σε ,

Θέμα: Διακοπή λειτουργίας και αποκατάσταση ΧΑΔΑ

23 Σεπτεμβρίου 2009

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S-D) προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Διακοπή λειτουργίας και αποκατάσταση ΧΑΔΑ

Σύμφωνα με την απόφασης του ΔΕΚ της 6ης Οκτωβρίου 2005, προβλέπεται η διακοπή της λειτουργίας και η αποκατάσταση όλων των ανεξέλεγκτων χωματερών στην ελληνική επικράτεια μέχρι τις 31.12.2008.

Με βάση το ανωτέρω, η Επιτροπή ερωτάται:
α. ΄Εχει ενημερωθεί από τις Ελληνικές αρχές σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος αποκατάστασης;
β. Μπορεί να μου διαθέσει τον κατάλογο των παράνομων χωματερών στην Ελλάδα καθώς και το στάδιο της αποκατάστασής τους;
γ. Θεωρεί ότι η Ελλάδα έχει συμμορφωθεί με την απόφαση του ΔΕΚ; Σε αρνητική περίπτωση, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 228 της Συνθήκης ΕΚ και πόσες συνολικά χωματερές αφορά η διαδικασία;

 

E-4464/2009 Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής

Οι ελληνικές αρχές ενημερώνουν τακτικά την Επιτροπή για τα ενδεδειγμένα μέτρα εφαρμογής της απόφασης. Προκειμένου να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με την απόφαση του ΔΕΚ, η Επιτροπή χρησιμοποίησε και άλλες πηγές ενημέρωσης, όπως είναι τα σχέδια διαχείρισης των αποβλήτων της περιφέρειας και τις υποβαλλόμενες καταγγελίες. Οι ενέργειες της Επιτροπής αποβλέπουν στην εξάλειψη του φαινομένου των παράνομων ή ανεξέλεγκτων χωματερών. Από την εξέταση των διαθέσιμων πληροφοριών προέκυψε ότι η Ελλάδα δεν είχε προβεί στην εκτέλεση της απόφασης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να εγκαινιάσει τη διαδικασία επί παραβάσει η οποία προβλέπεται από το άρθρο 228 της συνθήκης και απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις 15 Απριλίου 2009.

Οι ελληνικές αρχές απήντησαν στην προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής και η απάντησή τους αποτελεί αντικείμενο μελέτης της τελευταίας. Η Επιτροπή θα αναλύσει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και δεν θα διστάσει να προωθήσει περαιτέρω τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 228 της συνθήκης ΕΚ.