σε ,

Θέμα: Εγκατάσταση σαρωτών σώματος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια

22 Φεβρουαρίου 2010

E-0831/10

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Stavros Lambrinidis (S&D) , Kriton Arsenis (S&D) και Spyros Danellis (S&D) προς την Επιτροπή

ΘEMA:Εγκατάσταση σαρωτών σώματος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια

Με αφορμή την πρόσφατη απόπειρα επίθεσης σε αεροσκάφος, επανέρχεται το θέμα εγκατάστασης σαρωτών σώματος (σκάνερ) στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. κράτη μέλη όπως η Μεγάλη Βρετανία και η Ολλανδία ανακοίνωσαν μονομερώς την πιλοτική εφαρμογή του μέτρου σε επιλεγμένα αεροδρόμια, ενώ η Γερμανία έχει διατυπώσει επιφυλάξεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με ψήφισμα της 23ης Οκτωβρίου 2008, απέρριψε με μεγάλη πλειοψηφία σχετική πρόταση της Επιτροπής για εφαρμογή και χρήση σωματικών σαρώσεων στα αεροδρόμια. Σύμφωνα μάλιστα με το ψήφισμα, η Επιτροπή έχει παραγγείλει έρευνες σχετικά με τον ενδεχόμενο αντίκτυπο αυτών των συσκευών στην υγεία των επιβατών και στα θεμελιώδη τους δικαιώματα.

Με βάση τα ανωτέρω:
1. Δεσμεύεται ρητά η Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να επανέλθει με πρόταση για πανευρωπαϊκή χρήση των σαρωτών σώματος προτού τουλάχιστον (α) ολοκληρωθούν οι έρευνες για τον αντίκτυπο στην υγεία, το κόστος και την προστασία της ιδιωτικής σφαίρας των πολιτών, (β) προτού η τεχνολογία αυτή κριθεί ως απαραίτητη, αναλογική και αποτελεσματική, (γ) προτού διαβουλευτεί προηγουμένως με τον EDPS όπως ορίζει το άρθρο 28, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001(1) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000 και (δ) προτού ενημερωθεί σχετικά το Ευρωκοινοβούλιο;
2. Έχει καταλήξει η Επιτροπή στο επιστημονικά ασφαλές συμπέρασμα -στη βάση και δημοσιευμάτων στο διεθνή Τύπο- ότι η απόπειρα επίθεσης τα Χριστούγεννα του 2009 στο Ντιτρόιτ θα είχε εντοπιστεί από έναν σαρωτή σώματος και ότι οι μεταφερόμενες ουσίες θα καθίσταντο ανιχνεύσιμες από τους σημερινούς σαρωτές;
3. Συμφωνεί η Επιτροπή, με δεδομένες τις εκκρεμούσες δικές της έρευνες επί του θέματος, ότι τα κράτη μέλη που ήδη εγκαθιστούν σαρωτές σώματος στα αεροδρόμια, το πράττουν χωρίς να έχουν πλήρως αναλυθεί οι ενδεχόμενες σοβαρές επιπτώσεις τους στην υγεία και στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών;
4. Μπορεί η Επιτροπή να επιβεβαιώσει ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 272/2009(2) της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2009 για τη συμπλήρωση των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και συγκεκριμένα η αιτιολογική σκέψη 6 και το άρθρο 1 και το σχετικό παράρτημα 1 δεν αφήνουν κανένα παράθυρο πιθανής χρήσης της επίμαχης τεχνολογίας σαρωτών σώματος;

(1) ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 91 της 3.4.2009, σ. 7.