόγω του μη βιώσιμου τουρισμού και της ραγδαίας δόμησης. Εναπόκειται στις αρμόδιες ελληνικές αρχές να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά μέσα προστασίας και διαχείρισης των περιοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας για τους οικοτόπους 92/43/EΟΚ(1) και της οδηγίας για τα πτηνά 79/409/EΟΚ(2). Ειδικότερα, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι δραστηριότητες δόμησης είναι νόμιμες και αναλαμβάνονται τηρουμένων πλήρως των σχετικών διατάξεων του άρθρου 6 παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας για τους οικοτόπους (ενδιαιτήματα) καθώς και οι διατάξεις της οδηγίας 85/337/EΟΚ(3) για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. Η Επιτροπή παρεμβαίνει εφόσον υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις παράβασης των εφαρμοστέων διατάξεων στο πλαίσιο της εν λόγω νομοθεσίας. Το Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα,(4) καθώς και η ενδιάμεση αξιολόγησή του,(5) επισημαίνουν την ανάγκη ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των εν λόγω μέσων και καθορίζουν σχετικές δράσεις σε επίπεδο ΕΕ.

(1) ΕΕ L 206, της 22.7.1992
(2) ΕΕ L103, της 25.4.1979
(3) ΕΕ L 175, της 5.7.1985
(4) COM/2006/0216 τελικό
(5) COM(2008) 864 τελικό