σε ,

Θέμα: Δυσλειτουργία Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης

16 Οκτωβρίου 2009

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S&D) προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Δυσλειτουργία Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης

Η λίμνη Κερκίνη βρίσκεται στα όρια του νομού Σερρών και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους βιότοπους της χώρας. Προστατεύεται από τη Διεθνή Σύμβαση Ramsar και είvαι έvας από τoυς 10 Υγρότoπoυς Διεθvoύς Σημασίας που φιλοξενεί η Ελλάδα. Είναι ενταγμένη στο Δίκτυο NATURA 2000 και προστατεύεται σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 67/81.

Συντηρεί πλούσιους πληθυσμούς πτηνών τόσο σε αριθμό όσο και σε ποικιλία, ενώ ο υγρότοπος είναι πολύ σημαντικός ως περιοχή διατροφής για αρπακτικά πτηνά που φωλιάζουν στα κοντινά δάση, ως σταθμός διαχείμασης και ενδιάμεσος σταθμός για μεταναστευτικά πτηνά. Η ύπαρξη σπάνιων φυτικών ειδών και σπάνιας πανίδας μέσα στην περιοχή και τα δασικά οικοσυστήματα που την περιβάλλουν αυξάνει την περιβαλλοντική αξία της περιοχής.

Με τους νόμους 2742/99/EK(1) και 3044/02 συστάθηκε ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης. Ωστόσο, παρατηρούνται προβλήματα ως προς τη λειτουργία του Φορέα, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την αδυναμία φύλαξης και προστασίας της περιοχής. Η θητεία του Δ.Σ. έχει λήξει τον Ιούνιο του 2009 και δεν έχει οριστεί νέο Δ.Σ. με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία του. Επιπλέον, έχουν χαθεί εγκεκριμένες πιστώσεις ευρωπαϊκών κονδυλίων λόγω έλλειψης προσωπικού. Με τα ανωτέρω, η Επιτροπή ερωτάται:
(α) Είναι ενήμερη σχετικά με τις δυσλειτουργίες του Φορέα Διαχείρισης της περιοχής;
(β) Έχουν κατατεθεί από τις ελληνικές αρχές στοιχεία για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων στην περιοχή, όπως προβλέπεται από την οδηγία πλαίσιο 2000/60/ΕΚ(2);
(γ) Με δεδομένο ότι η Κερκίνη ανήκει στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών NATURA, πώς κρίνει τα μέτρα που λαμβάνουν οι ελληνικές αρχές για την εφαρμογή της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ(3) και 92/43/ΕΟΚ(4) στη συγκεκριμένη περιοχή;

(1) ΕΕ L 341 της 31.12.1999, σ. 1.
(2) ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.
(3) ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1.
(4) ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.

 

E-4881/09 Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής

Γραπτές ερωτήσεις : E-4881/09 , E-4885/09 , E-4884/09 , E-4883/09

Η δημιουργία φορέων διαχείρισης για τις προστατευόμενες περιοχές προβλέπεται από την ελληνική εθνική νομοθεσία (νόμος-πλαίσιο 1650/86). Η Επιτροπή έχει επίγνωση των αδυναμιών της λειτουργίας των φορέων διαχείρισης των περιοχών Natura 2000 στην Ελλάδα και έχει τονίσει κατ’επανάληψη στις ελληνικές αρχές την ανάγκη για τη δέουσα βιώσιμη χρηματοδότηση και την τεχνική υποστήριξη των φορέων διαχείρισης, ούτως ώστε να μπορέσουν να εξασφαλίσουν αποτελεσματικά την ορθή διαχείριση των περιοχών Natura.

Στο πλαίσιο αυτό, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) Περιβάλλον 2000-2006 περιλαμβάνει 4 έργα που αφορούν τους φορείς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της λίμνης Κερκίνης, του Ολύμπου, της λίμνης Πρέσπας, καθώς και του Δέλτα του Νέστου-της Λίμνης Βιστωνίδα και της Λίμνης Ισμαρίδας. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε περίπου 4,3 εκατ. €.

Ωστόσο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την επιλογή, τη διαχείριση και την υλοποίηση έργων και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Η Επιτροπή θα προβεί στην αξιολόγηση του όλου προγράμματος, μετά την ολοκλήρωση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000-2006.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις σχετικές προσπάθειες, ιδίως στο πλαίσιο των διαθέσιμων διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα ειδικά προβλήματα που επεσήμανε το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου.

Η Επιτροπή έχει επίγνωση των απειλών και των πιέσεων που αντιμετωπίζουν οι ανωτέρω περιοχές Natura 2000 και υποστήριξε, μέσω του προγράμματος LIFE, σειρά δράσεων με στόχο τη διαφύλαξη των περιοχών αυτών. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που λαμβάνονται για τη διατήρηση του δικτύου Natura 2000, σύμφωνα με την οδηγία για τα οικολογικά ενδιαιτύματα (οικοτόπους)(1) θα αναληφθεί στο πλαίσιο του επόμενου γύρου υποβολής εκθέσεων (2007-2012) σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας. Ωστόσο, οι περιοχές που αναφέρει το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου έχουν επίσης χαρακτηριστεί από την Ελλάδα ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) σύμφωνα με την οδηγία για τα πτηνά(2) και, επομένως, διέπονται από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου(3) σχετικά με την έλλειψη ενός συνεκτικού , συγκεκριμένου και πλήρους καθεστώτος για την προστασία των ΖΕΠ στην Ελλάδα. Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τα μέτρα που έλαβε η Ελλάδα προκειμένου να συμμορφωθεί με την ως άνω δικαστική απόφαση.

Η Επιτροπή δεν διαθέτει στοιχεία παρακολούθησης για την ποιότητα των υδάτων στις προαναφερθείσες περιφέρειες. Σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για το νερό, μέχρι το Μάρτιο του 2010 τα κράτη μέλη οφείλουν να υποβάλουν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των υδατικών συστημάτων τους, ως μέρος των σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής των ποταμών.

(1) Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, ΕΕ αριθ. L 206, 22.7.1992
(2) Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, ΕΕ αριθ. L 103, 25.4.1979
(3) Υπόθεση C-293/07