σε ,

Θέμα: Διαχείριση υδάτων στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου

8 Οκτωβρίου 2009

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S-D) προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Διαχείριση υδάτων στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Μελετών (ΙΓΜΕ), από τα 236 υπόγεια υδροφόρα συστήματα της χώρας, τα 110 χαρακτηρίζονται πλέον «απειλούμενα», δηλαδή είναι πολύ πιθανό να μην πληρούν τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους που θέτει η οδηγία πλαίσιο 2000/60/EK(1) για τα Ύδατα. Επιπλέον, σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Αγροτικής Συνεταιριστικής Οικονομίας (ΙΝΑΣΟ) «τα υπόγεια αποθέματα νερού σε πολλές περιοχές της χώρας εξαντλούνται, ενώ η ανεξέλεγκτη χρήση γεωτρήσεων επιδεινώνει δραματικά την κατάσταση». Συγκεκριμένα τα συμπεράσματα της μελέτης αναφορικά με την ένταση των προβλημάτων έλλειψης και υποβάθμισης υδατικών πόρων εστιάζονται στο ότι το 35 % του ελλαδικού χώρου, το οποίο περιλαμβάνει τα περισσότερα νησιά, βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο ερημοποίησης ή έχει ήδη ερημοποιηθεί, και επιπλέον η επάρκεια και ποιότητα του νερού στα νησιά του Αιγαίου βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα.

Επιπλέον, η Ελλάδα καταδικάστηκε από το ΔΕΚ (C‑264/07) διότι παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 5 παράγραφος 1 και από το άρθρο 15 παράγραφος 2 της ανωτέρω οδηγίας. Η μη εφαρμογή της οδηγίας φαίνεται ότι έχει επιδεινώσει ακόμα περισσότερο την ήδη κακή κατάσταση της ποιότητας και επάρκειας νερού στα νησιά του Αιγαίου εξαιτίας της ευαισθησίας τους ως κλειστών οικοσυστημάτων και της γεωγραφικής τους θέσης που συνεπάγεται μεγάλη περίοδο ξηρασίας και λίγες βροχοπτώσεις. Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή ερωτάται:
1. Είναι ενήμερη σχετικά με τον υψηλό κίνδυνο ερημοποίησης και την υποβάθμιση της ποιότητας και επάρκειας του υδατικού δυναμικού των νησιωτικών περιοχών του Αιγαίου σε συνάρτηση με τη συνεχιζόμενη οικιστική ανάπτυξη και την ανόρυξη γεωτρήσεων εντός των νησιωτικών λεκανών απορροής και την αδυναμία ελέγχου τους;
2. Έχουν ενταχθεί για χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια έργα αντιμετώπισης των ανωτέρω προβλημάτων;
3. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εφαρμογής της ανωτέρω απόφασης του ΔΕΚ, έχει λάβει ενημέρωση από τις ελληνικές αρχές σχετικά με τη συμμόρφωση της Ελλάδας προς τη συγκεκριμένη απόφαση και την πιθανή λήψη μέτρων αναστολής δραστηριοτήτων όπως η δόμηση και η ανόρυξη γεωτρήσεων έως την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας;

(1) ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.

 

E-4819/09 Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή έχει γνώση των ιδιαιτεροτήτων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νησιά.

Στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων που εγκρίθηκαν για την περίοδο 2007-2013 τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΕ), δράσεις για τη διαχείριση των υδάτων στα νησιά του Αιγαίου θα μπορούσαν να είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση.

Πρέπει ωστόσο να υπογραμμιστεί ότι, σύμφωνα με τους κανόνες των διαρθρωτικών ταμείων, εναπόκειται στις εθνικές αρχές να επιλέγουν τις δράσεις που θα μπορούσαν να συγχρηματοδοτηθούν από τα διαρθρωτικά ταμεία.

Όσον αφορά την απόφαση της 31ης Ιανουαρίου 2008 στην υπόθεση C-264/07, οι ελληνικές αρχές διαβίβασαν έγγραφα σχετικά με κάθε υδρογραφικό διαμέρισμα της ελληνικής επικράτειας. Τα έγγραφα αυτά ανταποκρίνονται στις αναλύσεις/μελέτες που απαιτούνται από το άρθρο 5 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Κατά συνέπεια, η Ελλάδα συμμορφώθηκε με την απόφαση του Δικαστηρίου και η απόφαση ετέθη στο αρχείο.

Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων τα οποία προβλέπονται από την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα πρέπει να έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή το αργότερο στις 22 Μαρτίου 2010.