σε

Θέμα: Εξυγίανση του χώρου του πρώην εργοστασίου «ΔΙΑΝΑ»

5 Αυγούστου 2009

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S-D) προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ:Εξυγίανση του χώρου του πρώην εργοστασίου «ΔΙΑΝΑ»

Η βιομηχανία φυτοφαρμάκων «ΔΙΑΝΑ» βρισκόταν σε λειτουργία περισσότερο από 25 χρόνια δίπλα σε κατοικημένη περιοχή (Νικόπολη -Ευξεινούπολη) του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

Κατά την περίοδο που ακολούθησε τη διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου, μεγάλες ποσότητες ληγμένων φυτοφαρμάκων και άλλων τοξικών υλικών «συσκευασμένων» σε βαρέλια και σάκους παρέμεναν επί χρόνια εκτεθειμένα στα καιρικά φαινόμενα. Με τη φθορά των «συσκευασιών» και, κυρίως, εξαιτίας δύο μεγάλων πυρκαγιών, πολλές τοξικές ουσίες διασκορπίστηκαν και με τις βροχές εμπότισαν το έδαφος του οικοπέδου, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά σε σπίτια.

Μετά από πολύχρονες κινητοποιήσεις των κατοίκων, κινήσεων πολιτών και των ενδιαφερόμενων δήμων, τα τοξικά απόβλητα απομακρύνθηκαν χωρίς, ωστόσο, να ακολουθήσει αποκατάσταση και εξυγίανση του χώρου. Μάλιστα, μετά από αυτοψία του δήμου Σταυρούπολης, καταγράφηκε η ύπαρξη φρεατίων με ποσότητες υγρών άγνωστης ταυτότητας και επικινδυνότητας και διάσπαρτων κομματιών αμιαντολαμαρίνων. Πρόσφατα, ο νέος ιδιοκτήτης του χώρου του πρώην εργοστασίου επιχείρησε να προχωρήσει σε ενέργειες για την κατεδάφιση των παλιών εγκαταστάσεων και την εμπορική εκμετάλλευση του χώρου. Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

Εάν είναι σύμφωνη με το κοινοτικό δίκαιο η επιβάρυνση του ελληνικού κράτους αντί του κατόχου των επικίνδυνων αποβλήτων με τις δαπάνες μεταφοράς και απομάκρυνσής τους;

Είναι ενήμερη σχετικά με το γεγονός της μη αποκατάστασης και εξυγίανσης του επίμαχου χώρου;

Προτίθεται να πιέσει την ελληνική κυβέρνηση να συμμορφωθεί προς τις κοινοτικές διατάξεις ως προς την αποκατάσταση και τον καθαρισμό χώρων που έχουν ρυπανθεί από επικίνδυνα απόβλητα;

E-3890/09 Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής

Η οδηγία 2006/12/EΚ(1) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, περί των στερεών αποβλήτων καθορίζει τις γενικές αρχές που διέπουν τη διαχείριση των αποβλήτων.

Στο άρθρο 15 της οδηγίας 2006/12/EΚ διατυπώνεται η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», σύμφωνα με την οποία η δαπάνη για τη διάθεση των αποβλήτων βαρύνει: α) τον κάτοχο που παραδίδει απόβλητα σε φορέα συλλογής ή σε επιχείρηση που έχει λάβει άδεια διαχείρισης αποβλήτων ή/και β) τους προηγούμενους κατόχους ή τον παραγωγό του προϊόντος που παράγει τα απόβλητα.

Πέραν των ανωτέρω, η ευθύνη των κρατών μελών ορίζεται στα άρθρα 4 και 8:

— Το άρθρο 4 προβλέπει ότι: «τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η διάθεση ή η αξιοποίηση των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του ανθρώπου και χωρίς να χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που ενδέχεται να βλάψουν το περιβάλλον». Το ίδιο άρθρο ορίζει ότι «τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την απαγόρευση της εγκατάλειψης, της απόρριψης και της ανεξέλεγκτης διάθεσης των αποβλήτων».

— Σύμφωνα με το άρθρο 8, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι οποιοσδήποτε κάτοχος αποβλήτων «α) τα παραδίδει σε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα συλλογής ή σε επιχείρηση που διεξάγει τις εργασίες του παραρτήματος ΙΙ Α ή ΙΙ Β, ή β) εξασφαλίζει ο ίδιος την αξιοποίηση ή τη διάθεσή τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας».

Όσον αφορά τον χώρο του πρώην εργοστασίου «ΔΙΑΝΑ», οι ελληνικές αρχές είναι υπεύθυνες για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση προς την κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία που σχετίζεται με τη νόμιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η Επιτροπή θα ζητήσει πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές ώστε να διευκρινισθούν οι επακριβείς περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης.

(1) ΕΕ L 114 της 27.4.2006.