σε ,

Θέμα: Διαχείρηση αποβλήτων στην περιφέρεια Πελοποννήσου

23 Σεπτεμβρίου 2009

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S-D) προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Διαχείρηση αποβλήτων στην περιφέρεια Πελοποννήσου

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκεται σε εξαιρετικά δεινή θέση στο ζήτημα της διαχείρισης αστικών και άλλων αποβλήτων. Το τελευταίο διάστημα με σκοπό να αποφευχθούν τα πρόστιμα εξαιτίας της εφαρμογής της απόφασης του ΔΕΚ της 6ης Οκτωβρίου 2005, μεθοδεύεται η λύση της δεματοποίησης αποβλήτων για το σύνολο της Περιφέρειας. Προς αυτή την κατεύθυνση συνηγορούν μια σειρά από στοιχεία όπως:
• η προμήθεια δεματοποιητών,
• μεθοδευμένες κινήσεις για την ανεύρεση χώρων εγκατάστασης των δεματοποιητών, μεταξύ των οποίων και τοποθεσία εντός πυρόπληκτης ζώνης NATURA στο Δήμο Καλαμάτας και αρχαιολογικός χώρος στο Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας,
• η εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τουλάχιστον δύο χώρους δεματοποίησης (Δήμος Πύλου Ν. Μεσσηνίας, Δήμος Ερμιόνιδας Ν. Αργολίδας).

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή ερωτάται:
α) Είναι ενήμερη για τυχόν αλλαγές στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου δεδομένων των μεθοδευμένων κινήσεων προς την εφαρμογή της λύσης της δεματοποίησης; Ειδικότερα, έχουν εκτιμηθεί συνολικά οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις για την Περιφέρεια και έχει ακολουθηθεί η προβλεπόμενη οδός εγκρίσεων;
β) Σε αρνητική περίπτωση, η αδειοδότηση χώρων δεματοποιητών χωρίς πρότερη αλλαγή του ΠΕΣΔΑ είναι σύμφωνη με την κοινοτική νομοθεσία;
γ) Σε θετική περίπτωση, γνωρίζει ποιοί θα είναι οι τελικοί χώροι απόθεσης των δεματοποιημένων αποβλήτων στην Περιφέρεια;
δ) Γνωρίζει ποιά είναι η πρόβλεψη της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την τελική διάθεση των αποβλήτων εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στην οδηγία 1999/31/ΕΚ;

 

E-4460/2009 Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής

Πρόγραμμα διαχείρισης των αποβλήτων για την περιφέρεια της Πελοποννήσου απεστάλη στην Επιτροπή στις αρχές του 2005. Επιπλέον, στις 2 Ιουνίου 2009, στο πλαίσιο της υπόθεσης 2001/2273 σχετικά με τους παράνομους χώρους υγειονομικής ταφής στην Ελλάδα, η Ελληνική Κυβέρνηση πληροφόρησε την Επιτροπή για μια εν εξελίξει αναθεώρηση του οικείου εθνικού προγράμματος διαχείρισης των αποβλήτων.

Το άρθρο 7 της οδηγίας 2006/12/EΚ(1) περί των στερεών αποβλήτων δεσμεύει τα κράτη μέλη στο να συντάξουν, «το ταχύτερο δυνατόν, ένα ή περισσότερα σχέδια διαχείρισης των αποβλήτων. Τα σχέδια αυτά αφορούν ιδίως: (α) τον τύπο, την ποσότητα και την προέλευση των αποβλήτων που θα πρέπει να αξιοποιηθούν ή να διατεθούν∙ (β) τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές∙ (γ) όλες τις ειδικές διατάξεις που αφορούν συγκεκριμένους τύπους αποβλήτων∙ (δ) τις κατάλληλες τοποθεσίες ή εγκαταστάσεις διάθεσης των αποβλήτων. […]. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται, ενδεχομένως, με τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για την εκπόνηση των σχεδίων αυτών, τα οποία γνωστοποιούν στην Επιτροπή.» Ωστόσο, η αδειοδότηση ειδικών εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως ορίζει το άρθρο 6 της οδηγίας 2006/12/EΚ, «τα κράτη μέλη συνιστούν ή ορίζουν αρμόδια αρχή ή αρχές που είναι επιφορτισμένες με την υλοποίηση της παρούσας οδηγίας.» Η άδεια από την αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 6 καλύπτει επίσης τον τόπο διάθεσης των αποβλήτων (βλ. άρθρο 9) και συνεκτιμά την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ωστόσο, η κοινοτική νομοθεσία δεν ορίζει ότι οι άδειες χορηγούνται μόνο για τόπους που είναι εγγεγραμμένοι στο σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων.

Δυνάμει της απόφασης C-502/03(2) του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με την οποία η Ελλάδα καταδικάστηκε για τη μη λήψη όλων των μέτρων που είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή της με τα άρθρα 4, 8 και 9 της οδηγίας 75/442/EΟΚ(3) περί των στερεών αποβλήτων, η Ελλάδα ενημέρωσε την Επιτροπή για την πρόθεσή της να αντικαταστήσει όλους τους παράνομους χώρους ταφής αποβλήτων στην περιφέρεια της Πελοποννήσου με νέους χώρους (XYTA), για τη νομαρχία Μεσσηνίας στο δήμο Οιχαλίας και για τη νομαρχία Λακωνίας στο δήμο Κροκεών. Δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί με την απόφαση, η Επιτροπή έλαβε περαιτέρω μέτρα για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας του Συμβουλίου 1999/31/EΚ(4) περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, μέχρι το 2010 η Ελλάδα πρέπει να μειώσει τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής στο 75 % της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995. Τον Ιούλιο του 2009, η Επιτροπή ζήτησε από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) να της υποβάλουν έκθεση προόδου ούτως ώστε να εκτιμηθούν οι στατιστικές τάσεις τους ενόψει της επίτευξης του στόχου για το 2010. Επίσης, τα κράτη μέλη εκλήθησαν να προσκομίσουν κατάλογο των χώρων υγειονομικής ταφής που θίγονται από το άρθρο 14 της οδηγίας για τους χώρους υγειονομικής ταφής∙ δηλαδή, κατάλογο των υφιστάμενων χωματερών οι οποίες τον Ιούλιο του 2009 θα έπρεπε είτε να έχουν αρθεί στο επίπεδο των προτύπων της οδηγίας ή να έχουν κλείσει και να έχουν αποκατασταθεί. Η Επιτροπή περιμένει την απάντηση της Ελλάδας.

(1) ΕΕ L 114, 5.4.2006
(2) Απόφαση της 6ης Οκτωβρίου 2005, ΕΕ C 296, 26.11.2005, σ.4
(3) ΕΕ L 194, 25.7.1975
(4) ΕΕ L 182, 16.7.199