σε ,

Θέμα: Δυσλειτουργία Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών

13 Οκτωβρίου 2009

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S-D) προς την Επιτροπή

ΘΕΜA: Δυσλειτουργία Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών

Το Εθνικό Πάρκο Πρεσπών καλύπτει μία έκταση 327 χιλιάδων στρεμμάτων, είναι ενταγμένο στο Δίκτυο NATURA 2000 και αποτελεί υγρότοπο διεθνούς σημασίας και έναν από τους πλουσιότερους της Ευρώπης, στον οποίο ενδημούν πολλά και σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας. Στην περιοχή βρίσκονται αργυροπελεκάνοι και ροδοπελεκάνοι, ενώ ιδιαίτερης σημασίας είναι και οι πληθυσμοί και τα ενδιαιτήματα μεγάλων και σπάνιων θηλαστικών, όπως είναι η αρκούδα και ο λύκος.

Παρότι έχει συσταθεί ο Φορέας Διαχείρισης της περιοχής, δεν υπάρχει ακόμη Σχέδιο Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υπολειτουργία του Φορέα και τελικά την αδυναμία φύλαξης και προστασίας της περιοχής. Μάλιστα, οι μεγαλύτερες ελληνικές περιβαλλοντικές οργανώσεις χαρακτηρίζουν ως «άδικη και παράλογη» την πρόσφατη συγκρότηση του νέου ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης.

Ανύπαρκτη ή ακατάλληλη διαχείριση των νερών και ρύπανση, καταστροφή των δασών και διάβρωση, υπερβόσκηση, υπερεκμετάλλευση των φαρμακευτικών φυτών, υπεραλίευση, πεπαλαιωμένες αρδευτικές μέθοδοι, χερσοποίηση των λιμνών, ανεξέλεγκτη αστική και τουριστική ανάπτυξη και διάσπαρτη δόμηση είναι μερικά μόνο από τα προβλήματα της περιοχής. Σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η περιοχή εκμισθώνεται εκτεταμένα για τη βοσκή ζώων χωρίς να υπάρχουν σχέδια διαχείρισης, ενώ το παράνομο κυνήγι, οι υλοτομίες δέντρων και το πρόβλημα της συνολικής διαχείρισης των νερών οδηγούν στο συμπέρασμα πως «πρακτικά, δεν υπάρχει καμιά εφαρμογή των νόμων που προστατεύουν τους Εθνικούς Δρυμούς». Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή ερωτάται:
(α) Είναι ενήμερη σχετικά με την περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής και τις δυσλειτουργίες του Φορέα Διαχείρισης;
β) Έχουν κατατεθεί από τις ελληνικές αρχές στοιχεία για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων στην περιοχή, όπως προβλέπεται από την οδηγία πλαίσιο 2000/60/ΕΚ(1);
(γ) Με δεδομένο ότι οι Πρέσπες ανήκουν στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών NATURA, πώς κρίνει τα μέτρα που λαμβάνουν οι ελληνικές αρχές για την εφαρμογή της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ(2) και 92/43/ΕΟΚ(3) στη συγκεκριμένη περιοχή;

(1) ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1
(2) ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1

(3) ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7

 

E-4884/09 Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής
Γραπτές ερωτήσεις : E-4881/09 , E-4885/09 , E-4884/09 , E-4883/09

Η δημιουργία φορέων διαχείρισης για τις προστατευόμενες περιοχές προβλέπεται από την ελληνική εθνική νομοθεσία (νόμος-πλαίσιο 1650/86). Η Επιτροπή έχει επίγνωση των αδυναμιών της λειτουργίας των φορέων διαχείρισης των περιοχών Natura 2000 στην Ελλάδα και έχει τονίσει κατ’επανάληψη στις ελληνικές αρχές την ανάγκη για τη δέουσα βιώσιμη χρηματοδότηση και την τεχνική υποστήριξη των φορέων διαχείρισης, ούτως ώστε να μπορέσουν να εξασφαλίσουν αποτελεσματικά την ορθή διαχείριση των περιοχών Natura.

Στο πλαίσιο αυτό, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) Περιβάλλον 2000-2006 περιλαμβάνει 4 έργα που αφορούν τους φορείς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της λίμνης Κερκίνης, του Ολύμπου, της λίμνης Πρέσπας, καθώς και του Δέλτα του Νέστου-της Λίμνης Βιστωνίδα και της Λίμνης Ισμαρίδας. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε περίπου 4,3 εκατ. €.

Ωστόσο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την επιλογή, τη διαχείριση και την υλοποίηση έργων και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Η Επιτροπή θα προβεί στην αξιολόγηση του όλου προγράμματος, μετά την ολοκλήρωση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000-2006.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις σχετικές προσπάθειες, ιδίως στο πλαίσιο των διαθέσιμων διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα ειδικά προβλήματα που επεσήμανε το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου.

Η Επιτροπή έχει επίγνωση των απειλών και των πιέσεων που αντιμετωπίζουν οι ανωτέρω περιοχές Natura 2000 και υποστήριξε, μέσω του προγράμματος LIFE, σειρά δράσεων με στόχο τη διαφύλαξη των περιοχών αυτών. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που λαμβάνονται για τη διατήρηση του δικτύου Natura 2000, σύμφωνα με την οδηγία για τα οικολογικά ενδιαιτύματα (οικοτόπους)(1) θα αναληφθεί στο πλαίσιο του επόμενου γύρου υποβολής εκθέσεων (2007-2012) σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας. Ωστόσο, οι περιοχές που αναφέρει το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου έχουν επίσης χαρακτηριστεί από την Ελλάδα ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) σύμφωνα με την οδηγία για τα πτηνά(2) και, επομένως, διέπονται από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου(3) σχετικά με την έλλειψη ενός συνεκτικού , συγκεκριμένου και πλήρους καθεστώτος για την προστασία των ΖΕΠ στην Ελλάδα. Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τα μέτρα που έλαβε η Ελλάδα προκειμένου να συμμορφωθεί με την ως άνω δικαστική απόφαση.

Η Επιτροπή δεν διαθέτει στοιχεία παρακολούθησης για την ποιότητα των υδάτων στις προαναφερθείσες περιφέρειες. Σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για το νερό, μέχρι το Μάρτιο του 2010 τα κράτη μέλη οφείλουν να υποβάλουν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των υδατικών συστημάτων τους, ως μέρος των σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής των ποταμών.

(1) Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, ΕΕ αριθ. L 206, 22.7.1992
(2) Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, ΕΕ αριθ. L 103, 25.4.1979
(3) Υπόθεση C-293/07