σε ,

Θέμα: Κατασκευή λιμνοδεξαμενής σε περιοχή του Δικτύου ΝΑΤURΑ στο Νομό Χανίων

7 Οκτωβρίου 2009

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S-D) προς την Επιτροπή

Κατασκευή λιμνοδεξαμενής σε περιοχή του Δικτύου ΝΑΤURΑ στο Νομό Χανίων

Στο οροπέδιο Ομαλού σε περιοχή του Δήμου Ανατολικού Σελίνου του Νομού Χανίων, έχει δημοπρατηθεί έργο που περιλαμβάνει την κατασκευή λιμνοδεξαμενής χωρητικότητας 750.000 κυβικών μέτρων και των απαραίτητων συνοδευτικών εγκαταστάσεων, με σκοπό την ύδρευση και άρδευση της περιοχής.

Η περιοχή του οροπεδίου του Ομαλού είναι ενταγμένη στο Δίκτυο NATURA 2000 και βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων. Παράλληλα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σημαντικότερης φυσικής περιοχής της Κρήτης, του ευρύτερου χώρου του φαραγγιού της Σαμαριάς.

Σύμφωνα με παρέμβαση του προέδρου του Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, είναι πιθανό, χωρίς θεσμοθετημένο σχεδιασμό, η εφαρμογή άρδευσης στις γεωργικές εκτάσεις του Ομαλού, να οδηγήσει στην υιοθέτηση ενός προτύπου εντατικής γεωργίας ασύμβατου με το χαρακτήρα της περιοχής, αφού παραδοσιακά στο οροπέδιο αναπτύσσονταν άνυδρες καλλιέργειες. Επιπλέον, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, που έχει αναλάβει την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Life» για τα εποχικά λίμνια της Κρήτης, έχει εκφράσει τις ανησυχίες του για τις επιπτώσεις που θα έχει το έργο.

Κάτοικοι και φορείς της περιοχής υποστηρίζουν ότι εφόσον η ειδική περιβαλλοντική μελέτη των Λευκών Ορέων βρίσκεται στη φάση της ολοκλήρωσης, είναι πρόωρο να κατασκευαστούν πριν από την έγκρισή της έργα σημαντικής κλίμακας, τα οποία είναι πιθανό να επιφέρουν επιπτώσεις αρνητικές και μη αναστρέψιμες σε σχέση με το χαρακτήρα του χώρου. Σημειώνεται ότι οι κάτοικοι και ο οικείος Δήμος Ανατολικού Σελίνου έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας με αίτημα αναστολής της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου, διότι πριν από την έγκριση της προσβληθείσας απόφασης δεν είχε ολοκληρωθεί το σχέδιο διαχείρισης υδατικών πόρων της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο 2000/60 για τα ύδατα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΠΑΑ), ερωτάται η Επιτροπή: 1. Είναι ενήμερη σχετικά με την ανωτέρω υπόθεση;

  1. Θεωρεί σύμφωνη με το κοινοτικό δίκαιο τη χωροθέτηση ενός έργου τέτοιας κλίμακας σε περιοχή NATURA, χωρίς να έχει προηγηθεί η έγκριση ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την τεκμηρίωση της σημασίας της προστατευόμενης περιοχής;

 

E-4790/09 Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή δεν γνωρίζει τα όσα συγκεκριμένα αναφέρει το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, κατ’ εφαρμογήν της αρχής της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη είναι αυτά που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση και εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Ως εκ τούτου, τα ειδικά μέτρα επιλέγονται και εφαρμόζονται από τις αρμόδιες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή κοινοτική νομοθεσία.

Η έγκριση ενός νέου αναπτυξιακού έργου σε τόπο του δικτύου Natura 2000 υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 6 της οδηγίας 92/43/EΟΚ(1) για τους οικοτόπους. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3, για κάθε σχέδιο/έργο το οποίο ενδέχεται να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο, διενεργείται εκτίμηση των επιπτώσεών του στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησής του και μπορεί να εγκριθεί μόνο εφόσον δεν παραβλάπτει την ακεραιότητα του τόπου. Ενώ ένα σχέδιο διαχείρισης (π.χ. υπό μορφήν «ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης» απαιτείται από τη σχετική ελληνική νομοθεσία) μπορεί να διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων για συγκεκριμένα έργα, η οδηγία δεν απαιτεί την κατάρτιση τέτοιου σχεδίου προτού διενεργηθεί εκτίμηση των επιπτώσεων συγκεκριμένων έργων. Σε όλες τις περιπτώσεις τα επιστημονικά στοιχεία για τα όσα σημαντικά από πλευράς διατήρησης φιλοξενούνται σε τόπο του δικτύου Natura 2000, καθώς και η σημασία του τόπου, τεκμηριώνονται στο τυποποιημένο έντυπο δεδομένων (Standard Data Form/SDF) το οποίο υποβάλλεται επίσημα στην Επιτροπή κατά την κοινοποίηση του χαρακτηρισμού του τόπου και πρέπει να λαμβάνεται πλήρως υπόψη για την κατάλληλη αξιολόγηση. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας πρέπει να προσδιορίζονται όλες οι πτυχές του σχεδίου ή έργου οι οποίες είναι δυνατόν, αυτές καθαυτές ή σε συνδυασμό με άλλα σχέδια ή έργα, να επηρεάσουν σημαντικά τους στόχους διατήρησης του τόπου υπό το φως το βέλτιστων σχετικών επιστημονικών γνώσεων.

Το άρθρο 4 παράγραφος 1της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/EΚ(2)) θεσπίζει την υποχρέωση της πρόληψης της υποβάθμισης της κατάστασης των συστημάτων επιφανειακών υδάτων. Δεν θα θεωρηθεί ωστόσο ότι τα κράτη μέλη παραβιάζουν την υποχρέωση αυτή όταν η υποβάθμιση είναι απόρροια νέων μεταβολών των φυσικών χαρακτηριστικών, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Εναπόκειται στις ελληνικές αρχές να βεβαιώσουν κατά πόσον πληρούνται στη συγκεκριμένη περίπτωση οι προϋποθέσεις αυτές.

Βάσει των στοιχείων που προσκόμισε το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές προκειμένου να ενημερωθεί πληρέστερα για το συγκεκριμένο έργο.

(1) Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, ΕΕ L 206 της 22.7.1992

(2) Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, ΕΕ L 327 της 22.12.2000.