σε

Θέμα: Δικαστική διαδικασία κατά της Ελλάδας για τη λίμνη Κορώνεια

5 Αυγούστου 2009

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S-D) προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Δικαστική διαδικασία κατά της Ελλάδας για τη λίμνη Κορώνεια

Η λίμνη Κορώνεια είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000 (GR 1220001) και φιλοξενεί πολυάριθμα απειλούμενα, ενδημικά ή σπάνια ενδιαιτήματα και είδη και προστατεύεται βάσει της σύμβασης Ραμσάρ.

Η άντληση μεγάλων ποσοτήτων νερού για άρδευση έχει ως αποτέλεσμα τη δραματική πτώση της στάθμης των υδάτων της. Επιπλέον, απορρίψεις θρεπτικών στοιχείων, βαρέων μετάλλων και άλλων ρύπων από βιομηχανίες και πόλεις της γύρω περιοχής επιβαρύνουν τη λίμνη που θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους υγρότοπους της Ευρώπης.

Το 2005, η Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο αποκατάστασής της. Το Ταμείο Συνοχής συγχρηματοδοτεί μέρος των μέτρων που περιλαμβάνει το ανωτέρω σχέδιο αποκατάστασης. Μεταξύ άλλων, την εγκαθίδρυση υγρότοπου και τη δημιουργία βαθέων ενδιαιτημάτων στη λίμνη Κορώνειας, τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδάτων της, την κατασκευή μικρής δεξαμενής ωρίμανσης συνδεδεμένης με λύματα, την καταγραφή των διαχειριστικών παρεμβάσεων κ.α.

Πριν λίγες ημέρες, η Επιτροπή κίνησε δικαστική διαδικασία κατά της Ελλάδας για τη λίμνη Κορώνεια εξαιτίας των αργών ρυθμών εφαρμογής των μέτρων προστασίας. Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

Σε σχέση με ποια συγκεκριμένα μέτρα του σχεδίου αποκατάστασης παρατηρήθηκαν από την Επιτροπή αργοί ρυθμοί εφαρμογής;

Ποιος ήταν ο ρυθμός απορρόφησης των συγχρηματοδοτούμενων μέτρων του σχεδίου αποκατάστασης έως την κίνηση της δικαστικής διαδικασίας;

Διαθέτει στοιχεία σχετικά με τις δράσεις που έχουν χρηματοδοτηθεί από τα κονδύλια που έχουν έως τώρα διατεθεί;

 

E-3891/09 Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής

 

Το επίμαχο έργο αφορά την αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας του Νομού Θεσσαλονίκης. Η απόφαση σχετικά με τη χορήγηση συνδρομής για το έργο αυτό (C(2005)5779) δημοσιεύθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2005. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 26.910.000 ευρώ, εκ των οποίων 20.182.500 ευρώ καλύπτονται από το Ταμείο Συνοχής.

Το έργο συνίσταται σε επτά παρεμβάσεις (επιμέρους έργα), στις οποίες περιλαμβάνονται εργασίες δημιουργίας και διαμόρφωσης υγροτόπου, βελτίωσης των υδραυλικών χαρακτηριστικών της λίμνης, καθώς και έργα λιμνοδεξαμενών ωρίμανσης για προεπεξεργασμένα υγρά απόβλητα των βιομηχανικών μονάδων της περιοχής. Οι ειδικοί όροι της απόφασης αφορούν, μεταξύ άλλων, τους κύριους παράγοντες που συντελούν στην οικολογική υποβάθμιση της Κορώνειας, δηλαδή τις γεωργικές και βιομηχανικές δραστηριότητες που ασκούνται στη λίμνη. Οι ειδικοί όροι συνδέονται με τις πληρωμές (προκαταβολή, ενδιάμεσες πληρωμές και τελική πληρωμή).

Τα μέτρα προστασίας εφαρμόζονται όμως με αργούς ρυθμούς – οι παράνομες γεωτρήσεις στην περιοχή συνεχίζονται, δεν έχουν καθιερωθεί νέες μέθοδοι άρδευσης και δεν έχει κατασκευαστεί το προβλεπόμενο αποχετευτικό δίκτυο για τα αστικά λύματα στον Λαγκαδά. Η Επιτροπή εκτιμά ότι η Ελλάδα δεν έλαβε επαρκή μέτρα για την πρόληψη της υποβάθμισης της λίμνης και της όχλησης της πανίδας και της χλωρίδας και αποφάσισε επομένως να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει δυνάμει του άρθρου 226 της συνθήκης ΕΚ (υπόθεση 2007/2384).

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα πληρωμές για το συγκεκριμένο έργο επειδή δεν εκπληρώθηκαν οι ειδικοί όροι που συνδέονται με την προκαταβολή. Ωστόσο, η Επιτροπή ενημερώνεται πλήρως για τα εκτελούμενα έργα μέσω των ετησίων εκθέσεων που της υποβάλλουν οι ελληνικές αρχές, καθώς και στις τεχνικές συνεδριάσεις και στο πλαίσιο των επιτροπών παρακολούθησης των έργων του Ταμείου Συνοχής.