σε

Θέμα: Απουσία εθνικού σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση της πανδημίας γρίπης

5 Αυγούστου 2009

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S-D) προς την Επιτροπή

ΘΕΜ: Απουσία εθνικού σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση της πανδημίας γρίπης

Στις 11 Ιουνίου, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ενημέρωσε τις χώρες μέλη του ότι αυξάνει το επίπεδο συναγερμού για τη νέα γρίπη τύπου Α (Η1Ν1) στην ανώτατη κατηγορία 6, η οποία αντιστοιχεί σε πανδημία. Ακολούθησε η κοινή δήλωση της Επιτροπής και του Συμβουλίου, της ίδιας ημέρας, σύμφωνα με την οποία θα ακολουθούσε η ενεργοποίηση εθνικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της γρίπης στο πλαίσιο του κοινού συντονισμού.

Επιπλέον, η συγκρότηση σχεδίου για την κινητοποίηση των συστημάτων υγείας αναφέρεται ως μέτρο εθνικής εφαρμογής για χώρες που έχουν πληγεί από τη νέα γρίπη, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΟΥ σχετικά με την κήρυξη πανδημίας.

Τέλος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ για τις μεταδοτικές ασθένειες (απόφαση αριθ. 2119/98/ΕΚ(1)), τα κράτη μέλη προβαίνουν σε συνεργασία με την Επιτροπή σε συντονισμό των μέτρων που έχουν εγκρίνει, ή προτίθενται να εγκρίνουν σε εθνικό επίπεδο. Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή ερωτάται:
(α) εάν έχει ενημερωθεί από την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με την ύπαρξη εθνικού σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση της νέας γρίπης τύπου Α (Η1Ν1)∙
(β) εάν διαθέτει στοιχεία για την ύπαρξη αντίστοιχων εθνικών σχεδίων κρατών μελών, για τα οποία γίνεται λόγος στην ανωτέρω αναφερόμενη κοινή δήλωση της Επιτροπής και του Συμβουλίου∙ και
(γ) εάν στο πλαίσιο του συντονιστικού της ρόλου κρίνει την προετοιμασία της Ελλάδας, ενόψει του φθινοπώρου και της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, ικανοποιητική και τα στοιχεία που παρέχει πλήρη και επαρκή;

 

P-4008/2009 Απάντηση της κ. Βασιλείου εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή γνωρίζει ότι υφίσταται από τον Οκτώβριο του 2005 ελληνικό εθνικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της πανδημίας γρίπης, το οποίο δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του ελληνικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων(1).

Η κοινή δήλωση της Επιτροπής και της Τσεχικής Προεδρίας, της 11ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την ανακοίνωση της ΠΟΥ για την αύξηση του επιπέδου συναγερμού για τη νέα γρίπη τύπου A(H1N1) από τη φάση 5 στη φάση 6 έχει επισημάνει αρκετούς τομείς για την ανάληψη κοινής δράσης από τα κράτη μέλη. Ένας από τους εν λόγω τομείς αφορά την επιδημιολογική επιτήρηση και, συγκεκριμένα, τη συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών για την εξέλιξη της γρίπης A(H1N1) μέσω του κοινοτικού δικτύου που θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 2119/98/ΕΚ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οι ελληνικές αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση της γρίπης A(H1N1) σύμφωνα με την απόφαση 2009/539/ΕΚ(2) και διαβιβάζουν δεδομένα επιτήρησης τακτικά στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Η Ελλάδα εφαρμόζει επίσης τα κλινικά, εργαστηριακά και επιδημιολογικά κριτήρια του ορισμού κρουσμάτων γρίπης A(H1N1) που θεσπίστηκαν με τις αποφάσεις 2009/363/ΕΚ(3) και 2009/540/ΕΚ της Επιτροπής(4).

Σε ό,τι αφορά την ενημέρωση του κοινού, οι ελληνικές αρμόδιες αρχές έχουν δημοσιεύσει ενημερωτικό υλικό στο δικτυακό τόπο του ελληνικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, π.χ.:
— οδηγίες για τους ταξιδιώτες με τίτλο «Ιός της νέας γρίπης SA(H1N1) σε ανθρώπους» του Ιουνίου 2009(5)∙
— συχνές ερωτήσεις για τη νέα γρίπη A(H1N1) που αναπτύχθηκαν από το ECDC στις 4 Μαΐου 2009(6).
Σύμφωνα με την απόφαση 2119/98/ΕΚ, η Επιτροπή συντονίζει το έργο του κοινοτικού δικτύου σε συνεργασία με τα κράτη μέλη. Οι ελληνικές δημόσιες αρχές συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά την τρέχουσα πανδημία. Πέρα από τις προαναφερθείσες δραστηριότητες επιδημιολογικής επιτήρησης της νέας γρίπης A(H1N1), η Ελλάδα προβαίνει σε ανταλλαγή πληροφοριών, διαβουλεύσεις και ενέργειες συντονισμού με άλλα κράτη μέλη και με την Επιτροπή σε ό,τι αφορά τα μέτρα δημόσιας υγείας για την καταπολέμηση της εν λόγω μεταδοτικής νόσου. Ο συντονισμός των μέτρων δημόσιας υγείας σε επίπεδο ΕΕ διεξάγεται μέσω του συστήματος έγκαιρου συναγερμού και αντίδρασης (EWRS) και στο πλαίσιο της επιτροπής υγειονομικής ασφάλειας.
Ο δικτυακός τόπος του ελληνικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων περιλαμβάνει συμπληρωματικές πληροφορίες για τα μέτρα που έχει λάβει η Ελλάδα για την καταπολέμηση της νέας γρίπης A(H1N1)(7).

(1) http://www.keel.org.gr/keelpno/National_plan.pdf
(2) EE L 180 της 11.7.2009
(3) EE L 110 της 1.5.2009
(4) EE L 180 της 11.7.2009
(5) http://www.keel.org.gr/keelpno/2009/id994/trav_instr_en.pdf
(6) http://www.keel.org.gr/keelpno/2009/id994/faq_en.pdf
(7) http://www.keel.org.gr/articles/topic/?id=994