σε ,

Θέμα: Διάβρωση της ακτογραμμής στο νομό Κορινθίας

23 Σεπτεμβρίου 2009

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S-D) προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Διάβρωση της ακτογραμμής στο νομό Κορινθίας

Στις ακτές του Κορινθιακού Κόλπου και ειδικά στο Νομό Κορινθίας παρουσιάζονται έντονα φαινόμενα διάβρωσης της ακτογραμμής, προκαλώντας υποχώρηση παραλιών αλλά και άμεσες ζημιές. Παράλληλα, έχουν δει το φως της δημοσιότητας μελέτες σύμφωνα με τις οποίες η δυσοίωνη αυτή κατάσταση θα συνεχιστεί με πιθανά καταστροφικά αποτελέσματα αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα.

Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε έντονες αντιδράσεις τόσο την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνία των πολιτών, οι οποίοι έχουν επανειλημμένα ζητήσει τη χρηματοδότηση σχετικών έργων και δράσεων από το ΕΣΠΑ.

Ταυτόχρονα, εκφράζονται φόβοι πως κάποια από τα ήδη δρομολογημένα έργα μπορεί να έχουν ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στο πρόβλημα της διάβρωσης. Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, η Επιτροπή ερωτάται:

Γνωρίζει το προαναφερθέν πρόβλημα; Έχει λάβει ποσοτικά στοιχεία από την ελληνική κυβέρνηση;
Γνωρίζει ποιά έργα του ΕΣΠΑ αφορούν την προστασία από τη διάβρωση;
Έχει συνεκτιμηθεί ο κίνδυνος της διάβρωσης στην Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του ΠΕΠ Πελοποννήσου ή σε άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα τα οποία έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή;

 

 

 

E-4457/09 Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή δεν γνωρίζει το ζήτημα στο οποίο αναφέρεται το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου. Στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών(1) επιβεβαιώνεται ως προτεραιότητα η ανάγκη προσαρμογής στους κινδύνους που ελλοχεύουν στις παράκτιες ζώνες καθώς και στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, δεν υπάρχει δεσμευτική κοινοτική νομοθεσία όσον αφορά την προστασία και διαχείριση των παράκτιων ζωνών. Επιπλέον, δεν υφίστανται υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά με την συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων για τη διάβρωση της ακτογραμμής.

Τα κράτη μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να προβαίνουν σε κοινοποιήσεις για ζητήματα σχεδιασμού και ανάπτυξης έργων στην Επιτροπή, εκτός εάν τα τελευταία συγχρηματοδοτούνται ως σημαντικά προγράμματα, όπως προβλέπεται στον κανονισμό του Συμβουλίου 1083/2006(2) (άρθρα 39-41). Δεν υπάρχουν σημαντικά προγράμματα όσον αφορά την προστασία από τη διάβρωση στο πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού 2007-2013.

Τα ζητήματα της διάβρωσης του εδάφους και της διάβρωσης των ακτογραμμών έχουν ληφθεί υπόψη στα Επιχειρησιακά Προγράμματα που έχουν υποβληθεί από την Ελλάδα. Έργα τα οποία αποβλέπουν στην προστασία του εδάφους ή παράκτιων ζωνών από τη διάβρωση θα μπορούσαν να συγχρηματοδοτηθούν μέσω του εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς 2007-2013, ή στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος για το περιβάλλον, ή, ακόμη, του σχετικού περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα θεσπισθέντα κριτήρια επιλεξιμότητας. Ωστόσο, εναπόκειται στις ελληνικές αρχές να προβαίνουν στην εισήγηση, προπαρασκευή και εκτέλεση τέτοιων έργων.

(1) COM(2007)308 της 7.6.2007.
(2) ΕΕ L 49 της 31.07.07.