σε ,

Θέμα: Δέλτα του Αξιού ποταμού

5 Αυγούστου 2009

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S-D) προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Δέλτα του Αξιού ποταμού

Το Δέλτα του Αξιού ποταμού και η ευρύτερη υγροτοπική περιοχή χαρακτηρίζεται παγκόσμιας ορνιθολογικής αξίας, αποτελεί το μεγαλύτερο δελτιακό οικοσύστημα της Ελλάδας με πληθώρα ειδών, χλωρίδας και πανίδας και προστατεύεται από την εθνική, την ευρωπαϊκή και τη διεθνή νομοθεσία. Συγκεκριμένα, ανήκει στο δίκτυο NATURA 2000-SCI υπό τον κωδικό GR1220002. Παρ΄ όλα αυτά, η περιοχή έχει μετατραπεί σε χώρο ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων και μπάζων. Η πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση 12966/14-5-2009 χαρακτήρισε τις περιοχές των ποταμών Αξιού, Γαλλικού, Λουδία, Αλιάκμονα, Αλυκών Κίτρους και Λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου ως εθνικό πάρκο. Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

Έχει ενημερωθεί από τις ελληνικές αρχές σχετικά με την ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση;

Θεωρεί ότι οι 17 παρεμβάσεις στη Ζώνη Α (περιοχή απόλυτης προστασίας της φύσης) που επιτρέπονται από το άρθρο 3 της ανωτέρω ΚΥΑ είναι σύμφωνες με το κοινοτικό δίκαιο;

Λαμβάνοντας υπόψη τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες περί της ελλιπούς λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης του Δέλτα Αξιού, που χρηματοδοτείται από κοινοτικά κονδύλια (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον (ΕΠΠΕΡ) και Interreg), έχουν υλοποιηθεί οι χρηματοδοτούμενες δράσεις;

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της Ελλάδας σχετικά με την ορθή λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης και την προστασία της περιοχής; Ανταποκρίνεται η Ελλάδα στις υποχρεώσεις αυτές;

 

E-3889/2009 Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή σημειώνει ότι ο τόπος «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – ευρύτερη περιοχή – Αξιούπολη» έχει χαρακτηριστεί ως τόπος κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) GR1220002 δυνάμει της οδηγίας περί οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ(1). Από τον Ιούλιο του 2006(2), όταν οι ελληνικοί ΤΚΣ συμπεριελήφθησαν στον κοινοτικό κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 και το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας περί των οικοτόπων, η Ελλάδα οφείλει εντός έξι ετών να τους χαρακτηρίσει ως ειδικούς τόπους διατήρησης, να καθορίσει τις προτεραιότητες διατήρησης και να θεσπίσει τα αναγκαία μέτρα διατήρησης. Εν τω μεταξύ, εφαρμόζεται το άρθρο 6 παράγραφοι 2, 3 και 4 της οδηγίας περί οικοτόπων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 της οδηγίας περί οικοτόπων, τα κράτη μέλη προβαίνουν στις κατάλληλες ενέργειες για την αποφυγή της υποβάθμισης των φυσικών οικοτόπων και των ενοχλήσεων που θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα είδη για τα οποία έχουν οριστεί οι ζώνες.

Επί πλέον, δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφοι 3 και 4, κάθε σχέδιο ή έργο που δεν συνδέεται άμεσα με τη διαχείριση του τόπου ή που δεν είναι αναγκαίο γι’ αυτήν αλλά που ενδέχεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο για τον τόπο, πρέπει να αξιολογείται επαρκώς σε ό,τι αφορά τον πιθανό αντίκτυπο για τον τόπο και για την διατήρησή του. Οι αρμόδιες αρχές, προτού εγκρίνουν αυτά τα σχέδια ή έργα, πρέπει να διασφαλίζουν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 6 (και ιδίως αυτές των παραγράφων 3 και 4) της οδηγίας περί οικοτόπων. Βάσει της δέουσας εκτίμησης, οι αρμόδιες αρχές αποφασίζουν κατά πόσο μπορούν να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις και υπό ποιες προϋποθέσεις και διασφαλίσεις.

Επειδή τα εθνικά πάρκα δεν υπάγονται στην κοινοτική νομοθεσία, οι ελληνικές αρχές δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή την κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 12966 της 14ης Μαΐου 2009 για τον χαρακτηρισμό των περιοχών πέριξ των ποταμών Αξιού, Γαλλικού, Λουδία, Αλιάκμονα, των Αλυκών Κίτρους και της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου ως εθνικού πάρκου.

Η Επιτροπή δεν έχει ενημερωθεί λεπτομερώς σχετικά με τις 17 παρεμβάσεις στις οποίες αναφέρεται το αξιότιμο μέλος του Κοινοβουλίου. Επομένως, δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει κατά πόσο οι παρεμβάσεις που επιτρέπονται δυνάμει της εν λόγω νομοθεσίας είναι σύμφωνες με την κοινοτική νομοθεσία.

Στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, οι εθνικές αρχές είναι αρμόδιες για τη διασφάλιση της επιτυχούς εκτέλεσης των τεχνικών σημείων των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων. Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τα συγκεκριμένα σχέδια. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή δεν μπορεί να γνωρίζει ποιά μέτρα έχουν εφαρμοστεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και του Interreg ούτε αν ο φορέας διαχείρισης λειτουργεί ορθά.

Η Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές προκειμένου να ζητήσει πληροφορίες για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της οδηγίας περί οικοτόπων σε ό,τι αφορά μέτρα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς τον τόπο Natura 2000 «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Ευρύτερη περιοχή – Αξιούπολη». Αν από την απάντηση προκύψει παράβαση των προαναφερόμενων διατάξεων, η Επιτροπή δεν θα διστάσει να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει, εφόσον χρειαστεί.

(1) Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, ΕΕ L 206 της 22.7.1992.
(2) ΕΕ L 259, της 21.9.2006.