σε ,

Θέμα: Αύξηση της διαφάνειας όσον αφορά τα ευρωπαϊκά αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν σημαίες ευκαιρίας

Θέμα: Αύξηση της διαφάνειας όσον αφορά τα ευρωπαϊκά αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν σημαίες ευκαιρίας

Η Σιέρρα Λεόνε ανέλαβε πρόσφατα παγκόσμια πρωτοβουλία στον τομέα της καταπολέμησης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας, απαγορεύοντας την εγγραφή αλιευτικών σκαφών ξένης ιδιοκτησίας στο διεθνές νηολόγιό της, θέτοντας κατά τον τρόπο αυτόν τέρμα στο καθεστώς της ως χώρας «σημαίας ευκαιρίας». Η κυβέρνηση της Σιέρρα Λεόνε έλαβε την εν λόγω απόφαση βασιζόμενη στην αδυναμία της να ελέγχει επαρκώς τα σκάφη ξένης ιδιοκτησίας που έφεραν τη σημαία της Σιέρρα Λεόνε, τηρώντας, παράλληλα, τις διεθνείς υποχρεώσεις της στον τομέα της διαχείρισης της αλιείας. Η απόφαση αυτή ενισχύθηκε από το γεγονός ότι η κυβέρνηση αντιμετώπισε επίσης δυσκολίες ως προς την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας στην παράκτια ζώνη αποκλεισμού (IEZ) και στην αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) της χώρας. Δεδομένου ότι σημαντικός αριθμός υπηκόων κρατών μελών της ΕΕ εξακολουθούν να έχουν στην κατοχή τους ή να διατηρούν συμφέροντα επί αλιευτικών σκαφών που φέρουν «σημαίες ευκαιρίας», οι οποίες επισκιάζουν τα πραγματικά συμφέροντα των εν λόγω σκαφών και συχνά αδυνατούν να ρυθμίσουν επαρκώς τις δραστηριότητές τους, παρακαλείται η Επιτροπή να απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα:

  1. Έχει ενημερωθεί η Επιτροπή για τυχόν δράσεις που έχουν αναληφθεί από τα κράτη μέλη για την παρότρυνση των υπηκόων τους να κοινοποιούν κάθε πληροφορία σχετικά με τα νομικά, οικονομικά ή άλλα συμφέροντα σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία τρίτης χώρας, καθώς και τα ονόματα των εν λόγω σκαφών, όπως απαιτείται από το άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας; Εάν ναι, θα μπορούσε η Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με τις εν λόγω δράσεις;
  2. Σε ποιες ενέργειες είναι διατεθειμένη να προβεί η Επιτροπή σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν παροτρύνουν τους υπηκόους τους να παρέχουν τις ανωτέρω πληροφορίες;

 

E-9839/10EL Απάντηση της κ. Δαμανάκη, εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή συμφωνεί με το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου ότι το θέμα των ανοικτών νηολογίων και των σημαιών ευκαιρίας προκαλεί σοβαρούς προβληματισμούς. Συνεπώς, διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι η Σιέρα Λεόνε έχει αποφασίσει να ακυρώσει τη συμφωνία της με την εταιρεία που είναι αρμόδια για τη διαχείριση του ανοικτού μητρώου. Πρόκειται για σημαντικό βήμα που θα συμβάλει περαιτέρω στην εξάλειψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (IUU- ΠΛΑ).

Μολονότι η ΕΕ δεν μπορεί να απαγορεύσει στους εφοπλιστές της να μεταγράφουν τα σκάφη τους υπό σημαίες τρίτων χωρών, ο κανονισμός (ΕΚ) 1005/2008 («κανονισμός ΠΛΑ») προβλέπει μέτρα για την αποθάρρυνση αναλόγων μετανηολογήσεων υπό σημαίες ευκαιρίας και για τη διασφάλιση του συνεπούς και αποτελεσματικού ελέγχου καθώς και της επιβολής της κείμενης νομοθεσίας από τα κράτη μέλη και μέσω της στενής μεταξύ τους και με τρίτες χώρες συνεργασίας στον εν λόγω τομέα.

Η Επιτροπή έχει αναλάβει διάφορες πρακτικές δράσεις για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας. Για παράδειγμα, με το σύστημα αμοιβαίας βοήθειας, η Επιτροπή προσπαθεί να επιστήσει την προσοχή των κρατών μελών σε καταστάσεις που εγκυμονούν κινδύνους, ώστε να προσανατολίζονται καλύτερα η επαλήθευση και οι επιθεωρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή έχει ήδη ζητήσει από τα κράτη μέλη να πραγματοποιούν έρευνες, κυρίως για να εντοπίζονται οι Ευρωπαίοι πλοιοκτήτες με σκάφη νηολογήμενα σε χώρες που παρέχουν «σημαία ευκαιρίας».

Ο κανονισμός ΠΛΑ αποτελεί αντικείμενο τακτικών συζητήσεων με τα κράτη μέλη στις ομάδες εμπειρογνωμόνων για τον έλεγχο της αλιείας, με στόχο την παρακολούθηση της συμμόρφωσης και την ανάδειξη θεμάτων προς αντιμετώπιση. Κατά τις πρόσφατες συνεδριάσεις, η Επιτροπή υπογράμμισε, για παράδειγμα, ότι οι υπήκοοι των κρατών μελών με σκάφη νηολογημένα υπό σημαίες ευκαιρίας μπορούν να επωφεληθούν από το χαλαρότερο καθεστώς παρακολούθησης, στις περισσότερες από αυτές τις χώρες. Η Επιτροπή εκμεταλλεύτηκε αυτή την ευκαιρία για να υπενθυμίσει στα κράτη μέλη την υποχρέωσή τους να συνεργάζονται και να λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα για τον εντοπισμό και την επιβολή των ενδεδειγμένων κυρώσεων στους υποκόους τους που ασκούν ή υποστηρίζουν την ΠΛΑ αλιεία. Κατά τη συνεδρίαση της 7ης Δεκεμβρίου 2010, η Επιτροπή επανέλαβε την ανάγκη υποβολής εκθέσεων από τα κράτη μέλη για τα συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις όσον αφορά τα εν λόγω θέματα. Εντούτοις, πρέπει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή του κανονισμού ΠΛΑ βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή αυτών των διατάξεων και των μέτρων που λαμβάνουν και της κοινοποιούν τα κράτη μέλη σχετικά με τις επιμέρους εν εξελίξει υποθέσεις. Σε περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί, η Επιτροπή θα μεριμνήσει ώστε να δοθεί η δέουσα συνέχεια, αξιοποιώντας τα μέσα που έχουν τεθεί στη διάθεση της.