σε

Θέμα: Γειτνίαση βιομηχανιών με δήμους της Θεσσαλονίκης και κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία

13 Οκτωβρίου 2009

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S-D) προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Γειτνίαση βιομηχανιών με δήμους της Θεσσαλονίκης και κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία

Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις της εταιρείας «Ελληνικά Πετρέλαια», που λειτουργούν στην περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης από το 1962, αποτελούνται από ένα μεγάλο συγκρότημα διύλισης πετρελαίου και άλλων υποπροϊόντων πετρελαίου. Τα τελευταία χρόνια, με τις συνεχείς επεκτάσεις του σχεδίου πόλης, οι μεγάλες αυτές εγκαταστάσεις έχουν βρεθεί να γειτνιάζουν με κατοικημένες περιοχές. Σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης λειτουργούν εικοσιέξι βιομηχανικές εγκαταστάσεις, οι οποίες σε περίπτωση ατυχήματος μπορεί να θέσουν σε μεγάλο κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Παρ’ όλα αυτά, η εταιρεία «Ελληνικά Πετρέλαια» ολοκληρώνει την κατασκευή τεσσάρων νέων μεγάλων δεξαμενών αποθήκευσης αργού πετρελαίου επιτείνοντας το πρόβλημα στην περιοχή. Ταυτόχρονα, το ΥΠΕΧΩΔΕ έχει μπλοκάρει τη διαδικασία έκδοσης αδειών για όλες τις χρήσεις στο δήμο Ελευθερίου – Κορδελιού, έως ότου επιλυθεί η οριοθέτηση της ζώνης προστασίας, όπως ορίζεται από την οδηγία Seveso II και την αντίστοιχη ελληνική κοινή υπουργική απόφαση 5697/590/2000. Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή ερωτάται:
(α) Είναι ενήμερη σχετικά με το πρόβλημα της γειτνίασης βιομηχανικών μονάδων με δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και των επικίνδυνων συνεπειών που μπορεί να προκληθούν για τη δημόσια υγεία;
(β) Κρίνει ότι τηρούνται οι διατάξεις της οδηγίας Seveso ΙΙ;
(γ) Είναι ενήμερη σχετικά με τις νέες επενδύσεις της εταιρείας «Ελληνικά Πετρέλαια» και το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας του εργοστασίου τις λαμβάνει υπόψη;

 

E-4888/09 Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής

Βάσει των πληροφοριών που διαθέτει, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να σχολιάσει λεπτομερώς, αλλά επιθυμεί να διατυπώσει τις ακόλουθες γενικές παρατηρήσεις.

Τα διυλιστήρια πετρελαίου και αερίου εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου, για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες (οδηγία Σεβέζο ΙΙ), όπως έχει τροποποιηθεί(1). Αρκετές διατάξεις της εν λόγω οδηγίας εφαρμόζονται ήδη πριν ο φορέας εκμετάλλευσης αρχίσει την κατασκευή ή την λειτουργία των εγκαταστάσεων. Σε αυτές περιλαμβάνεται το άρθρο 12, που προβλέπει ότι τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι στόχοι της πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων και του περιορισμού των συνεπειών τους να λαμβάνονται υπόψη στις πολιτικές χρήσης γης ή/και στις άλλες συναφείς πολιτικές, ειδικότερα δε, συνεκτιμούν την ανάγκη να διατηρούνται, μακροπρόθεσμα, οι δέουσες αποστάσεις μεταξύ των μονάδων που καλύπτονται από την οδηγία Σεβέζο ΙΙ και των ζωνών κατοικίας και λοιπών χρήσεων. Επιπλέον τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλες οι αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες χωροταξίας, που είναι αρμόδιες για τις αποφάσεις στον συγκεκριμένο τομέα, θεσπίζουν κατάλληλες διαδικασίες διαβούλευσης ώστε να διευκολύνουν τη διάθεση τεχνικών συμβουλών για τους κινδύνους που ενέχουν οι εγκαταστάσεις, κατά το χρόνο λήψης των αποφάσεων, και ότι το κοινό έχει τη δυνατότητα να εκφράζει την άποψη του σχετικά με τον προγραμματισμό νέων εγκαταστάσεων.

Την ευθύνη για τη συμμόρφωση με τους εν λόγω κανόνες έχουν οι αρμόδιες ελληνικές αρχές. Στην παρούσα φάση, η Επιτροπή δεν έχει λόγους να υποθέτει ότι οι διατάξεις της οδηγίας δεν εφαρμόζονται σωστά.

Στα διυλιστήρια πετρελαίου και αερίου εφαρμόζεται επίσης η οδηγία 2008/1/ΕΚ(2), σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (οδηγία IPPC). Σύμφωνα με την οδηγία IPPC, οι εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της απαιτείται να λειτουργούν βάσει άδειας που περιλαμβάνει και οριακές τιμές εκπομπών, οι οποίες στηρίζονται στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) που έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να προλαμβάνουν και, όπου δεν είναι εφικτό στην πράξη, να μειώνουν γενικά τις εκπομπές και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον συνολικά. Επιπλέον, το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ε) απαιτεί να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων για να προλαμβάνονται τα ατυχήματα και να περιορίζονται οι συνέπειές τους. Η πρόληψη ή μείωση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα και στο έδαφος πρέπει, συνεπώς, να αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών αδειών που εκδίδονται δυνάμει της οδηγίας IPPC. Ωστόσο, η οδηγία IPPC δεν προσδιορίζει ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ βιομηχανικών εγκαταστάσεων και δήμων.

  • ΕΕ L 10 της 14.1.1997, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2003/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2003, ΕΕ L 345 της 31.12.2003.
    (2) Οδηγία 2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, ΕΕ L 24 της 29.1.2008.