σε ,

Θέμα: Διαδικασία ταχείας αδειοδότησης επενδύσεων και έλεγχος περιβαλλοντικής νομοθεσίας

8 Οκτωβρίου 2009

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S-D) προς την Επιτροπή

 

ΘΕΜΑ: Διαδικασία ταχείας αδειοδότησης επενδύσεων και έλεγχος περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Με το νόμο 3775/2009 σχετικά με «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις» εισάγονται οι λεγόμενες διαδικασίες ταχείας αδειοδότησης. Στο άρθρο 12, παράγραφος 2, προβλέπεται ότι ο αρμόδιος φορέας, η ανώνυμη εταιρία δημοσίων συμφερόντων Invest in Greece (πρώην ΕΛΚΕ) «υποχρεούται να αναλάβει η ίδια επ’ ονόματι, κατά εντολή και για λογαριασμό του επενδυτή τη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και αδειοδοτήσεων που είναι απαραίτητες για την έναρξη υλοποίησης της επένδυσης».

Επίσης, στο άρθρο 13 παράγραφος 4 προβλέπεται ότι «όλες οι άδειες που απαιτούνται (…) λογίζεται ότι έχουν εκδοθεί, αν οι αρμόδιες και συναρμόδιες για την έκδοση τους υπηρεσίες και φορείς δεν έχουν προβεί σε έγγραφη νόμιμα αιτιολογημένη άρνηση έκδοσης προς τον Πρόεδρο της Διυπουργικής Επιτροπής Επενδύσεων μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται για την έκδοση αυτών των αδειών σύμφωνα με τις κείμενες για τις άδειες αυτές διατάξεις, οι οποίες είναι αποκλειστικές, και σε κάθε περίπτωση εντός τριών μηνών».

Η εν λόγω διαδικασία εφαρμόζεται σε επενδύσεις άνω 200 εκατ. ευρώ ή υπό προϋποθέσεις ακόμα και σε επενδύσεις άνω των 75 εκατ. ευρώ, οι οποίες μπορούν να τύχουν εθνικών ή κοινοτικών ενισχύσεων.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη το ύψος και την πολυπλοκότητα των επενδύσεων και τους πιθανούς κινδύνους αυτών για το φυσικό περιβάλλον, ερωτάται η Επιτροπή:
1. Με δεδομένη την υποστελέχωση των περιβαλλοντικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο και την εφαρμογή της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο, θεωρεί πως το διάστημα των τριών μηνών για την αξιολόγηση αιτήσεων αδειών είναι επαρκές;
2. Συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι το διάστημα των τριών μηνών ορίζεται ως ανώτατο χρονικό όριο για την αιτιολογημένη άρνηση έκδοσης, θεωρεί πως διασφαλίζονται εύλογα χρονικά διαστήματα για την ενημέρωση και τη συμμετοχή του κοινού, όπως ορίζεται και στην οδηγία 2003/35/EK(1) ;

(1) ΕΕ L 156, 25.6.2003, σ. 17

 

E-4827/2009 Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής

Η κοινοτική νομοθεσία για το περιβάλλον (π.χ. η οδηγία 2001/42/ΕΚ(1), η οδηγία 85/337/ΕΟΚ(2) όπως τροποποιήθηκε και το άρθρο 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ(3)) δεν εναρμονίζει τις προθεσμίες σχετικά με την αξιολόγηση των αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι το άρθρο 13 παράγραφος 5 του νόμου που αναφέρει το αξιότιμο μέλος του Κοινοβουλίου προβλέπει ότι οι αρμόδιες αρχές μπορούν να γνωστοποιούν εγγράφως και να τεκμηριώνουν νομικά την απόφασή τους να αρνούνται την έγκριση. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία για τη μεταφορά των προαναφερόμενων οδηγιών στο εσωτερικό δίκαιο, οι αρμόδιες αρχές μπορούν επίσης να ζητούν πρόσθετες πληροφορίες από τον κύριο του έργου.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 6 της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε (Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ)), πρέπει να θεσπίζονται εύλογα χρονοδιαγράμματα για τις διάφορες φάσεις της συμμετοχής του κοινού. Δεν υπάρχει ακόμη καμία τυποποιημένη πρακτική σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προθεσμίες για τη συμμετοχή του κοινού ποικίλλουν σημαντικά. Κατά το στάδιο της διαβούλευσης σχετικά με την τεκμηρίωση της ΕΠΕ το χρονοδιάγραμμα κυμαίνεται μεταξύ δέκα και 60 ημερών. Το χρονοδιάγραμμα που προβλέπει εν προκειμένω η ελληνική νομοθεσία ανέρχεται σε 30 ημέρες, πράγμα που φαίνεται λογικό.

(1) ΕΕ L αριθ. 197, 21/07/2001.
(2) ΕΕ L αριθ. 175, 5.7. 85. Η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/ΕΚ (ΕΕ αριθ. L 73, 14.3.97), 2003/35/ΕΚ (ΕΕ αριθ. L 156, 25.6.03) και 2009/31/ΕΚ (ΕΕ αριθ. L 140, 5.6.09).
(3) ΕΕ αριθ. L 206, 22/07/199