σε ,

Θέμα: Η εντατικοποίηση του αγροτο-κτηνοτροφικού τομέα μειώνει τους πληθυσμούς των πεταλούδων στην Ευρώπη

Θέμα: Η εντατικοποίηση του αγροτο-κτηνοτροφικού τομέα μειώνει τους πληθυσμούς των πεταλούδων στην Ευρώπη

Οι πληθυσμοί των πεταλούδων μειώνονται παγκοσμίως, με πρόσφατη έρευνα της Βρετανικής Οργάνωσης για τη Διατήρηση των Πεταλούδων στην Ευρώπη, να προβλέπει δυσοίωνο το μέλλον για 17 κοινά είδη πεταλούδας στην Ευρώπη. Την τελευταία εικοσαετία, οι πληθυσμοί των συγκεκριμένων ειδών έχουν μειωθεί περισσότερο από 70 %, λόγω της απώλειας των λειμώνων. Η δραματική συρρίκνωση των πληθυσμών των πεταλούδων δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο αλλά συνδέεται με τη γενικότερη μείωση της βιοποικιλότητας. Οι πληθυσμοί πολλών ειδών εντόμων, φυτών και πτηνών μειώνονται συνεχώς λόγω της υποβάθμισης ή της απώλειας των ενδιαιτημάτων τους. Η εντατικοποίηση της γεωργίας, η βιομηχανοποίηση της κτηνοτροφίας, η εγκατάλειψη των παραδοσιακών μορφών καλλιέργειας και των ήπιων δασοκομικών πρακτικών, ευθύνονται για την απώλεια της αγροτικής βιοποικιλότητας. Την τελευταία δεκαετία, το 30 % των ευρωπαϊκών ειδών πεταλούδων μειώνεται και το 9 % απειλείται με εξαφάνιση.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 65 % των πεταλούδων της Ευρώπης ζει σε αγροτικές εκτάσεις, η αναθεώρηση της ΚΑΠ θα πρέπει να στηρίξει τις πρακτικές της αειφόρου γεωργίας (βιολογικές καλλιέργειες, πολυκαλλιέργειες, μειωμένη χρήση φυτοφαρμάκων κτλ) για την ανάσχεση της απώλειας των πεταλούδων και την ανάκαμψη του πληθυσμού τους. Επιπλέον, η ΚΑΠ μετά το 2013, θα πρέπει να ενισχύσει περιοχές σημαντικές για τη διατήρηση των πεταλούδων, όπως οι περιοχές Natura 2000 και οι Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) αγροτικές περιοχές.

Δεδομένου ότι οι πεταλούδες είναι ανάμεσα στους σημαντικότερους επικονιαστές και αποτελούν ζωτικό συστατικό για τη λειτουργία των οικοσυστημάτων, συνιστώντας καλό δείκτη για τις περιβαλλοντικές αλλαγές, ερωτάται η Επιτροπή:

— Ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει προκειμένου να συμβάλει στη διατήρηση και αποκατάσταση των αγροτικών εκτάσεων της ευρωπαϊκής υπαίθρου, με παραδοσιακές μορφές καλλιέργειας και κτηνοτροφίας που κρίνονται ζωτικές για τη διατήρηση της αγροβιοποικιλότητας;

— Πώς προτίθεται, μέσω της αναθεώρησής της ΚΑΠ, να στηρίξει τις ΥΦΑ αγροτικές περιοχές;

— Σκοπεύει να ενσωματώσει τις πεταλούδες ως αγροτικό δείκτη στην ΚΑΠ μετά το 2013;

— Πρόκειται να προβεί σε ενίσχυση των βιολογικών καλλιεργειών που αποδείχθηκαν πιο ικανές από τις συμβατικές ως προς τη συγκέντρωση μεγαλύτερης ποικιλότητας πεταλούδων;