σε ,

Θέμα: Γεωτρήσεις και μονάδα αφαλάτωσης στην περιοχή Κερίου του νομού Ζακύνθου

Οκτωβρίου 2009

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S-D) προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ:Γεωτρήσεις και μονάδα αφαλάτωσης στην περιοχή Κερίου του νομού Ζακύνθου

Στο νομό Ζακύνθου παρατηρείται έντονο το φαινόμενο της υφαλμύρωσης των υπόγειων υδάτων και της λειψυδρίας, που επιδεινώνεται του καλοκαιρινούς μήνες λόγω της αυξημένης ζήτησης που προκαλεί ο τουρισμός. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων, που εκπονήθηκε από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο το 2008, το υδατικό διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου, στο οποίο ανήκει η Ζάκυνθος διαθέτει τους απαιτούμενους υδατικούς πόρους, αλλά η χωρική και χρονική σχέση προσφοράς-ζήτησης γίνεται οριακή. Για το λόγο αυτό απαιτούνται έργα αποθήκευσης, μεταφοράς και διαχείρισης πόρων.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος εντάχθηκαν στο Γ’ ΚΠΣ και κατασκευάστηκαν 8 νέες γεωτρήσεις στην περιοχή Κερίου του νομού Ζακύνθου. Ωστόσο, το νερό που αντλείται από τις γεωτρήσεις αυτές διαπιστώθηκε ότι είναι υφάλμυρο, δεν ενδείκνυται για οικιακή χρήση εδώ υποστηρίζεται ότι χρειάζεται ειδική επεξεργασία για την αξιοποίησή του. Για το λόγο αυτό η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου, θέτει ως προϋπόθεση για τη λειτουργία των γεωτρήσεων την κατασκευή έργου αφαλάτωσης.

Ωστόσο, η κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις κατοίκων και τοπικών φορέων, που εκφράζουν ανησυχίες για καταστροφή του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, και επισημαίνουν το μεγάλο κόστος λειτουργίας της μονάδας. Επιπλέον υποστηρίζουν, με δεδομένο το υψηλό ποσοστό βροχοπτώσεων στη Ζάκυνθο, ότι θα έπρεπε να προωθούνται έργα συγκράτησης και αποθήκευσης του νερού και όχι η με οποιοδήποτε κόστος υπερεκμετάλλευση των υπόγειων υδατικών πόρων, οι οποίοι μάλιστα εμφανίζουν υποβαθμισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η ίδια κατεύθυνση, αυτή της κατασκευής έργων αποθήκευσης νερού, δίδεται και από το Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων για τη συγκεκριμένη περιοχή.

Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται η Επιτροπή: 1. Είναι ενήμερη για τη συγκεκριμένη υπόθεση;
2. Είναι ενήμερη για το Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων;
3. Πώς κρίνει τις προαναφερθείσες προωθούμενες λύσεις των 8 νέων γεωτρήσεων που θα συνοδεύονται από μονάδα αφαλάτωσης, σε σχέση με τις κατευθύνσεις του εθνικού προγράμματος;
4. Έχει υποβληθεί στην Επιτροπή σχέδιο διαχείρισης των υδάτων για τη Ζάκυνθο, σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο 2000/60/EK(1) για τα ύδατα;

(1) ΕΕ L 327, 22.12.2000, σ. 1

 

E-4823/09 Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής

Κατ’εφαρμογήν της αρχής της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την επιλογή, τη διαχείριση και την εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Τα κράτη μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να διαβιβάζουν πληροφορίες σχετικά με ζητήματα σχεδιασμού και ανάπτυξης των έργων στην Επιτροπή, αν δεν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενα μεγάλα έργα, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό 1260/1999(1) (άρθρο 25) ή τον κανονισμό 1083/2006(2) (άρθρα 39-41). Τα σχέδια και τα ειδικά μέτρα, εκτός από τα μεγάλα έργα, επιλέγονται και αξιολογούνται από τις αρμόδιες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη συγχρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο.

Δεν υπάρχουν μείζονα έργα που να αφορούν μονάδες αφαλάτωσης και δραστηριότητες γεώτρησης στη Ζάκυνθο. Η Επιτροπή δεν έχει ενημερωθεί σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Διαφύλαξης των Υδατικών Πόρων αλλά παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων.

Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) εδάφιο ii) της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ)(3), τα κράτη μέλη προστατεύουν, αναβαθμίζουν και αποκαθιστούν όλα τα συστήματα των υπόγειων υδάτων, διασφαλίζουν την ισορροπία μεταξύ της άντλησης και της ανατροφοδότησης των υπόγειων υδάτων, με στόχο την επίτευξη της καλής κατάστασης των υπόγειων υδάτων το αργότερο έως το 2015.

Ως «καλή κατάσταση υπόγειων υδάτων» νοείται η κατάσταση που έχει επιτύχει ένα σύστημα υπογείων υδάτων, όταν τόσο από ποσοτική όσο και από χημική άποψη είναι καλό.

Ο πίνακας 2.1.2 του Παραρτήματος V της ΟΠΥ περιγράφει την καλή ποσοτική κατάσταση ως το επίπεδο των υπόγειων υδάτων στο υπόγειο υδατικό σύστημα που εξασφαλίζει ότι οι διαθέσιμοι πόροι υπόγειων υδάτων δεν εξαντλούνται με το μακροπρόθεσμο μέσο ετήσιο ρυθμό άντλησης.

Κατά συνέπεια, το επίπεδο των υπόγειων υδάτων δεν πρέπει να υπόκειται μεταβολές λόγω ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε:
— αποτυχία ως προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων για τα αντίστοιχα επιφανειακά ύδατα,
— σημαντική μείωση της κατάστασης των υδάτων αυτών,
— σημαντική ζημία χερσαίων οικοσυστημάτων που εξαρτώνται άμεσα από το εκάστοτε σύστημα υπογείων υδάτων,
και μεταβολές της κατεύθυνσης της ροής λόγω υψομετρικών μεταβολών της στάθμης που μπορεί να παρατηρούνται προσωρινά, ή συνεχώς σε χωρικά περιορισμένη περιοχή, δίχως οι αντιστροφές αυτές να προκαλούν εισβολή αλμυρού νερού ή άλλων υλών ούτε να συνιστούν μόνιμη και σαφώς προσδιορισμένη ανθρωπογενή τάση αλλαγής της κατεύθυνσης της ροής που πιθανόν να οδηγήσει σε ανάλογες εισροές.

Σύμφωνα με το άρθρο 14, οι αρχικές μορφές των σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών έπρεπε να υποβληθούν προς δημόσια διαβούλευση μέχρι το Δεκέμβριο του 2008. Τα τελικά σχέδια θα πρέπει να εγκριθούν έως το Δεκέμβριο του 2009. Σύμφωνα με το άρθρο 15 της ΟΠΥ τα κράτη μέλη οφείλουν να υποβάλουν στην Επιτροπή τα σχέδια διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών μέχρι τις 22 Μαρτίου 2010.

Τα σχέδια διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών περιλαμβάνουν προγράμματα μέτρων. Τα προβλεπόμενα μέτρα πρέπει να εξασφαλίζουν την επίτευξη καλής κατάστασης των υδατικών συστημάτων, κατά κανόνα, μέχρι το 2015.

Η Επιτροπή δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία για να κρίνει τα έργα αφαλάτωσης που αναφέρει το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, ο αξιότιμος βουλευτής μπορεί να αναφερθεί στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας και της ξηρασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση(4). Σύμφωνα με την ιεράρχηση των υδάτων που προβλέπει η εν λόγω ανακοίνωση, οι πρόσθετες υποδομές υδροδότησης πρέπει να θεωρούνται εναλλακτική λύση μόνον εφόσον έχουν εξαντληθεί οι άλλες επιλογές, συμπεριλαμβανόμενων των εναλλακτικών μεθόδων εξοικονόμησης νερού. Επιβάλλεται επίσης να ιεραρχηθούν κατά προτεραιότητα οι επιμέρους χρήσεις του νερού, με τη δημόσια παροχή ύδατος να αποτελεί πάντα πρωταρχική προτεραιότητα ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε επαρκείς ποσότητες νερού.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, την εκπόνηση των σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής των ποταμών έχει καθυστερήσει στην Ελλάδα. Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή της ΟΠΥ, ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, ιδίως σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση για τα προτεινόμενα σχέδια, την εφαρμογή των απαλλαγών όσον αφορά την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, την τελική έγκρισή τους και την κοινοποίηση τους στην Επιτροπή.

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά Ταμεία, ΕΕ αριθ. L 161, 26.6.1999.
(2) Κανονισμός (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006 , περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, ΕΕ αριθ. L 210, 31.7.2006.
(3) Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, ΕΕ αριθ. L 327, 22.12.2000br>(4) COM(2007) 414 τελικό.