σε ,

Θέμα: Δυσλειτουργία Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης

13 Οκτωβρίου 2009

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S-D) προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Δυσλειτουργία Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης

Το σύμπλεγμα των λιμνών Κορώνειας και Βόλβης έξω από την πόλη της Θεσσαλονίκης αποτελεί έναν σημαντικό υγροβιότοπο που φιλοξενεί πολυάριθμα απειλούμενα, ενδημικά και σπάνια πουλιά και ζώα. Πρόκειται για ένα σπάνιο σύμπλεγμα οικοσυστημάτων με υγρόφιλα δάση, λίμνες, υγρά λιβάδια, λασποτόπια, ποτάμια, θαμνώνες και γεωργικές εκτάσεις, το οποίο είναι ενταγμένο στο Δίκτυο NATURA 2000 και προστατεύεται από τη Διεθνή Σύμβαση Ramsar.

Τα τελευταία χρόνια η περιοχή απειλείται σοβαρά από τις ανεξέλεγκτες ανθρωπογενείς δραστηριότητες, που σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία, έχουν πλήξει ανεπανόρθωτα την ισορροπία και τη βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων της. Πρόσφατα μάλιστα, η Επιτροπή κίνησε δικαστική διαδικασία κατά της Ελλάδας για τη λίμνη Κορώνεια εξαιτίας των αργών ρυθμών εφαρμογής των μέτρων προστασίας.

Επιπλέον, παρατηρούνται προβλήματα ως προς τη λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης, που λειτουργεί από το 2003, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την αδυναμία φύλαξης και προστασίας της περιοχής. Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή ερωτάται:
(α) Είναι ενήμερη σχετικά με τις δυσλειτουργίες του Φορέα Διαχείρισης της περιοχής;
(β) Έχουν κατατεθεί από τις ελληνικές αρχές στοιχεία για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων στην περιοχή, όπως προβλέπεται από την οδηγία πλαίσιο 2000/60/ΕΚ(1);

(1) ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.

 

E-4882/09 Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή έθιξε επανειλημμένα στις ελληνικές αρχές την ανάγκη ικανοποιητικής χρηματοδοτικής και τεχνικής στήριξης των Φορέων Διαχείρισης στην Ελλάδα, ώστε να είναι όντως σε θέση να διασφαλίζουν την ορθολογική διαχείριση των περιοχών που συναποτελούν το δίκτυο Natura 2000, και θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις σχετικές προσπάθειες, ιδίως στο πλαίσιο των διαθέσιμων διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ. Η σχετική διαβεβαίωση δόθηκε προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την ευκαιρία της απάντησης στη γραπτή ερώτηση E-4432/09 του κ. Τρεμόπουλου.(1)

Σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/EC(2) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, τα κράτη μέλη καλούνται να υποβάλλουν εκθέσεις για την κατάσταση των οικείων υδατικών συστημάτων των σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού (τα οποία πρέπει να έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή το αργότερο στις 22 Μαρτίου 2010).

(1) http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/application/home.do?language=EN.
(2) Οδηγία 2000/60/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, ΕΕ L 327, της 22.12.2000.