σε

Θέμα: Διερεύνηση καταγγελίας για ΧΥΤΑ Λευκίμμης και Καρβουναρίου

8 Οκτωβρίου 2009

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S-D) προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Διερεύνηση καταγγελίας για ΧΥΤΑ Λευκίμμης και Καρβουναρίου

Η Επιτροπή έγινε πρόσφατα αποδέκτης της με αριθμό πρωτοκόλλου 2009/4306 καταγγελίας για πιθανή παραβίαση της περιβαλλοντικής κοινοτικής νομοθεσίας, λόγω κακής εφαρμογής, από πλευράς ελληνικών αρχών, της οδηγίας 85/337/EOK(1) για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, της οδηγίας 2006/12/EK(2) περί στερεών αποβλήτων και της οδηγίας πλαίσιο 2000/60/EK(3) για τα ύδατα. Συγκεκριμένα η καταγγελία αφορά παράβαση σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων των έργων ΧΥΤΑ Λευκίμμης (Κέρκυρας) και ΧΥΤΑ Καρβουναρίου (Θεσπρωτίας) στο περιβάλλον.

Σε συνέχεια της καταγγελίας, η Επιτροπή ζήτησε από τις ελληνικές αρχές να παραθέσουν στοιχεία, εντός δίμηνης προθεσμίας από την κοινοποίηση της καταγγελίας στην Ελλάδα, που έγινε στις 22.7.2009. Με δεδομένο ότι η προθεσμία αυτή έχει εκπνεύσει, αναφορικά με τη διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης, η Επιτροπή ερωτάται:
1. Έχει λάβει διευκρινίσεις, από πλευράς ελληνικών αρχών, σε σχέση με τις διαδικασίες εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ΧΥΤΑ, τις διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης που ακολουθήθηκαν και τις διαδικασίες αδειοδότησης των έργων;
2. Κρίνει ικανοποιητικές τις τυχόν διευκρινίσεις που έχει λάβει;

(1) ΕΕ L 175, 5.7.1985, σ. 40
(2) ΕΕ L 114, 27.4.2006, σ. 9
(3) Εε L 327, 22.12.2000, σ. 1

 

E-4824/09 Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής

Έχει δοθεί απάντηση στην επιστολή της Επιτροπής. Η Επιτροπή μελετά επί του παρόντος την απάντηση των ελληνικών αρχών για να διαπιστώσει εάν τα έργα για χώρους υγειονομικής ταφής τηρούν τις διατάξεις των οδηγιών που ανέφερε το Αξιότιμο Μέλος και την οδηγία 99/31/ΕΚ(1) περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων.

(1) ΕΕ L 182 της 16.7.1999.