σε ,

Θέμα: Αστικό και περιαστικό πράσινο και ποιότητα του αέρα στην Αθήνα

7 Οκτωβρίου 2009

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S-D) προς την Επιτροπή

Αστικό και περιαστικό πράσινο και ποιότητα του αέρα στην Αθήνα

Από το 2005, το συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στην Αθήνα», είχε επισημάνει σειρά μέτρων και δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην Αττική. Μεταξύ των συνοδευτικών μέτρων που προτείνονται στο σχέδιο περιλαμβάνεται η ενίσχυση του αστικού και περιαστικού πρασίνου, καθώς, όπως επισημαίνει, «με τις παρεμβάσεις αυτές επιτυγχάνεται διευκόλυνση των ρευμάτων ανανέωσης του αέρα, βελτίωση των κλιματολογικών συνθηκών και κατά συνέπεια βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας».

Αντί αυτών, και ενώ η Αθήνα παραμένει η πρωτεύουσα με το λιγότερο αστικό πράσινο με 2,5μ.τ. πρασίνου ανά κάτοικο, έναντι 7,5μ.τ.ανά κάτοικο κατά μέσο όρο, στις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, εντός των ορίων της πόλης μεθοδεύεται η υποβάθμιση των τελευταίων μη δομημένων χώρων, όπως το πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού, όπου προβλέπεται η παραχώρηση έκτασης για κατασκευή κόμβων αυτοκινητοδρόμων, ή το Άλσος Βεΐκου, όπου προβλέπεται η κατασκευή εμπορικού κέντρου.

Στην υπόλοιπη Αττική, από το 2004 μέχρι σήμερα έχει καεί το 30 % του συνόλου των δασών της. Η πυρκαγιά της Πάρνηθας του 2007 αποτέφρωσε 49.000 στρέμματα (WWF, 2007), ενώ οι πρόσφατες πυρκαγιές στη Βόρεια Αττική έκαψαν 200.000 στρέμματα (EFFIS, 2009). Οι πυρκαγιές έχουν οδηγήσει σε τεράστιες απώλειες βλάστησης, ενώ υπάρχουν επιστημονικές εκτιμήσεις που συνδέουν άμεσα την επιδείνωση βασικών δεικτών εκπομπών αερίων, και ιδιαίτερα αυτών του όζοντος, με την πυρκαγιά της Πάρνηθας το 2007.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Γνωρίζει αν η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει τα προτεινόμενα συνοδευτικά μέτρα για την προστασία του αστικού και περιαστικού πρασίνου; Υπάρχουν δείκτες παρακολούθησης των σχετικών μέτρων για την Αθήνα και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής;
  2. Διαθέτει η Επιτροπή στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις των πυρκαγιών στην ατμοσφαιρική ρύπανση της Αθήνας και στη δημόσια υγεία;
  3. Έχουν λάβει γνώση η Επιτροπή για πρόσθετα μέτρα της ελληνικής κυβέρνησης για την πρόληψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προστασία της δημόσιας υγείας, με δεδομένες τις αναμενόμενες υπερβάσεις των ορίων που θα ισχύσουν από 1.1.2010 (Τμήμα Ποιότητας Ατμόσφαιρας ΥΠΕΧΩΔΕ, 2008 και 2009);
  4. Πόσο εκτιμά ότι θα επηρεάσουν οι πρόσφατες πυρκαγιές τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στην Ελλάδα;

 

E-4768/09 Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής

Σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας 1996/62/ΕΚ(1) που ενσωματώθηκε και στα άρθρα 23 και 27 της νέας οδηγίας για την ποιότητα του αέρα (2008/50/ΕΚ)(2) τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να διαβιβάζουν κάθε χρόνο:

— πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα για όλες τις ζώνες ποιότητας του αέρα στην οποία είναι χωρισμένη η επικράτειά τους,

— πληροφορίες σχετικά με τα σχέδια και τα προγράμματα για τις ζώνες στις οποίες λόγω των επιπέδων της συγκέντρωσης των ρύπων καθίσταται υποχρεωτική η σύνταξη αναλόγων εγγράφων.

Πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του αέρα πρέπει να υποβάλλονται εντός εννέα μηνών μετά το τέλος κάθε έτους, ενώ οι πληροφορίες σχετικά με τα σχέδια και τα προγράμματα πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή το αργότερο δύο χρόνια μετά το τέλος του έτους κατά το οποίο παρατηρήθηκαν τα επίπεδα.

Για να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα υποβολής εκθέσεων η Επιτροπή ενέκρινε δύο αποφάσεις, για τον καθορισμό του τρόπου υποβολής των στοιχείων σχετικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα(3) καθώς και τα σχέδια και τα προγράμματα(4). Με αυτές τις πληροφορίες, η Επιτροπή εξετάζει τακτικά τις τάσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την εφαρμογή των σχεδίων για την ποιότητα του αέρα.

Οι ελληνικές αρχές δεν ανέφεραν πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα για την προστασία των χώρων πρασίνου στις αστικές και περιαστικές περιοχές της Αθήνας ούτε στην ετήσια έκθεση για τα σχέδια και τα προγράμματα ούτε στην κοινοποίηση για απαλλαγή βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ από την υποχρεωτική εφαρμογή των ημερήσιων και ετήσιων οριακών τιμών για τα PM10, την οποία υπέβαλαν το Νοέμβριο του 2008.Αυτή η έλλειψη αναφοράς μπορεί να οφείλεται στη φύση των συνοδευτικών μέτρων των οποίων η έμμεση επίδραση στην ποιότητα του αέρα δεν είναι εύκολο να εκτιμηθεί με επαρκή βαθμό βεβαιότητας. Ο καθορισμός δεικτών για την παρακολούθηση της εφαρμογής ενός σχεδίου σχετικά με την ποιότητα του αέρα αποτελεί συνιστώμενη πρακτική. Εντούτοις η παρακολούθηση των αντίστοιχων τάσεων και η θέσπιση συμπληρωματικών μέτρων εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των κρατών μελών.

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για τις συχνές δασικές πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή της Αττικής κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών και το τότε παρατηρηθέν υψηλό επίπεδο ρύπων που θα μπορούσε να ενισχύσει τις συνήθεις αρνητικές συνέπειες των εν λόγω ουσιών στην υγεία του ανθρώπου. Θα πρέπει, ωστόσο, να αναφερθεί ότι η οδηγία 2008/50/ΕΚ αναγνωρίζει τις πυρκαγιές των φυσικών εκτάσεων ως φυσική πηγή ρύπανσης και επιτρέπει, εφόσον η πυρκαγιά δεν είναι ανθρωπογενούς προέλευσης, να αγνοηθούν τυχόν υπερβολικές τιμές από ανάλογες φυσικές πηγές.

Η Επιτροπή αναμένει να λάβει μέχρι το τέλος του 2009, πληροφορίες σχετικά με τα σχέδια και τα προγράμματα που σχετίζονται με το 2007. Η αντίστοιχη έκθεση μπορεί να μην περιλαμβάνει τα πλέον πρόσφατα των ληφθέντων μέτρων με σκοπό τη συμμόρφωση προς τις οριακές τιμές για το διοξείδιο του αζώτου και το βενζόλιο που θα τεθούν σε ισχύ το 2010. Επιβάλλεται να υπενθυμιστεί ότι η διαχείριση της ποιότητας του αέρα ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των οριακών τιμών, εμπίπτει στις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Η εκάστοτε αρμόδια εθνική αρχή καλείται να εξασφαλίσει ότι κάθε σχέδιο για την ποιότητα του αέρα ετοιμάζεται, εφαρμόζεται και, εν ανάγκη, ενημερώνεται με νέα μέτρα εάν προκύψουν αβεβαιότητες σχετικά με ενδεχόμενη μη συμμόρφωση.

Οι απογραφές των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (GHG) αναφέρονται πάντα στο έτος (Χ-2). Κατά συνέπεια, η Επιτροπή αναμένει το αποτέλεσμα των πυρκαγιών του 2009 να καταχωρισθεί στην απογραφή για τα αέρια θερμοκηπίου που θα εκτελέσει η Ελλάδα το 2011.Για το 2007, ήτοι το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες, οι εκπομπές από τη χρήση γης, την αλλαγή της χρήσης γης και τη δασοκομία (LULUCF) ανήλθαν σε -3.651 Gigagramme (Gg) ισοδύναμου CO2.

(1) Οδηγία 96/62/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1996 για την εκτίμηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος, ΕΕ L 296 της 21.11.1996.

(2) Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη, ΕΕ L 152 της 11.6.2008.

(3) Απόφαση της Επιτροπής 2004/461/ΕΚ, της 29ης Απριλίου 2004, ΕΕ L 202 της 7.6.2004.

(4) Απόφαση της Επιτροπής 2004/224/ΕΚ της 20ης Φεβρουαρίου 2004, ΕΕ L 68 της 6.3.2004.