σε ,

Θέμα: Δυσλειτουργία Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου – Bόρειων Σποράδων

 

13 Οκτωβρίου 2009

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S-D) προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Δυσλειτουργία Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου – Bόρειων Σποράδων

Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου – Βορείων Σποράδων, είναι η μεγαλύτερη προστατευμένη θαλάσσια περιοχή στην Ευρώπη και το πρώτο θαλάσσιο πάρκο της Ελλάδας. Η περιοχή είναι ενταγμένη στο Δίκτυο NATURA 2000. Εκτός από τη θαλάσσια περιοχή, το Πάρκο περιλαμβάνει τη νήσο Αλόννησο, 6 μικρότερα νησιά (Περιστέρα, Κυρά Παναγιά, Ψαθούρα, Πιπέρι, Σκάτζουρα και Γιούρα) καθώς και 22 βραχονησίδες. Η γεωγραφική απομόνωση της περιοχής, η μορφολογία, ο περιορισμένος βαθμός ανθρώπινης παρέμβασης και η άριστη κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος καθιστούν το τοπίο και τις θαλάσσιες περιοχές του Πάρκου ιδανικό καταφύγιο για πολλά απειλούμενα με εξαφάνιση είδη της χερσαίας και θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας. Στην περιοχή του Πάρκου ζει η μεσογειακή φώκια Monachus monachus που θεωρείται το πιο απειλούμενο είδος στην Ευρώπη. Υπολογίζεται ότι 400-500 άτομα επιβιώνουν σήμερα σε όλη την Μεσόγειο και οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι στην Ελλάδα βρίσκονται τα 2/3 του συνολικού πληθυσμού.

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου δημιουργήθηκε το 1992 και τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργίας. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:
— Η θητεία του Δ.Σ. έχει λήξει από τον Ιούνιο του 2009 με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκδοθεί καμία διοικητική πράξη.
— Σημειώνεται δυσκολία στην ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του προγράμματος ΕΠΠΕΡ που συγχρηματοδοτεί η Επιτροπή λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού.
— Σημειώνεται δυσκολία στην εφαρμογή σχεδίων δράσης λόγω συναρμοδιότητας πολλών υπηρεσιών και κακής συνεργασίας με το ΥΠΕΧΩΔΕ.
— Παρατηρείται ημιτελής εφαρμογή προγράμματος φύλαξης.

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή ερωτάται:
(α) Είναι ενήμερη σχετικά με τις δυσλειτουργίες του Φορέα Διαχείρισης της περιοχής;
(β) Με δεδομένο ότι η περιοχή είναι ενταγμένη στο Δίκτυο NATURA, πώς κρίνει τα μέτρα που λαμβάνουν οι ελληνικές αρχές για την εφαρμογή της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ(1) και 92/43/ΕΟΚ(2) στη συγκεκριμένη περιοχή;
(γ) Κρίνει ότι λόγω των δυσλειτουργιών που παρατηρούνται τίθεται σε κίνδυνο η προστασία της μεσογειακής φώκιας Monachus monachus;

(1) ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1.
(2) ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.

 

E-4887/09 Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής

Το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου παραπέμπεται στην κοινή απάντηση της Επιτροπής στις γραπτές ερωτήσεις E-4881/09, E-4883/09, E-4884/09 και E-4885/09(1) που υπέβαλε για το ζήτημα της δυσλειτουργίας των φορέων διαχείρισης των περιοχών Natura 2000 στην Ελλάδα.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η εύρυθμη λειτουργία του φορέα διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου-Βορείων Σποράδων, συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς χρηματοδότησης, επάνδρωσης και υποστήριξής του από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, είναι κρίσιμης σημασίας ζήτημα για την ορθή υλοποίηση δράσεων προστασίας της μεσογειακής φώκιας της μοναχής (Monachus monachus) και θα επισημάνει αυτήν την άποψή της σε τυχόν περαιτέρω επαφές με τις ελληνικές αρχές για το ζήτημα των φορέων διαχείρισης.