σε ,

Θέμα: Δεξαμενές πετρελαίου στο Δέλτα του Νέστου

29 Σεπτεμβρίου 2009

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S-D) προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Δεξαμενές πετρελαίου στο Δέλτα του Νέστου

Έξω από την πόλη της Καβάλας, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εκβάλλει ο ποταμός Νέστος δημιουργώντας έναν εκτεταμένο υγρότοπο προστατευόμενο από τη Συνθήκη Ramsar από το 1975 και ενταγμένο στο Δίκτυο NATURA 2000. Η εν λόγω περιοχή δέχεται μεγάλη πίεση από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών για τη δημιουργία δεξαμενών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Οι εταιρείες ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση εδώ και 10 χρόνια την παραχώρηση έκτασης 2.000 στρεμμάτων εντός του υγροτόπου, και συγκεκριμένα στη λιμνοθάλασσα Βάσοβα, για τη δημιουργία εγκαταστάσεων φόρτωσης. Το Νοέμβριο του 2008 το ΥΠΕΧΩΔΕ υπέγραψε Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.), αντί Προεδρικού Διατάγματος όπως προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, με την οποία θεσπίζει το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την εγκατάσταση εταιρειών εμπορίας πετρελαίου μέσα στην προστατευμένη περιοχή -ζώνη προστασίας Δ. Οργανώσεις πολιτών, δήμοι, και επιμελητήρια της περιοχής διαμαρτυρήθηκαν σχετικά με την ανωτέρω απόφαση και προσέφυγαν στην ελληνική δικαιοσύνη. Επιπλέον, ομάδες πολιτών έχουν υποβάλει καταγγελίες στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενημερώνοντας για την, σε βάρος των κατοίκων και του περιβάλλοντος της περιοχής, απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης. Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται η Επιτροπή:
1. Είναι σύμφωνη με την κοινοτική νομοθεσία η κατασκευή δεξαμενών πετρελαίου εντός υγροτοπικής περιοχής προστατευόμενης από τη Συνθήκη Ραμσάρ και ενταγμένης στο Δίκτυο NATURA 2000;
2. Η ελληνική κυβέρνηση ως μέτρο προστασίας της εν λόγω περιοχής NATURA προέβη στη θέσπιση Εθνικού Πάρκου. Γνωρίζει η Επιτροπή ότι το ανωτέρω Εθνικό Πάρκο θεσπίστηκε με τη διαδικασία Κοινής Υπουργικής Απόφασής και όχι Προεδρικού Διατάγματος, όπως ορίζει η εθνική νομοθεσία;

 

 

 

P-4596/09 Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής

 

Το δέλτα του Νέστου και η γύρω περιοχή είναι σημαντικό σύμπλεγμα υγροτόπων διεθνούς σημασίας, που έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 με βάση αμφότερες τις οδηγίες για τα πουλιά(1) και για τα ενδιαιτήματα(2). Συνεπώς, η συμβατότητα των σχεδιαζόμενων δεξαμενών πετρελαίου με τις λειτουργίες του υγροτόπου και τους στόχους διατήρησης της περιοχής πρέπει να καθοριστεί προσεκτικά προτού να ληφθεί απόφαση, βάσει κατάλληλης αξιολόγησης που πρέπει να διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της οδηγίας περί ενδιαιτημάτων. Οι ελληνικές αρχές είναι αρμόδιες να εξασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης της απόφασης για το υπόψη έργο.

Η Επιτροπή γνωρίζει ότι το εθνικό πάρκο ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης θεσπίστηκε βάσει κοινής υπουργικής απόφασης στο πλαίσιο του ελληνικού εθνικού δικαίου. Η επιλογή της κατάλληλης νομικής πράξης για την θέσπιση και διαχείριση προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 εμπίπτει στην αρμοδιότητα των αρχών του κράτους μέλους, οι οποίες στο πλαίσιο αυτό πρέπει να εξασφαλίσουν ότι το πάρκο διέπεται από πλήρες, αποτελεσματικό και συγκεκριμένο καθεστώς προστασίας.

(1) Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L103 της 25.4.1979
(2) Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 206 της 22.7.1992