σε ,

Θέμα: Η θέση της ΕΕ απέναντι στον κίνδυνο άρσης του διεθνούς μορατόριουμ φαλαινοθηρίας

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S&D) προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο

Θέμα: Η θέση της ΕΕ απέναντι στον κίνδυνο άρσης του διεθνούς μορατόριουμ φαλαινοθηρίας

Κατά την ετήσια συνάντησή της στις 21-25 Ιουνίου στο Μαρόκο, η Διεθνής Επιτροπή Φαλαινοθηρίας (IWC) θα αποφασίσει σε σχέση με το σχέδιο συμβιβαστικής πρότασης που υποβλήθηκε από τον πρόεδρο του IWC. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη πρόταση, θα επιτραπεί για πρώτη φορά από το 1986 η φαλαινοθηρία για εμπορικούς σκοπούς και θα εισαχθούν όρια αλιευμάτων (ΤΑC) τα οποία δεν στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα.

Το διεθνές μορατόριουμ φαλαινοθηρίας για εμπορικούς σκοπούς, που τέθηκε σε ισχύ το 1986, αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα προστασίας της άγριας πανίδας με τον ετήσιο αριθμό θανατώσεων φαλαινών παγκοσμίως να έχει μειωθεί σημαντικά. Παρά το διεθνές μορατόριουμ,  η Νορβηγία, η Ισλανδία και η Ιαπωνία συνεχίζουν τη φαλαινοθηρία με τον ιαπωνικό αλιευτικό στόλο να αλιεύει πάνω από 1.000 φάλαινες ετησίως υπό την πρόφαση της επιστημονικής έρευνας. Πρόσφατα η Αυστραλία προσέφυγε εναντίον της Ιαπωνίας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για συνέχιση της φαλαινοθηρίας και παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Διεθνή Σύμβαση για τη ρύθμιση της φαλαινοθηρίας (ICRW). Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή/το Συμβούλιο ερωτάται:

(α) Δεδομένων των δεσμεύσεων της ΕΕ βάσει της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα (CBD) και της ύψιστης σημασίας των φαλαινών για τη θαλάσσια τροφική αλυσίδα, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία των φαλαινών παγκοσμίως, η συνέχιση του διεθνούς μορατόριουμ φαλαινοθηρίας για εμπορικούς σκοπούς που ισχύει από το 1986 και ο τερματισμός της φαλαινοθηρίας για επιστημονικούς σκοπούς;

(β) Δεδομένου ότι 25 από τα 88 μέλη του IWC είναι κράτη μέλη της ΕΕ, τα οποία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην ψηφοφορία για την αναστολή του μορατόριουμ, τι μέτρα σκοπεύει να λάβει προκειμένου να εξασφαλιστεί κατά τη συνάντηση του IWC μία, ενιαία και συνεκτική ευρωπαϊκή θέση και να μην επαναληφθούν οι δυσκολίες συντονισμού που σημειώθηκαν στη συνδιάσκεψη της Κοπεγχάγης και του CITES;

 

 

 

P-4791/10EL Απάντηση του κ. Potočnik εξ ονόματος της Επιτροπής

Η ΕΕ είναι απολύτως δεσμευμένη όσον αφορά τη διατήρηση των φαλαινών και λοιπών κητοειδών, έχει μάλιστα θεσπίσει νομοθεσία με την οποία εξασφαλίζεται στο πλαίσιο αυτό υψηλός βαθμός προστασίας. Στη βάση αυτή, το Συμβούλιο εξέδωσε, στις 2 Μαρτίου 2009, απόφασή του, βασιζόμενη σε πρόταση της Επιτροπής, για τον καθορισμό της θέσης που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσον αφορά τις προτάσεις τροποποίησης της Διεθνούς Σύμβασης για τη ρύθμιση της φαλαινοθηρίας και του προσαρτήματός της. Πρωταρχικός στόχος της απόφασης αυτής είναι να διασφαλιστεί ένα αποτελεσματικό διεθνές κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο να εγγυάται σε βάθος χρόνου μια σημαντική βελτίωση της κατάστασης διατήρησης και το οποίο να θέτει όλες τις ενέργειες φαλαινοθηρίας υπό τον έλεγχο της Διεθνούς Επιτροπής Φαλαινοθηρίας (IWC). Η ΕΕ αποφάσισε ρητά να συνδράμει στη διατήρηση του μορατόριουμ εμπορικής φαλαινοθηρίας. Συμφωνήθηκε επιπλέον σε επίπεδο COREPER, στις 18 Ιουνίου, μια συμπληρωματική θέση της ΕΕ σε ανταπόκριση προς το σχέδιο συναινετικής αποφάσεως του προεδρείου της IWC, το οποίο καταρτίστηκε ενόψει της 62ας ετήσιας συνεδρίασης της Διεθνούς Επιτροπής Φαλαινοθηρίας που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 21 και 25 Ιουνίου 2010 στο Αγκαντίρ του Μαρόκου. Με την εν λόγω θέση της ΕΕ, επαναβεβαιώθηκε σαφώς η ισχυρή προσήλωση της ΕΕ στην αποτελεσματική διατήρηση των φαλαινών σε παγκόσμιο επίπεδο. Όμως, εξαιτίας των και σήμερα ουσιωδώς αποκλινουσών απόψεων μεταξύ των μελών της IWC, δεν κατέστη δυνατόν, στη συνεδρίαση αυτή, να σημειωθούν πρόοδοι προς την κατεύθυνση μιας συμβιβαστικής λύσης αναφορικά με το μέλλον της IWC και, συνεπώς, η σχετική διαδικασία ανεστάλη για ένα τουλάχιστον έτος.  Το κυριότερο αποτέλεσμα της φετινής συνεδρίασης της IWC ήταν το κλείσιμο μιας συμβιβαστικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της Γροιλανδίας όσον αφορά μια συμπληρωματική ποσόστωση για τις μεγαλοπτεροφάλαινες στο πλαίσιο της βιοποριστικής φαλαινοθηρίας των ιθαγενών. Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε στην ολομέλεια με ομοφωνία. Αυτό απετέλεσε ένα καλό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η ΕΕ, εξασφαλίζοντας την ενότητα της εξωτερικής αντιπροσώπευσής της και την ειλικρινή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της, μπορεί να μεγιστοποιεί την επιρροή της στη διεθνή σκηνή.