σε ,

Θέμα: Καλή μεταχείριση των ζώων στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο “Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020”

Θέμα: Καλή μεταχείριση των ζώων στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο “Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020”

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020», αναγνωρίζεται ότι οι πολίτες της ΕΕ διατηρούν ανησυχίες όσον αφορά τη μεταχείριση των εκτρεφόμενων ζώων και απαιτούν υψηλές προδιαγραφές καλής μεταχείρισης των ζώων εκτροφής. Επιπλέον, η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί από την Ένωση και τα κράτη μέλη, κατά τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα της γεωργίας, να «λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων».

Με ποιους τρόπους αναμένει η Επιτροπή ότι οι επιλογές πολιτικής 2 και 3 που παρατίθενται στην ανακοίνωσή της θα ανταποκριθούν στις ανησυχίες των πολιτών σχετικά με τη μεταχείριση των ζώων εκτροφής και θα εκπληρώσουν την υποχρέωση της Ένωσης να λαμβάνει πλήρως υπόψη της τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων κατά τη διαμόρφωση της πολιτικής της στον τομέα της γεωργίας;