σε ,

Θέμα: Δόμηση σε υγρότοπο του Νομού Λασιθίου Κρήτης

7 Οκτωβρίου 2009

 

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S-D) προς την Επιτροπή

 

 

Δόμηση σε υγρότοπο του Νομού Λασιθίου Κρήτης

Σύμφωνα με καταγγελία του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Δήμου Ιτάνου, στην παραλιακή ζώνη του Παλαικάστρου στη βορειοανατολική Κρήτη, περιοχή ενταγμένη στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000, στον υγρότοπο του Κουρεμένου, σε βαλτώδη περιοχή και σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα, έχει παρατηρηθεί πρόσφατα έντονη οικοδομική δραστηριότητα με σκοπό την τουριστική εκμετάλλευση. Μάλιστα η παρακείμενη παραλία αποτελεί σημείο ωοτοκίας για τη θαλάσσια χελώνα caretta caretta. Ο υγρότοπος του Κουρεμένου κατά το παρελθόν καταλάμβανε πολύ μεγαλύτερη έκταση, αλλά έχει συρρικνωθεί εξαιτίας της επέκτασης καλλιεργειών, των παράνομων εκχερσώσεων και της διάνοιξης δρόμων.

Οι οικείες πολεοδομικές αρχές, σύμφωνα με τις καταγγελίες, εξακολουθούν να εκδίδουν οικοδομικές άδειες με πλημμελή ή κανένα έλεγχο επί των επιπτώσεων της δόμησης σε προστατευόμενη περιοχή, χωρίς να έχει προηγηθεί η εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Είναι προφανές ότι η οικιστική ανάπτυξη, με τις δραστηριότητες που αυτή συνεπάγεται, είναι πιθανό να οδηγήσει σε περιβαλλοντική υποβάθμιση του υγροτόπου.

Η συγκεκριμένη ΖΕΠ δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο πράξης χαρακτηρισμού, όπως προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία, με αποτέλεσμα η περιοχή να καλύπτεται από ετερόκλητα νομικά καθεστώτα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, όπως συμβαίνει και σε άλλες προστατευόμενες περιοχές, να αδειοδοτούνται οικοδομικές δραστηριότητες χωρίς επαρκή έλεγχο των επιπτώσεών τους στην ακεραιότητα του οικοτόπου.

Με αφορμή την προαναφερθείσα υπόθεση και με δεδομένη την από 11.12.2008 καταδικαστική απόφαση κατά της Ελλάδας (υπόθεση C-293/07) για τη μη λήψη οριζόντιων μέτρων για τη βιώσιμη και αποτελεσματική προστασία των ΖΕΠ, ερωτάται η Επιτροπή: 1. Είναι ενήμερη σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση;

  1. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εφαρμογής της προαναφερθείσας απόφασης του ΔΕΚ, έχει λάβει ενημέρωση από τις ελληνικές αρχές για ενέργειες που να αφορούν στη συμμόρφωση της Ελλάδας με τη συγκεκριμένη απόφαση;

 

 

 

E-4791/09 Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής

  1. Η Επιτροπή δεν γνωρίζει τα συγκεκριμένα γεγονότα που αναφέρθηκαν από το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου. Οι παράκτιοι υγρότοποι του Παλαίκαστρου στη βορειο-ανατολική Κρήτη αποτελούν μέρος προστατευόμενου τόπου Natura 2000 («Voreianatoliko akro Kritis: Dionysades, Elasa kai Chersonisos Sidero kai Thalassia zoni», GR4320006) και έχουν χαρακτηρισθεί σύμφωνα με την οδηγία για τα οικολογικά ενδιαιτύματα (οικοτόπους) 92/43/ΕΟΚ(1), που επίσης εμπίπτει στην αντίστοιχη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) που χαρακτήρισε η Ελλάδα σύμφωνα με την οδηγία 79/409/ΕΟΚ(2) για τα πτηνά. Ως εκ τούτου την περιοχή διέπουν οι αντίστοιχες απαιτήσεις προστασίας και διαχείρισης βάσει αυτών των οδηγιών. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγρφος 2 της οδηγίας περί οικοτόπων, η διαταραχή ή υποβάθμιση της περιοχής θα πρέπει να αποφεύγεται, ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3, κάθε νέα δραστηριότητα που ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην περιοχή πρέπει να υπόκειται στη δέουσα εκτίμηση επιπτώσεών και μπορεί να επιτραπεί μόνον εφόσον δεν επηρεάζει την ακεραιότητα του εκάστοτε προστατευόμενου τόπου. Η εξασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης προς τις ως άνω διατάξεις αποτελεί ευθύνη των αρμόδιων ελληνικών αρχών.
  2. Η Επιτροπή έχει ενημερωθεί από την Ελλάδα σχετικά με τις προσπάθειες που καταβάλλει για να συμμορφωθεί με την απόφαση του ΔΕΚ στην υπόθεση C-293/97. Οι προσπάθειες αυτές περιλαμβάνουν ως ένα πρώτο βήμα έρευνα για τις ανάγκες διατήρησης των βιολογικών ειδών για τα οποία έχει οριστεί η ΖΕΠ και τις σχετικές απειλές, και σε αυτή τη βάση τον προσδιορισμό των αναγκαίων μέτρων για τη βιώσιμη διαχείριση των αντίστοιχων τοποθεσιών. Τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία θα χρησιμεύσει ως βάση για την προετοιμασία δέοντος νομικού μέσου, αναμένονται το φθινόπωρο του 2009.

(1) ΕΕ αριθ. L 206, 22.7.1992

(2) ΕΕ αριθ. L103, 25.4.1979